نقش معلم در رونق بخشی به مساجد ونماز+روشهای خلاقانه معلم در رونق بخشی به مساجدونماز+

عمل گرا بودن معلم با شرکت کردن درفریضه ی نماز جماعت+

 استفاده ی معلم از روشهای پویا ومشارکتی دربیان مفاهیم دینی

نقش معلم در از بین بردن ضعف بنیه های اعتقادی  دانش آموزان ……………………………………۳  

نقش معلم درازبین بردن ناهماهنگی بین کارکردهای محیط اجتماعی و نظام آموزش و پرورش……….۳

 معلم و ایجاد ارتباط عاطفى بین مدرسه و مسجد…………………………………………………….۴  

نقش معلم در ازبین بردن موانع شرکت در مساجد وایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان ……………۴

نقش معلم درآموزش دینی بجای  تربیت دینی……………………………………………………….۵  

توجه به نوع بیان دعوت به نماز و مساجد توسط معلم………………………………………………..۵

معلمان جوان رابطان عاطفی دینی…………………………………………………………………۶

زیبا سازى مساجد  با حضور معلم و دانش آموزان…………………………………………………..۶                      

نقش معلم در خارج کردن انحصار استفاده از مسجد برای نماز دانش آموزان………………………..۷

معلم وپرهیز از سخنرانى‏هاى طولانى و تکرارى درمساجد…………………………………………..۷

استفاده ی معلم از روشهای پویا ومشارکتی دربیان مفاهیم دینی……………………………………..۷

عمل گرا بودن معلم با شرکت کردن درفریضه ی نماز جماعت………………………………………..۸

استفاده از روشهای خلاقانه معلم در رونق بخشی به مساجدونماز…………………………………….۸

معلم و پاسخگویى به پرسش‏هاى دینى دانش آموزان………………………………………………..۹

نقش معلم در  کنترل سیاست زدگی وگرایش ها………………………………………………………۹

راهکارها و پیشنهادها………………………………………………………………………………۱۰

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :