نظام مهندسی شهرسازی+دانلود نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی +دانلود نمونه سوالات آزمون های قبل نظام مهندسی شهرسازی +دانلود نمونه سوالات آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی +دانلود نمونه سوالات آزمون های گذشته ی نظام مهندسی شهرسازی +حاوی مطالب اصلی منابع آزمون‌ نظام مهندسی+کتابسوالات آزمون های قبل نظام مهندسی شهرسازی + شرح ودرس آزمون های نظام مهندسی شهرسازی+شامل خلاصه قوانین، مقررات و مسائل شهرسازی+سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوال های آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوالهای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوال های آزمون نظام مهندسی شهرسازی+ 

بـراسـاس آخـرین ویـرایش و سـرفصـل‌هـای شـورای تـدویـن مقــررات ملــی سـاختمـان+سوالات گذشته ی آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوالات گذشته ی آزمون نظام مهندسی شهرسازی+خرید آنلاین کتاب نظام مهندسی شهرسازی+خرید آنلاین کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید آنلاین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید  کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+کتاب شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+جدیدترین کتاب شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ راه قبول شدن در آزمون نظام مهندسی+ راه قبول شدن در آزمون های نظام مهندسی+راه قبول شدن در آزمونهای نظام مهندسی+راه قبولی در آزمون های نظام مهندسی+راه قبولی در آزمونهای نظام مهندسی+راه قبولی در آزمون های نظام مهندسی شهرسازی+راه قبولی در آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی+

کتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+خریدکتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+شرح ودرس آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب آمادگی نظام مهندسی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب امادگی نظام مهندسی+کتاب ویژه قبولی در نظام مهندسی+چطور در نظام مهندسی قبول شویم+منابع اصلی آزمون نظام مهندسی+سرفصل های کتاب  گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+کتاب شرح ودرس ویژه آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+قبولی در آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی با+چی بخونم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+چی بخونیم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+واسه قبولی درنظام مهندسی+ +آزمون های قبلی نظام مهندسی+منابع آزمون های گذشته+کتاب های نظام مهندسی+راه قبولی درنظام مهندسی+کتاب گودبرداری وسازه‌های نگهبان ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+خرید کتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+خریدکتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+شرح ودرس آزمون‌های نظام مهندسی+آزمون‌های نظام مهندمهندسی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب آمادگی نظام مهندسی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب امادگی نظام مهندسی+کتاب ویژه قبولی در نظام مهندسی+چطور در نظام مهندسی قبول شویم+منابع اصلی آزمون نظام مهندسی+سرفصل های کتاب  گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+کتاب شرح ودرس ویژه آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+قبولی در آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی با+چی بخونم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+چی بخونیم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+واسه قبولی درنظام مهندسی+ گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمون های قبلی نظام مهندسی+منابع آزمون های گذشته+کتاب های نظام مهندسی+راه قبولی درنظام مهندسی+

فهرست مطالب 

مواد آزمون حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان شهریور ۱۳۹۵

چارت های خلاصه شده منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۵ – کلید        https://www.soaldoon.ir

کتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+خریدکتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+شرح ودرس آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی+آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب آمادگی نظام مهندسی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب امادگی نظام مهندسی+کتاب ویژه قبولی در نظام مهندسی+چطور در نظام مهندسی قبول شویم+منابع اصلی آزمون نظام مهندسی+سرفصل های کتاب  گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+کتاب شرح ودرس ویژه آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+قبولی در آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی با+چی بخونم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+چی بخونیم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+واسه قبولی درنظام مهندسی+ گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمون های قبلی نظام مهندسی+منابع آزمون های گذشته+کتاب های نظام مهندسی+راه قبولی درنظام مهندسی+کتاب گودبرداری وسازه‌های نگهبان ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+خرید کتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+خریدکتاب شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+شرح ودرس ویژه آزمون‌های نظام مهندسی+شرح ودرس آزمون‌های نظام مهندسی+آزمون‌های نظام مهندمهندسی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب آمادگی نظام مهندسی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+دانلود کتاب امادگی نظام مهندسی+کتاب ویژه قبولی در نظام مهندسی+چطور در نظام مهندسی قبول شویم+منابع اصلی آزمون نظام مهندسی+سرفصل های کتاب  گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی گودبرداری وسازه‌های نگهبان+کتاب شرح ودرس ویژه آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+قبولی در آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی با+چی بخونم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+چی بخونیم واسه قبولی تو آزمون نظام مهندسی+واسه قبولی درنظام مهندسی+ گودبرداری وسازه‌های نگهبان+آزمون های قبلی نظام مهندسی+منابع آزمون های گذشته+کتاب های نظام مهندسی+راه قبولی درنظام مهندسی+ نظام مهندسی شهرسازی+دانلود نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی +دانلود نمونه سوالات آزمون های قبل نظام مهندسی شهرسازی +دانلود نمونه سوالات آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی +دانلود نمونه سوالات آزمون های گذشته ی نظام مهندسی شهرسازی +حاوی مطالب اصلی منابع آزمون‌ نظام مهندسی+کتابسوالات آزمون های قبل نظام مهندسی شهرسازی + شرح ودرس آزمون های نظام مهندسی شهرسازی+شامل خلاصه قوانین، مقررات و مسائل شهرسازی+سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوال های آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوالهای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوال های آزمون نظام مهندسی شهرسازی

بـراسـاس آخـرین ویـرایش و سـرفصـل‌هـای شـورای تـدویـن مقــررات ملــی سـاختمـان+سوالات گذشته ی آزمون نظام مهندسی شهرسازی+سوالات گذشته ی آزمون نظام مهندسی شهرسازی+خرید آنلاین کتاب نظام مهندسی شهرسازی+خرید آنلاین کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید آنلاین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید  کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+کتاب شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+جدیدترین کتاب شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ راه قبول شدن در آزمون نظام مهندسی+ راه قبول شدن در آزمون های نظام مهندسی+راه قبول شدن در آزمونهای نظام مهندسی+راه قبولی در آزمون های نظام مهندسی+راه قبولی در آزمونهای نظام مهندسی+راه قبولی در آزمون های نظام مهندسی شهرسازی+راه قبولی در آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+

بخش اول: تعاریف و مفاهیم شهرسازی

بخش دوم: طرح‌های توسعه شهری

قسمت اول- انواع طرح‌های شهرسازی

طرح جامع سرزمین

طرح کالبدی (ملی و منطقه‌ای)

طرح‌ریزی کالبدی

مطالعات ناحیه شهری

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای

طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ

محتوای طرح‌های توسعه و عمران

طرح‌های منطقه شهری

طرح جامع شهرستان

طرح مجموعه شهری

طرح جامع شهر

پیشینه طرح جامع در ایران

اولین طرح جامع ایران

نخستین قانون شهرسازی ایران

طرح‌های جامع در برنامه‌های عمرانی

طرح تفصیلی

طرح آماده‌سازی زمین

طرح موضوعی

طرح موضعی

طرح هادی شهری

طرح شهرهای جدید

طرح شهرک‌ها

طرح شهرک‌های مسکونی

طرح‌های جزئیات شهرسازی

طرح‌های ویژه

طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها

طرحهای محور در حوزه حمل و نقل

طرحهای تسهیلات محلهای

طرح‌های مناطق حساس و بحرانی

طرحهای پیش‌گیری از مخاطرات طبیعی

پروژههای نمایشی (دمونستراسیون)

طرح هادی روستا

طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی

قسمت دوم- طراحی شهری

طراحی شهری

ویژگی طراحی شهری

فرآیند طراحی شهری

عوامل مؤثر در طراحی شهری

اهداف فرآیند طراحی شهری

ارزش‌های طراحی شهری

طراحی شهری اکولوژیکی

طراحی اجتماعی

اصول و مبانی طراحی شهری

کیفیت طراحی شهری

پیش طراحی شهری

نقش طراحی شهری در اجرا

کار اصلی طراحی شهری

دستورالعمل طراحی

آفرینش مرکز شهری

قاعده‌ درخت

محصوریت راه

شهرگرایی معاصر

طرح ساختاری پایه

همآوری

استراتژی فضایی

قسمت سوم- طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمـران (طـرح جـامـع تهـران) 

چشم‌انداز توسعه شهر

راهبردهای توسعه شهر

سازمان فضائی و پهنه‌بندی شهر

ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از ار
برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی شهری تهران

شرایط تحقق‌پذیری طرح

قسمت چهارم ـ هویت شهری تهران

بخش سوم: قوانین شهرسازی

قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری  ایران

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

قانون تعاریف محدوده و حـریم شـهر، روستا و  شهرک و

دستـورالعمل اجـرایی قانـون تعـاریف محدوده و  حریم شهر، روستا و شهرک  

طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

بخش چهارم: ضوابط و مقررات شهرسازی

ضوابط احداث پناهگاه و ایمن‌سازی نسبی سازه‌ها

محل احداث سازه امن (پناهگاه)

پناهگاه خانگی

مشخصات و ابعاد در سازه امن (پناهگاه)

خروج اضطراری

ظرفیت پناهگاه

بارگذاری ساده

تأسیسات برقی و هوارسانی

تأسیسات آب و فاضلاب

متفرقه

دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و  تعیین سطح اشغال در مناطق مسکونی  

ضوابط احـداث ساختمان‌هـای ۶ طبقـه و  بیشتر در شهر تهران
ضـوابط و مقـررات مکانیـابی مسـاجد در  طرح‌های توسعه شهری
ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها  و جداره‌های شهری
شرح خدمات تهیه طرح امکان‌سنجی،  مکانیابی و احداث باغستان‌های کشور  ۸۹

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

محل استقرار ساختمان در زمین

نحوه احداث بنا در شرق، غرب و یا جنوب ملک

نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املاک واقع در طرحهای اجرایی شهرداری

نحوه احداث بنا در املاک زیر ۱۰۰ مترمربع

نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی

حداکثر پیشآمدگی مجاز

نحوه احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ
۴۵ درجه در مجاورت گذر

لزوم رعایت ۶۰% مساحت

نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع

تقلیل سطح اشغال با افزایش ارتفاع

ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد

زمینهای شیبدار و نحوه احداث بنا

زیرزمین، در اراضی شیبدار

عدم احداث ساختمان‌های مجزا

نحوه احداث بنا در املاک دارای واحد تجاری

عدم احتساب سرسرای انتظار و اطلاعات ساختمان در تراکم
سطوح جزء تراکم

وضعیت داخلی ساختمان‌ها

تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه‌پله

ضوابط حیاط خلوتها

محاسبه زیربنای نورگیرها

پیشروی طولی ساختمان

نورگیرها

ضوابط بالکن‌ها

ضوابط پارکینگ

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در زیرپهنه‌ها

ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت (R)

ضوابط ساخت و ساز در پهنه فعالیت (S)

ضوابط ساخت و ساز در پهنه مختلط (M)

ضوابط ساخت و ساز در پهنه حفاظت (سبز و باز)G

ضوابط بهسازی و نوسازی عناصر شهری

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی ورودی شهر

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی میدان شهری و جلوخان

ضوابط کلی و عام طرح بهسازی و نوسازی فلکه

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی خیابان شهری

ضوابط طرح بهسازی و نوسازی خیابان عبوری

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی بولوار

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی خیابان محلی

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی کوچه و بن‌بست
ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی پیاده‌راه

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی بزرگراه

ضوابط مشترک طرح بهسازی و نوسازی زیرگذر و روگذر پیاده و دوچرخه

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی روگذر

ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی سواحل

بخش پنجم: مقررات ملی ساختمان

مبحث اول- تعاریف

مبحث دوم- نظامات اداری

اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

شناسنامه ساختمان

دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

طراحان حقوقی ساختمان

نظارت ساختمان

قیمت خدمات مهندسی

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص

مبحث چهارم- الزامات عمومی ساختمان

تعاریف

الزامات عمومی ساختمان

بهره‌برداری و نگهداری

دسته‌بندی ساختمان‌ها

دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرار‌گیری بر زمین

دسته‌بندی کلی

گروه‌بندی جزئی

حفاظت از ارزش‌های اسلامی- ایرانی

الزامات ساخت و قرارگیری ساختمان

الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و فضاها

الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان

پیش‌آمدگی در معابر عمومی

پیش‌آمدگی در داخل محدوده مالکیت

پیش‌آمدگی زیرزمین

محدودیت پیش‌‌آمدگی‌ها

فضاهای ورودی ساختمان

شیبراه‌های عبور پیاده

توقفگاه‌های خودرو

توقفگاه‌های واقع در زیرزمین

ایمنی در برابر سوانح و خطرات

مبحث بیستم- ‏علائم و تابلوها

محدوده نصب انواع تابلوها

محدودیت مکان نصب تابلوها

الزامات ایستایی و سازه تابلوها

الزامات الکتریکی تابلوها

تعمیر و نگهداری تابلوها

نظارت بر تابلوها

علایم تصویری و نوری در تابلوها

ضوابط تابلوهای معابر و فضاهای شهری

تابلوهای بدون نیاز به مجوز

تابلوهای غیرمجاز

سطح مجاز تابلوها

محدوده نصب تابلوها

ارتفاع حد زیرین تابلوها

ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

حریم تابلوهای انتظامی

حریم تابلوهای معرف کاربری

حریم تابلوهای تبلیغاتی

رنگ تابلوها

نورپردازی تابلوها

تابلوهای ناهماهنگ

مبحث بیست‌ویکم- پدافند غیر عامل

مفهوم پدافند غیر عامل

تأسیسات در پدافند غیر عامل

گروه‌بندی ساختمان‌ها در پدافند غیر عامل

ملاحظات معماری در پدافند غیر عامل

جانمایی ساختمان

فضاهای باز

پله و شیبراه در محوطه

حجم ساختمان

جداره خارجی ساختمان

فضاهای امن

پناهگاه در پدافند غیر عامل

گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت

گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد

گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت

پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی

جانمایی پناهگاه

ظرفیت پناهگاه

تأسیسات در پدافند غیر عامل

بخش ششم: مدیریت شهری

مدیریت شهری در سطح ملی

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌های کشور

وزارت راه و شهرسازی

وظایف وزارت راه و شهرسازی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مجلس شورای اسلامی

وظایف و اختیارات هیأت دولت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیریت شهری در سطح منطقه‌ای و محلی

شهرداری

شورای اسلامی شهر

استانداری

سازمان راه و شهرسازی استان

شورای شهرسازی استان

وظایف اداره کل راه و شهرسازی استان

سایر عناصر مؤثر در مدیریت شهری

الگوهای اداره شهر در کشورهای مختلف

الگوی شهردار- شورا

الگوی کمیسیونی هیأت‌ها و کمیسیونرها

الگوی مدیر شهر (شورا- مدیر شهر)

انتقال پایتخت

تحقق و عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری

اجرای صحیح طرح‌های توسعه

دلایل تحقق‌ناپذیری طرح‌های توسعه شهری

علل تحقق طرح‌های توسعه شهری

عوامل مؤثر در تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری

مشکلات عمده شهرسازی ایران

مشکلات ساختاری شهرداری‌ها

وظایف مدیریت ملی شهرسازی

اهم مشکلات شهرسازی و معماری

رئوس شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران

علل ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری

بخش هفتم: شهر و شهرنشینی و شهرسازی

قسمت اول- تمدن‌های شهری

نخستین تمدن‌ها

تمدن شهری

انقلاب شهری

تمدن هاراپا

تمدن یونان

تمدن مایا

ازتک‌ها

تمدن بشری

زلزله‌های مهم تاریخ

قسمت دوم- شهر و شهرنشینی

دوره باستان

دوره ماد

هسته‌های شهری مادها و هخامنشیان

شهرهای یونانی

مرفولوژی شهرهای یونانی

شهرهای رومی

شهرهای قرون وسطی

مرفولوژی شهرهای قرون وسطی

شهرهای دوره رنسانس

مورفولوژی شهرهای دوره رنسانس

شهرهای فئودالی

شهرهای استبدادگران

شهرهای دوره سلوکیان

شهرهای دوره اشکانیان

شهرهای دوره ساسانیان

سازمان فضایی شهر ساسانی

شهرهای دوره اسلامی

سیمای کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی

مورفولوژی شهرهای اسلامی

دوره‌های دگرگونی و تحول مسجد جامع

هجوم مغول

شهرهای دوره صفویه

شهرهای دوره قاجاریه

شهرهای دوره پهلوی

شهرسازی باروک

قسمت سوم- شهر و آرمان‌شهر

اِبِنِز هاوراد و باغ‌شهر

اتوواگنر

اتین‌کابه

ادموند بیکن

ادوارد رلف

ادوارد هال

ارسطو

ارنست برگس

اروینگ گافمن

اسکار نیومن

اشپرای رگن

اشتراوس

افلاطون

اوژن هنارد

اوسمان

ایان بنتلی

ایروین آلتمن

آدلف لوس

آرتورو سوریا

آلدو روسّی

آلدوفان‌آیک

آلن گیلبرت

آموس راپوپورت

آنتونی کرایزر

براین‌بری

پاتریک گدس

پاول زوکر

پل باران

پل سینجر

ترانسیک

تونی گارنیه

تونی هیس

جان راسکین

جان فریدمن

جان لنگ

جرج چدویک

جول‌گریو

جین جیکوب

چارلز الکساندر جنکس

چنسی هریس و ادوارد اولمن

دانلد اپلیارد

دنیس اسکات براون

دنیس راندینلی

دیوید کانتز

دیوید هاروی

رابرت آوئن

رابرت و نتوری

راب‌کریر

راجر ترانسیک

راینهارد باومایستر

رنه دکارت

روث گلاس

ریچارد راجرز

ریچارد هدمن‌

ژرژکهل و اتو اشلوتر

سرگئی چرمایف

سسکیا ساسن

سقراط

سنت الیا

سن‌سیمون

شارل-  ادوارد ژانره مشهور به لوکوربوزیه

شارل فوریه

شکویی حسین

شولتز

فارابی

فرانک لویدرایت

فریدریک لا آلمستد

فریدمن

فن تونن

فوریه

کامیلو سیت

کالوین اشمید

کالین بیوکنن

کالین رو

کریر

کریستالر

کریستوفر الکساندر

کریستیان نوربرگ شولتز

الکساندر میچرلیخ

کن لیونیگستون

کنستانتین دوکسیادیس

کوین لینچ

گالپین

گالستر

گرد آلبرس

گوردون چایلد

گوردون کالن

گئورگ زیمل

گئورگی کپس

لارنس هالپرین

لری بورن

لوژیه

لوفور

لویس مامفورد

لئون کریر

میسرا

میشائل تریب

واحد همسایگی انگلهارد

واحد همسایگی خوزه سرت

واحد همسایگی کلرنس اشتاین

واحد همسایگی کلرنس آرتر پری

والتر کریستالر

والتر گروپیوس

ورجمکر

ویلیام وایت

هانری لوفوو

هانس مایر

هربرت- جورج ولز

همر هویت

هنریک پتروس برلاگه

هوزلیتس

هیلی

هیرشمن و میردال

یان گل

یتس و گارنر

قسمت چهارم- مکتب‌های شهرسازی

مکتب آرمان‌گرایی

مکتب اصلاح‌گرایی

مکتب شیکاگو

مکتب مدرنیسم

مکتب فرهنگ‌گرایی

مکتب طبیعت‌گرایی

مکتب فلسفه‌گرایی

مکتب فن‌گرایی

مکتب آمایش انسانی

مکتب انسان محور

جنبش شهر زیبا

مکتب اتمیسم یا تجزیه‌گرایی (نگرش احیای تک بناها یا تجزیه‌گرایی)

قسمت پنجم- سبک‌های شهرسازی در ایران

سبک‌های شهرسازی در دوران قبل از اسلام

سبک‌های شهرسازی در دوران اسلامی

قسمت ششم- نظریه‌های شهر و شهرسازی

نظریه اقتصاد سیاسی

نظریه بهره‌برداری از منابع طبیعی

نظریه اقتصاد انتظاری

نظریه پخش نوآوری

نظریه تحدید رشد ابرشهرها

نظریه تغییر پایتخت

نظریه توسعه شهرهای درجه دو

نظریه توسعه مناطق جدید

نظریه چرخش روند توسعه شهری

نظریه حمایت‌گرایی

نظریه دوگانگی

نظریه عامل رکودی

نظریه عملکرد شهری و توسعه روستایی

نظریه قطب‌گریز ابرشهر

نظریه قطبی‌گریزی

نظریه مدرن‌سازی

نظریه نوسازی

نظریه وابستگی

نظریه‌های خرد و کلان

نظریه اکولوژیکی

نظریه بخش غیررسمی

نظریه توسعه مناطق مرزی

نظریه‌های نظام سلسله مراتبی سکونتگاه‌ها

نظریه اصالت‌بخشی

نگرش موزه‌ای

نظریه نخبگان قدرت

دیدگاه کثرت‌گرا

نظریه حلقه‌های بالا

دیدگاه ماشین رشد

نظریه رژیم شهری

تئوری مشروط

فرضیه گالیک

نظریه ساختار اصلی

قسمت هفتم- کنگره‌‌ها و بیانیه‌های شهرسازی

کنگره سیام و منشور آتن

کنگره‌ اول: لاساراز

کنگره‌ دوم: فرانکفورت

کنگره‌ سوم: بروکسل

کنگره چهارم: آتن

کنگره‌ پنجم: پاریس

کنگره‌ ششم: بریج‌واتر

کنگره‌ هفتم: برگامو

کنگره‌ هشتم: به کوشش گروه مارس در هادسدان

کنگره‌ نهم: به کوشش گروه فرانسوی آسکورال در اکس‌ان پرووانس

کنگره‌ دهم: شهر ساحلی دوبرووینک جنوب یوگسلاوی

منشور آتن

کنگره ونیز

بیانه میکزیکوسیتی

زیستگاه دو- موسوم به هَبیتاتِ ۲

منشور فاس

دستورکار ۲۱

طرح محیط ریست تایمز۲۱

دستورکارهای سبز و قهوه‌ای

کنگره شهرسازی نوین

بیانه چشمانداز یا اهداف کلی و زمان‌دار

منشور ۲۰۰۰

منشور بورا

منشور کراکُف

کمیسیون برانت‌لند

آینده مشترک ما

اسکان بشر۲  (اجلاس شهر)

قسمت هشتم- الگوهای شهرسازی

الگوی خطی

الگوی خوشه‌ای

شهری لبه‌ای

شهر افقی

شهرهای متراکم

شهر فراگیرنده

قسمت نهم- مدل‌های شهرسازی

مدل جاذبه

مدل منطق فازی

مدل‌های مکانیابی

مدل‌های تغییر کاربری زمین- طبقه‌بندی

مدل جهانی سازمان ملل

مدل جمعیتی لجستیک

مدل اسکالوگرام گاتمن

مدل نابرابری منطقه‌ای

مدل خط مشی هاوارد

مدل سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک

مدل جان لنگ (نیازهای انسانی)

مدل کانتر (مؤلفه‌های مکان)

مدل ماتریس شهر پایدار

قسمت دهم- شهر و شهرسازی ایران

شهرنشینی

تحول شهرنشینی در ایران

توزیع جغرافیائی جمعیت شهری

نظام سلسله مراتب شهرها

تراکم در شهرها

نقش و عملکرد شهرها

شهر صنعتی

نقش بازرگانی

شهرهای مرحله‌ای و مکاره‌ای

شهر نظامی

شهر فرهنگی

شهر توریستی- تفریحی

شهر معدنی

شهر خوابگاهی

تعیین نقش شهرهای ایران

موقعیت استقرار شهرها

توپوگرافی کوهستانی

توپوگرافی پایکوهی

توپوگرافی واحه‌ای

توپوگرافی جلگه‌ای و ساحلی

توزیع شهرهای ایران برحسب ارتفاع از سطح دریا

ساختار شهرها (اجزای اصلی شهرها)

انواع مسکن

خانه‌های آپارتمانی تهران

شهرک اکباتان تهران

روند سیاست‌گذاری مسکن در ایران

شبکه معابر

شبکه‌های ارتباطی

سیستم شعاعی

سیستم شطرنجی

سیستم حلقوی (رینگ سیستم)

سیستم ارگانیک

فضاهای سبز

استانداردهای فضاهای سبز

شهرسازی در ایران

گرایش‌های شهرسازی

برنامه‌ریزی شهری

طراحی شهری

برنامه‌ریزی و طراحی شهری در نظام برنامه‌ریزی ایران

آرمان‌شهر در اندیشه ایرانی

اندیشه آرمان‌شهری در ادوار مختلف

اصول طراحی فضاهای شهری در ایران

بخش هشتم: مسائل شهر و شهرسازی

قسمت اول- برنامه‌ریزی در شهرسازی

برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی خردمندانه

ایدئولوژی برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی پراگماتیسم

برنامه‌ریزی جامع

کاستی‌های برنامه‌ریزی جامع

نقد برنامه‌ریزی‌های جامع

برنامه از نظر مدت اجرا

برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی شهر

برنامه‌ریزی شهری

جدول موازنه برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی مشارکتی

برنامه‌ریزی ساختاری- راهبردی

راهبرد توسعه شهری (CDS)

برنامه‌ریزی شهری در انگلستان

قسمت دوم- تکنیک‌های برنامه‌ریزی

الگوی SWOT

ماتریس SWOT

مفاهیم پایه تکنیک SWOT

تحلیل وضعیت در تکنیک سوآت

تدوین راهبرد در تکنیک SWOT

تکنیک تجزیه و تحلیل PEST

تجزیه و تحلیل الگوی PATN

تکنیک مکان سنجی (place check)

کارت سفید یا گلوله برفی

قسمت سوم- شهرهای جدید

تعریف شهرهای جدید

برنامه‌ریزی شهرهای جدید

مکانیابی شهرهای جدید

انواع شهرهای جدید

روند شهرهای جدید

فرآیند برنامه‌ریزی شهرهای جدید در ایران

شهرهای جدید سازمانی- صنعتی

شهرهای جدید اقماری

شهرهای جدید با هویت مستقل

شهرهای جدید پیوسته

شهرهای شرکتی

سیاست شهرهای جدید

شهرک‌های صنعتی

قسمت چهارم- مسکن شهری

مفهوم مسکن

تقاضای بالقوه و تقاضای مؤثر

تعریف خانوار

واحدهای مارجینال

مفهوم استاندارد مسکن

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

منطقه‌بندی

حوزه‌بندی

تصرف اجباری

برآورد زمین جهت تأمین مسکن

مسکن حاشیه‌نشین‌ها

سیاست‌های تأمین مسکن در ایران

قسمت پنجم- جمعیت شهری

جمعیت شهری جهان

جمعیت آرمان‌شهر

جمعیت و اقتصاد

شهر بدون شهروند(نایروبی)

روش‌های پیش‌بینی جمعیت

برآورد جمعیت

جمعیت گرو‌های خاص

مهاجرت جمعیت

بمب جمعیت

رشد انفجاری شهرها

قاعده‌ رتبه- اندازه

نقش و کارکرد شهرها

شاخص تمرکز شهری

معیارهای شناخت شهر

قسمت ششم- اقتصاد شهری

محدودیت‌های رشد

تئوری اقتصاد پایه

نظریه مرحله توسعه یافتگی

نظریه رشد کلاسیک

نظریه رشد ریکادو

نظریه دایره فقیر

نظریه رابرت سالو

نظریه مید

تولید ناخالص ملی

نظریه‌های عرضه نیروی کار

نظریه نئوکلاسیک در انتخاب کار- استراحت

نظریه سرمایه انسانی

نظریه‌های تقاضای نیروی کار

نظریه عدم تعادل در بازار کار

نظریه گالنسن و لیبن اشتاین

نظریه گرشنکرون

نظریه رشد متعادل

نظریه‌های بازسازی الگوی مراکز جمعیتی

نظریه‌های مکانیابی

نظریه توسعه بر پایه صادرات

روش ضریب مکانی یا LQ

روش حداقل نیاز

تجزیه و تحلیل داده‌ها و ستاده‌ها

روش تغییر سهم

روش پایه اقتصادی

روش تجزیه و تحلیل هزینه- منفعت

طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی تولیدی

ضریب جینی

ضریب موران

ضریب گری

اقتصاد پایه و غیرپایه

توسعه بر مبنای دانش

ماشین‌های فعالیت‌های اقتصادی

قسمت هفتم- کاربری‌های شهری

مکانیابی

نقشه‌های کاربری اراضی

محاسبه سطح مورد نیاز گورستان

قسمت هشتم- تراکم‌های شهرسازی

اندازه و تراکم شهر

قوانین و مقررات زونینگ

انواع تراکم

تراکم مسکونی

روش‌های کنترل تراکم

منطقه‌بندی تراکمی

منطقه‌بندی ارتفاعی

منطقه‌بندی کاربری

رویکرد برنامه‌ای

متغیرهای کنترل تراکم مطلوب

رابطه بین قیمت و تراکم

روش استفاده از سرانه مسکونی و تراکم خالص

قسمت نهم- سرانه‌های شهری

سرانه مسکونی

سرانه فضای سبز و تفریحی

سرانه حمل و نقل

سرانه صنعتی

سرانه تجاری

سرانه آموزشی

سرانه بهداشتی- درمان

آستانه خدماتی کاربری‌ها

قسمت دهم- تقسیمات کالبدی

محله

ناحیه

منطقه

قسمت یازدهم- آماده‌سازی زمین

آماده‌سازی زمین

سابقه طرح‌های آماده‌سازی

ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی

اهداف طرح‌های آماده‌سازی

مطالعات مکانیابی

تهیه طرح‌های آماده‌سازی

محتوای طرح‌های آماده‌سازی

شرح خدمات طرح آماده‌سازی اراضی

مرحله اول

مرحله دوم- انجام محاسبات و تهیه طرح‌ها و نقشه‌های اج
قسمت دوازدهم- تفکیک و افراز

تعاریف و واژگان تفکیک

ضوابط و مقررات تفکیک

پیشینه تفکیک اراضی

تفکیک اراضی و کاربری‌ها

الگوهای تفکیک

معابر و تأسیسات عمومی تفکیک

عوامل مؤثر در تفکیک اراضی

مراحل اداری تفکیک زمین

آیین‌نامه منطقه‌بندی

آیین‌نامه تفکیک اراضی

شرح خدمات تفکیک اراضی و حق‌الزحمه آن

اهداف و شرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری

قسمت سیزدهم- پروانه ساختمانی

اهداف صدور پروانه ساختمانی

ضوابط پروانه ساختمانی

شناسنامه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمانی

عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان

بازدید مأمور فنی از ملک

تعیین ضوابط و مقررات حاکم بر ملک

استعلام از سازمان‌های ذیربط

قسمت چهاردهم- تخلفات ساختمانی

تخلفات مطابق ضوابط

تخلفات خارج از ضوابط

مصادیق تخلفات ساختمانی

نحوه اطلاع از تخلفات ساختمانی

مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی

قسمت پانزدهم- بافت‌های شهری

بافت شهری

انواع بافت شهری

بافت تاریخی (هسته اولیه شهر)

بافت کهن

بافت کهنه

بافت قدیمی

بافت میانی

بافت جدید

بافت پیرامونی

بافت بیرونی

بافت اقماری (گسترش ناپیوسته شهر)

شبکه شهری

بافت ناکارآمد

بافت فرسوده

انواع فرسودگی

ویژگی‌های بافت فرسوده شهری

قسمت شانزدهم- فضاهای شهری

فضا

شکل فضائی شهرها

شاخص فضائی شهرها

اندازه‌گیری کیفیت زندگی

ارزیابی کاربری‌ها

نمادها و نماها

نهضت زیباسازی

مبلمان شهری

شکل شهر

محیط‌های پاسخده

شاخص‌های فضاهای شهری

انعطاف‌پذیری فضاهای شهری

تناسبات بصری

رنگ تعلق و خوانایی

پشتیبانی دو جانبه

حریم‌های اجتماعی

خانه‌های تک خانواری مجزا

عرصه‌های عمومی و خصوصی

کیفیت محیطی

قسمت هفدهم- امنیت در فضاهای شهری

فضاهای ایمن

فضاهای قابل دفاع

امنیت شهری

جرم و جنایت در فضاهای شهری

فضاهای بیدفاع

پیش‌گیری از بزهکاری با طراحی محیطی

مقابله با جرم در طراحی شهری

تئوری‌های کاهش بزهکاری در فضاهای شهری

قسمت هجدهم- مرمت و بهسازی

فرسودگی

مرمت شهری (restoration)

بهسازی (Rehabilitation)

نوسازی (Renovation)

بازسازی (Reconstruction)

مراجع مداخله در بافت‌ها

بهسازی و نوسازی شهری

حفاظت آئینی

علل رها شدن بافت قدیمی شهرها

سیاست‌های تحکیم شهری

بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه‌تر

مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده

عوامل و زمینه‌های فرسودگی بافت‌ها

مرمت بافت تاریخی شهرها

نوسازی و بازسازی شهر بث

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در آسیا

رویکرد نوسازی شهری از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰

اهداف، راهبردها و سیاست‌های نوسازی

اهداف اجتماعی

راهبردهای اجتماعی

سیاست‌های اجتماعی

اهداف اقتصادی

راهبردهای اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی

اهداف کالبدی

راهبردهای کالبدی

سیاست‌های کالبدی

اهداف کلان نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

نوسازی محله

نوسازی شهری در پاریس

مداخله در بافت‌های فرسوده تهران

قسمت نوزدهم- تأسیسات شهری

تاریخ آبرسانی

مؤلفه‌های سامانه آبرسانی

منابع آب

چاه‌ها

قنات‌ها

اجزای قنات

قنات‌های ایران

حوضه‌های آبریز

سابقه آبرسانی مدرن در ایران

هدر رفت آب

تأسیسات آبرسانی

مصارف آب شهری

میزان تقاضا و مصرف آب

تصفیه‌خانه آب آشامیدنی

شبکه‌های آبرسانی

شبکه فاضلاب شهری

الگوهای شبکه فاضلاب شهری

مقاطع فاضلاب‌روها

لوله‌های فاضلاب شهری

قانون آب پاک

تصفیه فاضلاب شهری

شبکه‌های توزیع برق

حریم تأسیسات شهری

قسمت بیستم- توسعه پایدار شهری

توسعه (DEVELOPMENT)

جنبش پایداری

اصول توسعه پایدار

تاریخچه توسعه پایدار

توسعه نابرابر

راهبردهای توسعه شهر (CDS)

فرآیند پایداری

جوامع پایدار

اهداف توسعه هزاره

اصول پایدار ملبرن

ویژگی‌های شهر پایدار

الگوهای توسعه پایدار شهری

قسمت بیست‌و‌یکم- محیط زیست شهری

تعریف محیط زیست

محیط انسان ساخت

اکولوژی

چشم‌انداز

انواع بیوم‌

پوشش زمین

تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست

مسائل زیست محیطی

توان محیط

ارزیابی محیطی راهبردی (SEA)

اثرات شهرنشینی بر اکوسیستم‌ها

بهسازی محیط زیست

حق دادرسی برابر

ظرفیت برد اکوسیستم‌ها

مبتکرترین شهر پایدار جهان

قسمت بیست‌و‌دوم- نرم‌افزارهای شهرسازی

Expert Choice

ESRI CityEngine

Simcity

قسمت بیست‌و‌سوم- سیستم‌های  اطـلاعـات جـغـرافیـایـی (GIS

داده‌های مکانی

ساختار مدل‌های GIS

توانائی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

ARC GIS

GIS در برنامه‌ریزی شهری

سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)

سیستم‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی

قسمت بیست‌وچهارم- روابط ریاضی در شهرسازی

رابطه گروه ‌نما

میزان زاد و ولد

نرخ مرگ و میر

نرخ بقا

میزان شهرنشینی

رابطه مید

تولید ناخالص ملی

تراکم مسکونی

کلیدواژه

منابع

RIAL 860,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :