دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین و اسفیدانی pptx

بازاریابی صنعتی .pptx

دانلود پاورپوینت های آماده کتاب بازاریابی صنعتی سیدجواد سیدجوادین و رحیم اسفیدانی

برای دانلود پاورپوینت فصل ۳(مدیریت ارتباط با مشتریان دربازارهای صنعتی) لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۱۴,۰۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۳شامل۵۹ اسلایدمیباشد فصل ۳ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع  مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی شامل موضوعات زیرمیباشد :بازاریابی رابطه ای-بازاریابی رابطه ای در بازارهای صنعتی-انواع ارتباطات-انواع ارتباطات در بازارهای صنعتی-مبادله ارزش افزوده- مبادله ارزش افزوده در بازارهای صنعتی-ماهیت ارتباط- ماهیت ارتباط در بازارهای صنعتی-گزینه های استراتژیک – گزینه های استراتژیک در بازارهای صنعتی-مدیریت رابطه خریدار – فروشنده – مدیریت رابطه خریدار – فروشنده در بازاریابی صنعتی-رابطه مبادله ای در بازارهای صنعتی-مبادله مبتنی بر همکاری در بازارهای صنعتی-هزینه سوئیچ در بازارهای صنعتی-راهنمای استراتژیک در بازارهای صنعتی-اندازه گیری سودآوری مشتریان در بازارهای صنعتی-هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بازارهای صنعتی-استخراج سودآوری مشتریان در بازارهای صنعتی-اندک مشتریان سودآور – مدیریت مشتریان پرهزینه و کم هزینه -مدیریت مشتریان غیرسودآور در بازارهای صنعتی- کنارگذاشتن مشتریان-مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی-مدیریت مشتریان غیرسودآور در بازارهای صنعتی-مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی- جذب مشتریان خوب در بازارهای صنعتی- تهیه گزاره ارزش مناسب در بازارهای صنعتی- ایجاد انگیزه درکارکنان در بازارهای صنعتی-یادگیری برای حفظ مشتریان در بازارهای صنعتی- اتحاد استراتژیک در بازارهای صنعتی- ارزیابی مهارت های مکمل- ارزیابی مهارت های مکمل در بازارهای صنعتی – مزایای اتحاد  استراتژیک در بازارهای صنعتی-شرایط موفقیت اتحاد در بازارهای صنعتی

 

جهت دانلود پاورپوینت فصل ۶مدیریت محصول در بازارهای صنعتی لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۱۷,۰۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۶شامل۴۴ اسلایدمیباشدپاورپوینت فصل ۶ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع  مدیریت مدیریت محصول در بازارهای صنعتی شامل موضوعات زیرمیباشد

تعریف محصول صنعتی+پاورپوینت محصول صنعتی+سیاست محصول+مدیریت محصولات جدید در بازارهای صنعتی+مسیربولینگ+مسیربولینگ در بازارهای صنعتی+استراتژی گردباد+استراتژی گردباددر بازارهای صنعتی+خانواده محصول+مدل نوآوری درهم گسیخته+مشارکت در توسعه محصولات جدید+عوامل موثربرپذیرش محصولات جدید+شناسایی وانتخاب فرصتها+عرضه محصول جدید به بازار+چرخه عمر محصول+نام تجاری در بازارهای صنعتی+استراتژی حذف محصول در بازارهای صنعتی

 

برای دانلود پاورپوینت فصل ۷ بازاریابی صنعتی (قیمت گذاری) اینجا کلیک نمایید

تومان۳۶,۶۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۷شامل۲۵ اسلایدمیباشد پاورپوینت فصل ۷ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع  قیمت گذاری در بازارهای صنعتی شامل موضوعات زیرمیباشد

قیمت وآمیخته محصول – قیمت گذاری استراتژیک – معنی ارزش  –   – استراتژی های مبتنی برارزش – فرایند قیمت گذاری – فرآیند قیمت گذاری – تعیین هدف قیمت گذاری .ppt –  تحلیل میزان تقاضا وکشش قیمت در بازاریابی صنعتی – پیش بینی هزینه ها   – تحلیل هزینه ها,قیمت هاومحصولات رقبا   – پاسخ به جنگ قیمتی رقبا   – تعیین قیمت نهایی   – شیوه های قیمت گذاری   – قیمت گذاری هزینه محور   – قیمت گذاری براساس حاشیه سود   – قیمت گذاری براساس نرخ بازگشت سرمایه   – تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر   – هزینه کل مالکیت   – قیمت گذاری انعطاف پذیر   – قیمت گذاری مبتنی بر ارزش   – ارزیابی ارزش  – قیمت گذاری مشارکتی   – پشنهاد رقابتی و چانه زنی   – قیمت گذاری بالا در مقابل قیمت نفوذی – اجاره (لیزینگ)

 

جهت دانلود پاورپوینت فصل ۸ (استراتژی توزیع صنعتی ) لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۲۶,۶۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۸شامل۲۰ اسلایدمیباشد پاورپوینت فصل ۸ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع استراتژی توزیع صنعتی شامل موضوعات زیرمیباشد

استراتژی فشاری مقابل کششی – انواع کانال های توزیع صنعتی  – کانال های توزیع مستقیم  – کانال های توزیع غیرمستقیم  – کانال های غیرمستقیم – توزیع چندگانه – انواع واسطه در کانال توزیع صنعتی – نماینده تولیدکننده  – توزیع کننده صنعتی – انواع کانال های توزیع براساس نحوه انتخاب اعضا – واسطه های ارزش افزوده – تضاد شبکه و مدیریت شبکه  – استنباط های توزیع کننده صنعتی  – طراحی های کانال های توزیع – انتخاب اعضای کانال – انگیزش  – اضافه شدن توزیع کننده ها و همپوشانی نواحی – مسئولیت تولیدکننده دربرابر توزیع کننده

 

 

برای دانلود پاورپوینت فصل ۹(مدیریت فروش صنعتی) لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۲۶,۶۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۹شامل۴۲ اسلایدمیباشد    پاورپوینت فصل ۹ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع  مدیریت فروش صنعتی شامل موضوعات زیرمیباشد :                  

استراتژِی هدف گیری   – استراتژی هدف گیری   – استراتژی فروشندگی در بازارهای صنعتی  – استراتژی کانال فروش   – مدیریت نیروی فروش صنعتی  – تعریف نقش نیروی فروش  -نیروی فروش به عنوان بخشی از آمیخته ارتباطی  -مدیریت وسازمان دهی نیروی فروش  – انواع سازمانهای فروش  -برنامه های حساب کلیدی  – سلسله مراتب سازمانی   -انتخاب نیروی فروش  – آموزش نیروی فروش   – رهبری وانگیزه   – جبران خدمات   – ارزیابی وکنترل   – تخصیص نیروی فروش   – عملکرد فروش   – الگوی کال پلن

 

جهت دانلود پاورپوینت فصل ۱۰( آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی) لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۲۶,۶۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۱۰شامل ۲۹  اسلایدمیباشد پاورپوینت فصل ۹ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع  آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی شامل موضوعات زیرمیباشد

نظریه های ارتباطات صنعتی – طراحی برنامه ارتباطات بازاریابی صنعتی – آمیخته های ارتباطات بازاریابی صنعتی – مدیریت تبلیغات   – تعریف اهداف تبلیغات  – تعیین بودجه تبلیغات  – توسعه پیام  – استراتژی توسعه پیام – استراتژی توسعه پیام  – انتخاب رسانه برای بازاریابی صنعتی  – ارزیابی اثربخشی تبلیغات  – نمایشگاه های تجاری  – مدیریت شرکت در نمایشگاه های تجاری  – ارزیابی عملکرد نمایشگاه های تجاری  – نمایشگاه های مجازی  – نمایشگاه مجازی

 

 

جهت دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۲۶,۶۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل۱۱شامل دو فایل ومجموعا ۵۰  اسلایدمیباشد پاورپوینت فصل ۱۱ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی شامل موضوعات زیر میباشد:

محصول – قیمت گذاری -تجارت الکترونیکی وآمیخته های بازاریابی-کانال های توزیع-ترفیع – انواع بازارهای الکترونیکی – ارتباط آنلاین – مبادلات آنلاین -مدل های تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی – ایجاد رابطه بین عرضه کننده و خریدار-بازار عرضه کننده  – بازار خریدار-  واسطه های صنعتی – مالکیت – بازبودن – کالا و خدمات(محصول )+ کارکرد

 

 

برای دانلود پاورپوینت فصل ۱۲(اخلاق دربازارهای صنعتی) لطفا اینجا کلیک نمایید

تومان۲۷,۰۰۰افزودن به سبد خرید

پاورپوینت فصل ۱۲ شامل ۱۸ اسلایدمیباشد .فصل ۱۲ کتاب بازاریابی صنعتی با موضوع اخلاق در بازارهای صنعتی شامل موضوعات زیر میباشد: نگرش اسلام به اخلاق کسب وکار-آسیب های اخلاقی کسب وکار-یکپارچگی اخلاقی-فرا-کارکردگرایی-اخلاق اسلامی در کسب وکار-اخلاق ودست های نامرئی بازار-اخلاق در قیمت گذاری-انتخاب قیمت عادلانه-تغییر درکیفیت محصول بدون تغییر در قیمت-تبعیض قیمت-تثبیت قیمت-استفاده از قیمت رقبا برای شرکت در مناقصه -معامله متقابل-اخلاق فروشندگان-رشوه-هدیه-سرگرمی-کارقاچاق-تغییر شغل-محاسبه هزینه ها-انباشت فروش-اخلاق در تبلیغات-تبلیغات مبهم-مخفی کردن حقایق-اغراق-تبلیغات مقایسه ای-استفاده از جنسیت-اخلاق ومدیریت محصول-کیفیت دربازارهای صنعتی-ایمنی-نگرش اسلام به اخلاق کسب وکاردربازارهای صنعتی-آسیب های اخلاقی کسب وکاردربازارهای صنعتی-یکپارچگی اخلاقیدربازارهای صنعتی-فرا-کارکردگرایی دربازارهای صنعتی-اخلاق اسلامی در کسب وکار-اخلاق ودست های نامرئی بازاردربازارهای صنعتی-اخلاق در قیمت گذاری دربازارهای صنعتی-انتخاب قیمت عادلانه دربازارهای صنعتی-تغییر درکیفیت محصول بدون تغییر در قیمت دربازارهای صنعتی-تبعیض قیمت دربازارهای صنعتی-تثبیت قیمت دربازارهای صنعتی-استفاده از قیمت رقبا برای شرکت در مناقصه دربازارهای صنعتی -معامله متقابل دربازارهای صنعتی-اخلاق فروشندگان دربازارهای صنعتی-رشوه-هدیه-سرگرمی-کارقاچاق-تغییر شغل-محاسبه هزینه هادربازارهای صنعتی-انباشت فروش دربازارهای صنعتی-اخلاق در تبلیغات-تبلیغات مبهم-مخفی کردن حقایق-اغراق-تبلیغات مقایسه ای-استفاده از جنسیت-اخلاق ومدیریت محصول-کیفیت دربازارهای صنعتی-ایمنی

 

 

 

 

بازاریابی صنعتی+مدیریت ارتباط با مشتریان دربازارهای صنعتی+ .pptx+بازاریابی صنعتی+مدیریت ارتباط با مشتریان دربازارهای صنعتی+ .pptx+بازاریابی صنعتی+تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی .ppt+بازاریابی صنعتی+تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی .pptx+بازاریابی صنعتی+اخلاق در بازارهای صنعتی .ppt+بازاریابی صنعتی+اخلاق در بازارهای صنعتی .pptx+بازاریابی صنعتی+آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی.pptx+بازاریابی صنعتی+آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی.ppt+بازاریابی صنعتی+مدیریت محصول در بازارهای صنعتی.ppt+بازاریابی صنعتی+مدیریت محصول در بازارهای صنعتی+.pptx+بازاریابی صنعتی+مدیریت ارتباط با مشتریان دربازارهای صنعتی+.pptx+بازاریابی صنعتی+مدیریت ارتباط با مشتریان دربازارهای صنعتی+.ppt+بازاریابی صنعتی+ استراتژی توزیع صنعتی+.ppt+بازاریابی صنعتی+ استراتژی توزیع صنعتی+.pptx+بازاریابی صنعتی+قیمت گذاری در بازارهای صنعتی.ppt+بازاریابی صنعتی+قیمت گذاری در بازارهای صنعتی.pptxتجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی پاورپوینت+پاورپوینت فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود power point درس بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود power point کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+soaldoon.ir+دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود پاورپوینت آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی+نظریه های ارتباطات صنعتی+طراحی برنامه ارتباطات بازاریابی صنعتی+آمیخته های ارتباطات بازاریابی صنعتی+مدیریت تبلیغات در بازاریابی صنعتی +تعریف اهداف تبلیغات در بازاریابی صنعتی+تعیین بودجه تبلیغات در بازاریابی صنعتی+توسعه پیام در بازاریابی صنعتی+استراتژی توسعه پیام+استراتژی توسعه پیام در بازاریابی صنعتی+انتخاب رسانه برای بازاریابی صنعتی +ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بازاریابی صنعتی+نمایشگاه های تجاری در بازاریابی صنعتی+مدیریت شرکت در نمایشگاه های تجاری +ارزیابی عملکرد نمایشگاه های تجاری +نمایشگاه های مجازی +نمایشگاه مجازی در بازاریابی صنعتیدانلود پاورپوینت فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود power point درس بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود power point کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود پاورپوینت آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی+نظریه های ارتباطات صنعتی+دانلود پاورپوینت طراحی برنامه ارتباطات بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت آمیخته های ارتباطات بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت مدیریت تبلیغات در بازاریابی صنعتی +دانلود پاورپوینت تعریف اهداف تبلیغات در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت تعیین بودجه تبلیغات در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت توسعه پیام در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه پیام+دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه پیام در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت انتخاب رسانه برای بازاریابی صنعتی +دانلود پاورپوینت ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت نمایشگاه های تجاری در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت مدیریت شرکت در نمایشگاه های تجاری +دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد نمایشگاه های تجاری +دانلود پاورپوینت نمایشگاه های مجازی +دانلود پاورپوینت نمایشگاه مجازی در بازاریابی صنعتی+.ppt فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+.ppt دانلود پاورپوینت فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود power point درس بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی).ppt+دانلود power point کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)  .ppt+دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)  .ppt+دانلود پاورپوینت آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی  .ppt+نظریه های ارتباطات صنعتی  .ppt +طراحی برنامه ارتباطات بازاریابی صنعتی .ppt+آمیخته های ارتباطات بازاریابی صنعتی .ppt+مدیریت تبلیغات در بازاریابی صنعتی .ppt+تعریف اهداف تبلیغات در بازاریابی صنعتی .ppt+تعیین بودجه تبلیغات در بازاریابی صنعتی .ppt+توسعه پیام در بازاریابی صنعتی+استراتژی توسعه پیام  .ppt+استراتژی توسعه پیام در بازاریابی صنعتی .ppt+انتخاب رسانه برای بازاریابی صنعتی .ppt+ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بازاریابی صنعتی.ppt+نمایشگاه های تجاری در بازاریابی صنعتی .ppt+مدیریت شرکت در نمایشگاه های تجاری .ppt+ارزیابی عملکرد نمایشگاه های تجاری .ppt+نمایشگاه های مجازی +نمایشگاه مجازی در بازاریابی صنعتی.ppt +pptx فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+.pptx دانلود پاورپوینت فصل ۱۰ بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)+دانلود power point درس بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی).pptx+دانلود power point کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)  .pptx+دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی(آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی)  .pptx+دانلود پاورپوینت آمیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی  .pptx+نظریه های ارتباطات صنعتی  .pptx +طراحی برنامه ارتباطات بازاریابی صنعتی .pptx+آمیخته های ارتباطات بازاریابی صنعتی .pptx+مدیریت تبلیغات در بازاریابی صنعتی .pptx+تعریف اهداف تبلیغات در بازاریابی صنعتی .pptx+تعیین بودجه تبلیغات در بازاریابی صنعتی .pptx+توسعه پیام در بازاریابی صنعتی+استراتژی توسعه پیام  .pptx+استراتژی توسعه پیام در بازاریابی صنعتی .pptx+انتخاب رسانه برای بازاریابی صنعتی .pptx+ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بازاریابی صنعتی.pptx+نمایشگاه های تجاری در بازاریابی صنعتی .pptx+مدیریت شرکت در نمایشگاه های تجاری .pptx+ارزیابی عملکرد نمایشگاه های تجاری .pptx+نمایشگاه های مجازی +نمایشگاه مجازی در بازاریابی صنعتی.pptxپاورپوینت فصل ۸ بازاریابی صنعتی (استراتژی توزیع صنعتی)ppt+دانلود پاورپوینت فصل ۸ بازاریابی صنعتی (استراتژی توزیع صنعتی)ppt+ دانلود پاورپوینت ارشد بازاریابی فصل ۸ +پاورپوینت درس بازاریابی صنعتی +پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر سیدرضا سیدجوادین ودکترمحمدرحیم اسفیدانی +پاورپوینت فصل ۸+استراتژی فشاری مقابل کششی+انواع کانال های توزیع صنعتی ppt+انواع کانال های توزیع مستقیم +بازاریابی صنعتی+انواع کانالهای توزیع مستقیم  درس بازاریابی صنعتی+پاورپوینت انواع کانالهای توزیع مستقیم  درس بازاریابی صنعتی+انواع کانال های توزیع مستقیم+کانال توزیع مستقیم چیست+کانال های غیرمستقیم+توزیع چندگانه+پاورپوینت توزیع چندگانه +انواع واسطه در کانال توزیع صنعتی+انواع کانال های توزیع براساس نحوه انتخاب اعضا+واسطه های ارزش افزوده+تضاد شبکه و مدیریت شبکه +استنباط های توزیع کننده صنعتی +طراحی های کانال توزیع+انتخاب اعضای کانال+اضافه شدن توزیع کننده ها و همپوشانی نواحی اخلاق در بازاریابی+پاورپوینت فصل ۸ بازاریابی صنعتی +دانلود پاورپوینت ارشد بازاریابی درس بازاریابی صنعتیپاورپوینت فصل ۱۱ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود رایگان پاورپوینت فصل ۱۱ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+پاورپوینت فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+پاورپوینت فصل ۱۱ کتاب بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+پاورپوینت آماده فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+ فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی) ppt+پاورپوینت فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی) .pptx +پاورپوینت  بازاریابی صنعتی (تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دکترمحمد رحیم اسفیدانی pptx  بازاریابی صنعتی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی پاورپوینت  بازاریابی صنعتی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی پاورپوینت کتاب  بازاریابی صنعتی+ پاورپوینت کتاب  بازاریابی صنعتی دکترمحمد رحیم اسفیدانی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی و دکترسیدرضا سیدجوادین پاورپوینت  ارشد بازاریابی +بازاریابی صنعتی+تجارت الکترونیکی وآمیخته های بازاریابی در بازارهای صنعتی+کانال های توزیع در بازارهای صنعتی+انواع بازارهای الکترونیکی در بازارهای صنعتی+ مدل های تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی+ ایجاد رابطه بین عرضه کننده و خریدار در بازارهای صنعتی+ بازار عرضه کننده+بازار خریدار+واسطه های صنعتی در بازارهای صنعتی+ +مالکیت در بازارهای صنعتی+ بازبودن در بازارهای صنعتی+ کالا و خدمات(محصول )در بازارهای صنعتی+ تجارت الکترونیک در بازاریابی+قالب پاورپوینت تجارت الکترونیک+دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود رایگان پاورپوینت فصل ۱۱ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلودپاورپوینت فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلودپاورپوینت فصل ۱۱ کتاب بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت آماده فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+ دانلودفصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی) ppt+دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ درس بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی) .pptx + دانلود پاورپوینت  بازاریابی صنعتی (تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود دکترمحمد رحیم اسفیدانی pptx  بازاریابی صنعتی+دانلود دکترمحمد رحیم اسفیدانی پاورپوینت  بازاریابی صنعتی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی دانلود پاورپوینت کتاب  بازاریابی صنعتی+ پاورپوینت کتاب  بازاریابی صنعتی دکترمحمد رحیم اسفیدانی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی و دکترسیدرضا سیدجوادین پاورپوینت  ارشد بازاریابی +بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی وآمیخته های بازاریابی در بازارهای صنعتی+دانلود پاورپوینت کانال های توزیع در بازارهای صنعتی+دانلود پاورپوینت انواع بازارهای الکترونیکی در بازارهای صنعتی+ دانلود پاورپوینت مدل های تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی+ دانلود پاورپوینت ایجاد رابطه بین عرضه کننده و خریدار در بازارهای صنعتی+ بازار عرضه کننده+دانلود پاورپوینت بازار خریدار+دانلود پاورپوینت واسطه های صنعتی در بازارهای صنعتی+ +دانلود پاورپوینت مالکیت در بازارهای صنعتی+ بازبودن در بازارهای صنعتی+ دانلود پاورپوینت کالا و خدمات(محصول )در بازارهای صنعتی+ppt تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی +.ppt  تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی+.pptx  تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی+تجارت الکترونیک در بازاریابی صنعتی+تجارت الکترونیک در بازاریابی+بازاریابی صنعتی و خدمات ppt+بازاریابی صنعتی و خدمات+پاورپوینت+بازاریابی صنعتی محمدرحیم اسفیدانی. – ppt download +بازاریابی صنعتی اسفیدانی پاورپوینت +بازاریابی صنعتی اسفیدانی ppt +بازاریابی صنعتی اسفیدانی pptx +بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی pptx+بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانیppt فایل فوق خلاصه کتاب مفید بازاریابی صنعتی نوشته ی دکتر سیدرضا سیدجوادین و دکتر محمد رحیم اسفیدانیاست+دانلود طرح درس بازاریابی صنعتی دانلود اسلایدهای درس اهداف آشنایی با ماهیت بازارهای صنعتی درک رفتار مصرف کنندگان در بازارهای صنعتی آشنایی با روش‌های …بازاریابی صنعتی محمدرحیم اسفیدانی- ppt download –بازاریابی صنعتی | محمدرحیم اسفیدانیپاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+پاورپوینت کامل  فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+پاورپوینت آماده فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+ فصل ۶ بازاریابی صنعتی مدیریت محصول دربازارهای صنعتی.ppt+پاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی) .pptx+ دانلودپاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+فصل ۶کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین واسفیدانی+مدیریت محصول دربازارهای صنعتی پاورپوینت+پاورپوینت مدیریت محصول دربازارهای صنعتی+تعریف محصول صنعتی+پاورپوینت محصول صنعتی+سیاست محصول+مدیریت محصولات جدید در بازارهای صنعتی+مسیربولینگ+مسیربولینگ در بازارهای صنعتی+استراتژی گردباد+استراتژی گردباددر بازارهای صنعتی+خانواده محصول+مدل نوآوری درهم گسیخته+مشارکت در توسعه محصولات جدید+عوامل موثربرپذیرش محصولات جدید+شناسایی وانتخاب فرصتها+عرضه محصول جدید به بازار+چرخه عمر محصول+نام تجاری در بازارهای صنعتی+استراتژی حذف محصول در بازارهای صنعتی+دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی ppt+طبقه‌بندی محصولات در بازارهای صنعتی. ۷. روندهای جدید در … خرید کاملا تکراری; خرید تکراری اصلاح شده; خرید استراتژیک و کاملاً جدید ….. استراتژی حذف محصول. ۸۷.طبقه‌بندی محصولات در بازارهای صنعتی. ۷ ..سوالدون. فصل سوم- مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی. ۲۱ …. فصل ششم-مدیریت محصول در بازارهای صنعتی. ۶۶. مقدمه.در بازارهای صنعتی، خدمات مرتبط با محصول نیز بسیار مهم است …. برای خریداران نه تنها کیفیت محصول بلکه فرایند مدیریتکیفیت،تیم های کنترل کیفیت،میزان.اصطلاح بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی را زیاد می‌شنویم. گاهی اوقات بازار صنعتی را با بازار سازمانی یکسان فرض می‌کنند در حالی که در مدیریت بازاریابی تفاوت. … یک محصول مشخص را انتخاب کنید و توضیح دهید که چگونه ممکن است در سه بازار …گام‌های فرایند تصمیم‌گیریاهمیت اتحاد استراتژیکارزیابی مهارتهای مکملشرایط موفقیت اتحادهای استراتژیکاختصاص بخشی از وظایف به اتحاد استراتژیکخلق گزاره ارزشی مشترکایجاد روابط کاری نزدیکارتباط بین مرزبان‌هایکپارچه‌سازی نقاط تماس در پنج سطح (استراتژیک، تاکتیکی، میان‌فردی، عملیاتی، فرهنگی)آشنایی با ویژگی‌ بازارهای صنعتی و تفاوت آن با بازارهای مصرفی؛شناسایی انواع مشتریان در بازارهای صنعتی؛آشنایی با طبقه‌بندی محصولات در بازارهای صنعتی؛تقاضای مشتق شدهتقاضای برانگیزانندهتقاضای نوسانیحساسیت قیمتتقاضای مشترک (مکمل)متغیرهای جمعیت‌شناختی متغیرهای عملیاتی (نوع فناوری، کاربر بودن، وضع مالی، توانایی عملیاتی و غیره مشتری)رویکرد خرید (ویژگی سازمانی بخش خرید، ساختار قدرت در بخش خرید، ماهیت ارتباط با فروشندگان، سیاست‌های عمومی خرید و معیارهای خرید)عوامل موقعیتی (فوریت خرید، کاربرد خاص محصول، اندازه خرید)ویژگی‌های فردیویژگی مرکز خریدترکیب نقشمرحله فرایند تصمیم‌گیرینوع عدم اطمینان (نیاز، محصول، مبادله)درجه عدم تمرکزمیزان فشار زمانیوظیفه محوله به مرکز خریدقواعد تصمیم‌گیری و استراتژی خرید¨مفهوم بازاریابی برای مشتری مشتریانپاورپوینت فصل ۹ بازاریابی صنعتی(مدیریت فروش صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۹ بازاریابی صنعتی(مدیریت فروش صنعتی)+پاورپوینت مدیریت فروش صنعتی +پاورپوینت +مدیریت فروش صنعتی+مدیریت فروش صنعتی .ppt +مدیریت فروش صنعتی .pptx +soaldoon.irدانلودپاورپوینت فصل ۹ کتاب بازاریابی صنعتی دکتر سید رضا سید جوادین+دانلودپاورپوینت فصل ۹ کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمدرحیم اسفیدانی+استراتژِی هدف گیری در بازاریابی صنعتی+استراتژی هدف گیری در بازاریابی صنعتی+استراتژی فروشندگی در بازارهای صنعتی+استراتژی کانال فروش در بازاریابی صنعتی+مدیریت نیروی فروش صنعتی+تعریف نقش نیروی فروش+نیروی فروش به عنوان بخشی از آمیخته ارتباطی+مدیریت وسازمان دهی نیروی فروش+انواع سازمانهای فروش+برنامه های حساب کلیدی+سلسله مراتب سازمانی در بازاریابی صنعتی+انتخاب نیروی فروش+آموزش نیروی فروش در بازاریابی صنعتی+رهبری وانگیزه در بازاریابی صنعتی+جبران خدمات در بازاریابی صنعتی+ارزیابی وکنترل در بازاریابی صنعتی+تخصیص نیروی فروش در بازاریابی صنعتی+عملکرد فروش در بازاریابی صنعتی+الگوی کال پلن در بازاریابی صنعتی+دانلود پاورپوینت کامل کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر سید رضا سید جوادین+دانلود پاورپوینت کامل کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر اسفیدانی+فصل ۹ کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر اسفیدانی+فصل ۹ کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+فصل ۹ کتاب دکتر اسفیدانی+پاورپوینت آماده کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی .ppt +اسلایدهای فصل ۹بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی .ppt +اسلاید بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی .ppt +پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین و اسفیدانی+PPT]دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+کتاببازاریابی صنعتی-تالیف دکتر سیدجوادین و اسفیدانی- انتشارات نگاه دانش. مطالب کلاسی. اسلایدهای ارایه شده در کلاس. مطالب اختصاصی.خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین – شیرینگ …+دانلود پاورپوینت فصل نه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر سیدجوادین و دکتر اسفیدانی **دو نوع پاورپوینت برای نسخه های مختلفکتاب قرار داده شده است** تعداد …خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+ppt کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+download power point bazaryabi sanati+ پاورپوینتاخلاق در بازارهای صنعتی+دانلودپاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت کامل کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر سید رضا سید جوادین+دانلود پاورپوینت کامل کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر اسفیدانی+فصل۱۲ کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر اسفیدانی+فصل ۱۲کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+فصل ۱۲کتاب دکتر اسفیدانی+پاورپوینت آماده کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+کتاب بازار%

تاریخ : اسفند ۱۱, ۱۳۹۷ ساعت : 11:27
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
Digg* twitter* Facebook* cloob* Delicious* Stumble Upon* Google Reader* Google plus* Facenama