دانلودپاورپوینت فصل ۳بازاریابی صنعتی(مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی)+دانلود رایگان پاورپوینت فصل ۳بازاریابی صنعتی(مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی)+مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی .ppt+مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی .pptx +مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین واسفیدانی+دانلود پاورپوینت فصل ۳ کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی+دانلودرایگان پاورپوینت فصل ۳ کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی+دانلود رایگان پاورپوینت فصل ۳ کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی+دانلود  فصل ۳ کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی .ppt+دانلود  فصل ۳ کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی .pptx+دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی ppt+دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی pptx +دانلود پاورپوینت های کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+دانلود رایگان خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین +دانلود پاورپوینت فصل سه کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی+دانلود رایگان پاورپوینت فصل سه کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی+دانلود پاورپوینت مبحث مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی+فصل مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی کتاب بازاریابی صنعتی دکترسید جوادین واسفیدانی+بازاریابی رابطه ای+بازاریابی رابطه ای در بازارهای صنعتی+انواع ارتباطات+انواع ارتباطات در بازارهای صنعتی+مبادله ارزش افزوده+مبادله ارزش افزوده در بازارهای صنعتی+ماهیت ارتباط+ماهیت ارتباط در بازارهای صنعتی+گزینه های استراتژیک +گزینه های استراتژیک در بازارهای صنعتی+مدیریت رابطه خریدار – فروشنده +مدیریت رابطه خریدار -فروشنده در بازاریابی صنعتی+رابطه مبادله ای در بازارهای صنعتی+مبادله مبتنی بر همکاری در بازارهای صنعتی+هزینه سوئیچ در بازارهای صنعتی+راهنمای استراتژیک در بازارهای صنعتی+اندازه گیری سودآوری مشتریان در بازارهای صنعتی+هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بازارهای صنعتی+استخراج سودآوری مشتریان در بازارهای صنعتی+اندک مشتریان سودآور +مدیریت مشتریان پرهزینه و کم هزینه +مدیریت مشتریان غیرسودآور در بازارهای صنعتی+کنارگذاشتن مشتریان+مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی+مدیریت مشتریان غیرسودآور در بازارهای صنعتی+مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی+جذب مشتریان خوب در بازارهای صنعتی+تهیه گزاره ارزش مناسب در بازارهای صنعتی+ایجاد انگیزه درکارکنان در بازارهای صنعتی+یادگیری برای حفظ مشتریان در بازارهای صنعتی+اتحاد استراتژیک در بازارهای صنعتی+ارزیابی مهارت های مکمل+ارزیابی مهارت های مکمل در بازارهای صنعتی +مزایای اتحاد استراتژیک در بازارهای صنعتی+شرایط موفقیت اتحاد در بازارهای صنعتی+

RIAL 140,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :