کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران+خرید کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران+خرید اینترنتی کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران+دانلود کتاب آمادگی نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+خرید اینترنتی کتاب های آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+خرید اینترنتی منابع آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+خرید اینترنتی سری کتابهای آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+

اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران :

فهرست مطالب

 

اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران + اطلاعات تکنیکی انواع طرح ها وبرنامه های شهرسازی ایران +خرید اینترنتی کتابهای شهرسازی+نمونه سوالات+طرح ها وبرنامه های شهرسازی ایران+آزمون نظام مهندسی شهرسازی+دانلود اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران آزمون نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران آزمون نظام مهندسی شهرسازی+  حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالهای آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوال های آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوال های ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوالهای ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه +نمونه سوالهای دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه+ نمونه سوال های دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالات دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه نمونه سوالای دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالای دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالهای دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه+سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +نمونه سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +کتاب نظام مهندسی شهرسازی +قوانین ومقررات وآیین نامه های شهرسازی+نمونه سوالات شهرسازی+کتاب سوالات نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب ایین نامه های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+مقررات شهرسازی نظام مهندسی+منابع ازمون شهرسازی نظام مهندسی ۹۶+ضریب کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ضرایب کتابها در ازمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+ضرایب کتابها در آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+دانلود اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+ایین نامه مربوط به شهرسازی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی دانلود

دانلود سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

کتاب های نظام مهندسی شهرسازی +مجموعه سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی +کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ مهندس اعظیمی آقداش

سری کتاب های آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ سری کتاب های آزمونهای ورد به حرفه مهندسان شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی

 

 

 

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال۹۴ با پاسخنامه تشریحی دانلود

خریدکتاب های آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات شهرسازی کشور مربوط به نظام مهندسی+نظام مهندسی سال ۹۷+نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+مهندسی شهرسازی+منابع مهندسی شهرسازی+نمونه سوالهای نظام مهندسی شهرسازی سال+کتب نظام مهندسی شهرسازی

دانلودکلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ شهرسازی محاسبات+قبولی در شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+کتابهای شهرسازی محاسبات+کتاب های شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+سری کتاب های شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات شهرسازی+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+قبولی در نظام مهندسی+جزوات شهرسازی با پاسخ+جزوه تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+کتاب ایین نامه مقررات شهرسازی +تست های نظام مهندسی شهرسازی با پاسخ+قبولی در ازمون نظام مهندسی شهرسازی چی بخونیم+کتابهای نظام مهندسی +قانونهای شهرسازی +قانون شهرسازی کشور+

دانلود کتاب شهرسازی ویژه نظام مهندسی

برای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+مجموعه کتابهای شهرسازی+ کتابهای شهرسازی نظارت+کتابهای شهرسازی اجرا+سری کتابهای شهرسازی نظارت+ سری کتابهای شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های شهرسازی+ دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی شهرسازی+دانلود ایبوکهای رشته شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+

دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتاب های شهرسازی چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری شهرسازی+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری شهرسازی+ دانلود کتاب های سری شهرسازی+ قیمت کتابهای سری شهرسازی+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری شهرسازی انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری شهرسازی+ سری شهرسازی نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+ فروش کتاب های نظام مهندسی شهرسازی + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی شهرسازی +قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید شهرسازی + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی شهرسازی +کتابهای نظام مهندسی شهرسازی نظارت+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا++کتابهای نظام مهندسی شهرسازی( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (شهرسازی اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون

بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها

نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال

پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون

بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

 

بخش اول / تعاریف و مفاهیم

تعاریف و مفاهیم شهر شهر جدید شهرک برنامهریزی شهری شهرسازی مدیریت شهری سیما و منظر شهری طراحی شهری طرح تفصیلی محدوده شهر حریم شهر حوزه استحفاظی شهر حومه شهر محدوده قانونی شهر محدوده ‌خدمات شهری حریم منطقه‌بندی کاربری زمین سرانه‌های شهری تراکم تراکم مسکونی احیاء اراضی بایر شهری اراضی دایر اراضی متروکه اراضی مخروبه اراضی مستحدث اراضی مسکونی اراضی مفروزی اراضی موات ارسن افراز آماده‌سازی زمین برزن بلوک شهری پلاک ثبتی تفکیک توپوگرافی شهرداری کاداستر ناحیه واحد شهری نوسازی شهری سیاست نوسازی شهری بازسازی بازیافت زمین شهری باز زنده سازی شهر سالم دموکراسی شهری حقوق شهری سکونت محله اوقات فراغت تفریح صنایع متروپلیس

بخش دوم / شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران :

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی
قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱با اصلاحات بعدی

بخش سوم / سابقه طرح‌های توسعه شهری

سابقه طرح‌های توسعه شهری

بخش چهارم / انواع طرح‌های شهرسازی

انواع طرح‌های شهرسازی طرح جامع سرزمین طرح کالبدی ملی طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه‌ای طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ طرح‏های منطقه شهری طرح جامع شهرستان طرح مجموعه شهری طرح جامع شهر طرح تفصیلی طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها طرح آماده‌سازی طرح تفصیلی موضوعی طرح تفصیلی موضعی طرح هادی شهری طرح شهرهای جدید طرح شهرک‏ها طرح سایر شهرک‌ها طرح‏های جزییات شهرسازی طرح‌های ویژه طرح هادی روستا طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی

بخش پنجم / فرآیند تهیه طرح‌های شهری

فرآیند تهیه طرح‌های شهری بررسی و تصویب طرح‏ها اجرای طرح‌های توسعه شهری

بخش ششم / ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های شهرسازی

الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و هادی ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و ‌هادی دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیین سیاست برنامه‌ریزی

بخش هفتم / نحوه بررسی و تصویب طرح‌های شهرسازی

آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸
بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌‌ای، منطقه‌ای و ملی مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۸پ
نحوه تصویب طرح‌های جامع شهرستان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۷۴
نحوه بررسی طرح جامع شهرهای جدید مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۷۲
نحوه بررسی و تصویب طرح جامع شهرهای جدید مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۲
نحوه بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۷۱
فرایند بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۷۱
نحوه تصویب طرح جامع شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۶۹
بررسی و تصویب طرح‌های جامع در کمیته فنی و شورای‌عالی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۸
آیین‌نامه بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۸

بخش هشتم / آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی

آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی مفهوم آمایش سرزمین تعریف آمایش سرزمین آمایش سرزمین در ایران اهداف آمایش سرزمین آمایش سرزمین مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۷۱ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۸۳ طرح‏های کالبدی ملی و منطقه‏ای طرح کالبدی ملی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۷۵

بخش نهم / طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری

طرح‌ جامع طرح جامع شهر ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهری محتوای طرح جامع شهری اهداف طرح جامع شهری طرح تفصیلی تهیه طرح‌های تفصیلی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی طرح هادی شهری طرح هادی شهری محتوای طرح‌های هادی تهیه طرح‌های هادی شهری بررسی و تصویب طرح‌های هادی شهری

بخش دهم / طرح‌های نوسازی و بهسازی

طرح‏های بهسازی و نوسازی
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمند‌سازی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۸۵
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۸۵
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۸۵
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷
سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۲
سند توانمدسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی
آیین‌نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵
آیین‌نامه اجرایی بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۶
ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش یازدهم / افراز، تفکیک و آماده‌سازی

قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌ مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۷ آیین‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع مصوب۲۰/۰۲/۱۳۵۸ ضوابط و مقررات تفکیک تعاریف و اصطلاحات اهمیت و ضروریت تفکیک پیشینه تفکیک اراضی نظارت و کنترل تفکیک اراضی تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک اراضی و طرح‌های جامع و تفصیلی تفکیک اراضی و کاربری‌ها معابر و تأسیسات عمومی در نقشه‌های تفکیکی تفکیک ساختمان عوامل مؤثر در تفکیک اراضی مراحل تفکیک زمین مراحل اداری تفکیک زمین آیین‌نامه تفکیک اراضی شرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری و حق‌الزحمه آن اهداف و شرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری شرح خدمات تفکیک ۱- بررسی‌های اولیه ۲- جمع‌آوری اطلاعات پایه ۳- تجزیه، تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها ۴- ارایه طرح آماده‌سازی زمین سابقه طرح‌های آماده‌سازی زمین ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی زمین تهیه طرح‌های آماده‌سازی زمین محتوای طرح‌های آماده‌سازی زمین اهداف طرح‌های آماده‌سازی زمین ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده شهری مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۶۲ ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده شهری مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۶۲

بخش دوازدهم / شهرک و شهر جدید اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران

دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۶
دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۶
قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۰
آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی
ضوابط مکانیابی شهرهای جدید مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸

بخش سیزدهم / تقسیمات کالبدی، کاربری و سرانه‌های شهری

اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران تقسیمات کالبدی کاربری‌های شهری نسبت کاربری‌های شهری در ایران کاربری شهری در ایران دسته‌بندی زمین‌های دایر دسته‌بندی زمین‌های بایر انواع نقشه‌های کاربری اراضی شهری مقیاس نقشه‌های کاربری اراضی فضا و مقایس کاربری‌ها کاربری مسکونی کاربری حمل و نقل کاربری صنعتی کاربزی تجاری کاربری آموزشی کاربری بهداشتی- درمان فضاهای کاربردی شهر سرانه‌ها استانداردهاى شهرى سرانه مسکونی

 

دسته :

تاریخ : مهر ۶, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=7168

سری کتاب های آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ سری کتاب های آزمونهای ورد به حرفه مهندسان شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+دانلود کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+  حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالهای آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوال های آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوال های ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوالهای ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه +نمونه سوالهای دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه+ نمونه سوال های دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالات دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه نمونه سوالای دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالای دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالهای دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه+سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +نمونه سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +کتاب نظام مهندسی شهرسازی +قوانین ومقررات وآیین نامه های شهرسازی+نمونه سوالات شهرسازی+کتاب سوالات نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب ایین نامه های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+مقررات شهرسازی نظام مهندسی+منابع ازمون شهرسازی نظام مهندسی ۹۶+ضریب کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ضرایب کتابها در ازمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+ضرایب کتابها در آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+دانلود کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+ایین نامه مربوط به شهرسازی+حل نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+پاسخ+تست های رشته ی شهرسازی+سوالات نظام مهندسی شهرسازی+آزمون نظام مهندسی شهرسازی ترافیک اسفند ۹۵ بعلت تعداد کم متقاضیان برگزار نخواهد شد و در سالهای آتی نیز آزمون این رشته‌ها سالی یکبار برگزار میشود.

 دانلود سوالات آزمون حرفه مهندسان – شهریور ۹۵ – شهرسازی, Download … سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ کلید رسمی سوالات اسفند ۹۵ دانلود سوالات …

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحیکتاب های آزمون نظام مهندسی. برای خرید آنلاین کتابهای کلیدواژه وکلید واژه توصیفی آزمون نظام مهندسی در رشته های معماری عمران تاسیسات نقشه برداری و شهرسازی کلیک .آزمون نظام مهندسی سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی کشور، معمولاً در شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. این آزمون در ۷ رشته اصلی مرتبط با ساختمان و شهرسازیآزمون نظام مهندسی سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی کشور، معمولاً در شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. این آزمون در ۷ رشته اصلی مرتبط با ساختمان و شهرسازی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحینمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی دوستان و داوطلبان عزیز تست های تالیفی تعدادی از مباحث به درخواست شما بر روی …

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی دانلود

دانلود سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

کتاب های نظام مهندسی شهرسازی +مجموعه سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی +کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ مهندس اعظیمی آقداش

 سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال۹۴ با پاسخنامه تشریحی دانلود

خریدکتاب های آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی با پاسخنامه تشریحی

 مقررات شهرسازی کشور مربوط به نظام مهندسی+نظام مهندسی سال ۹۷+نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+مهندسی شهرسازی+منابع مهندسی شهرسازی+نمونه سوالهای نظام مهندسی شهرسازی سال+کتب نظام مهندسی شهرسازی

دانلودکلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ شهرسازی محاسبات+قبولی در شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+کتابهای شهرسازی محاسبات+کتاب های شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+سری کتاب های شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات شهرسازی+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+قبولی در نظام مهندسی+جزوات شهرسازی با پاسخ+جزوه تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+کتاب ایین نامه مقررات شهرسازی +تست های نظام مهندسی شهرسازی با پاسخ+قبولی در ازمون نظام مهندسی شهرسازی چی بخونیم+کتابهای نظام مهندسی +قانونهای شهرسازی +قانون شهرسازی کشور+

دانلود کتاب شهرسازی ویژه نظام مهندسی

برای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+مجموعه کتابهای شهرسازی+ کتابهای شهرسازی نظارت+کتابهای شهرسازی اجرا+سری کتابهای شهرسازی نظارت+ سری کتابهای شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های شهرسازی+ دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی شهرسازی+دانلود ایبوکهای رشته شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+

دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتاب های شهرسازی چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری شهرسازی+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری شهرسازی+ دانلود کتاب های سری شهرسازی+ قیمت کتابهای سری شهرسازی+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری شهرسازی انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری شهرسازی+ سری شهرسازی نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+ فروش کتاب های نظام مهندسی شهرسازی + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی شهرسازی +قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید شهرسازی + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی شهرسازی +کتابهای نظام مهندسی شهرسازی نظارت+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا++کتابهای نظام مهندسی شهرسازی( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (شهرسازی اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=7163

 

کتاب قوانین ومقررات شهرسازی +کتاب نظام مهندسی شهرسازی +قوانین ومقررات وآیین نامه های شهرسازی+نمونه سوالات شهرسازی+کتاب سوالات نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب ایین نامه های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+مقررات شهرسازی نظام مهندسی+منابع ازمون شهرسازی نظام مهندسی ۹۶+ضریب کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ضرایب کتابها در ازمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+ضرایب کتابها در آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+دانلود کتاب قوانین ومقررات شهرسازی کشور+ایین نامه مربوط به شهرسازی

مقررات شهرسازی کشور مربوط به نظام مهندسی+نظام مهندسی سال ۹۷+نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+مهندسی شهرسازی+منابع مهندسی شهرسازی+نمونه سوالهای نظام مهندسی شهرسازی سال+کتب نظام مهندسی شهرسازی

دانلودکلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ شهرسازی محاسبات+قبولی در شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+کتابهای شهرسازی محاسبات+کتاب های شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+سری کتاب های شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات شهرسازی+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+قبولی در نظام مهندسی+جزوات شهرسازی با پاسخ+جزوه قوانین ومقررات شهرسازی کشور+کتاب ایین نامه مقررات شهرسازی +تست های نظام مهندسی شهرسازی با پاسخ+قبولی در ازمون نظام مهندسی شهرسازی چی بخونیم+کتابهای نظام مهندسی +قانونهای شهرسازی +قانون شهرسازی کشور+

دانلود کتاب شهرسازی ویژه نظام مهندسی

برای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+مجموعه کتابهای شهرسازی+ کتابهای شهرسازی نظارت+کتابهای شهرسازی اجرا+سری کتابهای شهرسازی نظارت+ سری کتابهای شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های شهرسازی+ دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی شهرسازی+دانلود ایبوکهای رشته شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+

دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتاب های شهرسازی چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری شهرسازی+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری شهرسازی+ دانلود کتاب های سری شهرسازی+ قیمت کتابهای سری شهرسازی+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری شهرسازی انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری شهرسازی+ سری شهرسازی نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+ فروش کتاب های نظام مهندسی شهرسازی + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی شهرسازی +قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید شهرسازی + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی شهرسازی +کتابهای نظام مهندسی شهرسازی نظارت+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا++کتابهای نظام مهندسی شهرسازی( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (شهرسازی اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=7160

کتاب مبانی طراحی معماری(شرح ودرس)+شرح ودرس مبانی طراحی معماری+شرح ودرس آزمونهای معماری+شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی معماری+شرح ودرس آزمون های نظام مهندسی معماری+شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی معماری۹۵+نکات آزمونهای معماری طراحی+نکته های مهم ازمون معماری طراحی+نکته های مهم آزمون نظام مهندسی معماری  طراحی+قبولی درآزمون نظام مهندسی معماری طراحی+قبولی در آزمونهای نظام مهندسی+روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی معماری+دانلوذ رایگان کتاب مبانی طراحی معماری+دانلود کتاب مبانی طراحی معماری نظام مهندسی+مبانی طراحی معماری نظام مهندسی+دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+ازمون طراحی معماری+دانلود رایگان جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+نکات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+دانلود رایگان جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+دانلود کتاب آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به قلم مرتضی صدیق+ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+

مبانی طراحی معماری شرح و درس (آزمون معماری – طراحی) ویژه آزمون های نظام+

مبانی طراحی معماری: ویژه آزمون های نظام مهندسی( آزمون معماری-طراحی)+مبانی طراحی معماری شرح و درس (آزمون معماری – طراحی) ویژه آزمون های نظام مهندسی

دانلود کتاب مبانی طراحی معماری+

مبانی طراحی معماری نظام مهندسی

مبانی طراحی معماری*pdf

مبانی طراحی معماری آزمون نظام مهندسی

دانلود کتاب مبانی طراحی معماری سال سوم هنرستان

سوالات مبانی طراحی معماری

نقشه کشی و ترسیم فنی

مبانی طراحی معماری چیست

دانلود مبانی طراحی معماری نظام مهندسی

دانلود رایگان کتاب مبانی طراحی معماری+دانلود کتاب الکترونیکی نظام مهندسی+مبانی طراحی معماری*pdf

دانلود کتاب الکترونیکی نظام مهندسی معماری طراحی+قبولی درآزمون معماری طراحی+اصول طراحی+سوالات دوره های قبلی نظام مهندسی معماری

سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری

سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری+

سوالات دوره های گذشته آزمون نظام مهندسی معماری+

سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری+

سوالات دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری+

سوالهای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات مبانی طراحی معماری

سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری+

روشهای قبولی درآزمون نظام مهندسی معماری+

روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی معماری طراحی+

روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی طراحی معماری+

روشهای قبولی درآزمون نظام مهندسی طراحی معماری+

روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی طراحی معماری ۹۶+

روشهای قبولی درآزمون نظام مهندسی طراحی معماری۹۶+

۱۵ درصد تخفیف ویژه 

  بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شامل کتاب‌های زیر هستند:

فهرست مطالب کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

سوابق مؤلف
پیشگفتار
مقدمه

   فصل اول / مقدمات:

کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس

سیر تحول معماری مسکونی از قدم به جدید
دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات
گروه‌بندی کلی
گروه‌بندی جزیی
تصرف
تصرف مسکونی
تصرف آموزشی ـ تربیتی
تصرف درمانی و مراقبتی
تصرف تجمعی
تصرف اداری و حرفه‌ای
تصرف کسبی و تجاری
تصرف صنعتی
تصرف انباری
تصرف مخاطره‌آمیز
فضا
فضای اقامت
فضای اشتغال
فضای تجمع
فضای انبار
فضای آشپزخانه
فضای بهداشتی
فضای ارتباط داخلی
فضای تأسیسات
توقفگاه‌های وسایل نقلیه
فضای توقفگاه وسایل نقلیه ساکنان در ساختمان

فضاهای باز
الف) حیاط اصلی
ب) حیاط‌های داخلی
ج) فضاهای نیمه‌باز
فضاهای مشاع
جایگاه امدادرسانی
ساختمان‌های منفصل
ساختمان‌های متصل
پاکت حجمی بنا
بازشو
مصالح غیرریزنده
نمای ساختمان
نمای شیشه‌ای
شیبراهه
مجرای خارجی نور و هوا
سطح الزامی
سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی
الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و فضاها
الزامات قرارگیری ساختمان در زمین
مشخصات بر کف زمین باید
الزامات شکل و ارتفاع ساختمان
ارتفاع مجاز گروه‌های ساختمانی
الزامات نمای ساختمان
الزامات فضاهای باز
الزامات فضاهای نیمه باز ساختمان
بالکن
بالکن کم‌عرض
مهتابی (تراس)
ایوان
الزامات پیش‌آمدگی‌های بنا
پیش‌آمدگی‌های زیرزمین

فصل دوم / ضوابط ساخت و ساز:

محل استقرار ساختمان در زمین
نحوه احداث بنا درشرق، غرب و یا جنوب ملک
نحوه اقدام درخصوص باقی‌مانده املاک واقع در طرحهای اجرایی شهرداری
نحوه احداث بنا در املاک زیر ۱۰۰ مترمربع
نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی
لغو مصوبات عدم نیاز به رعایت اصلاحی در املاک بر گذرهای تعریضی

حداکثر پیشآمدگی مجاز
نحوه احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ ۴۵ درجه در مجاورت گذر
حذف تدریجی پخها در نماهای شهری
لزوم رعایت ۶۰٪ مساحت
عدم رعایت پخ ۴۵ درجه
نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع
تقلیل سطح اشغال با افزایش ارتفاع
ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد
نوسازی املاک بنای موجود بیش‌تر از تراکم طرح تفصیلی
زمینهای شیبدار و نحوه احداث بنا
تعریف زیرزمین، در اراضی شیبدار
عدم احداث ساختمانهای مجزا
نحوه احداث بنا در املاک دارای واحد تجاری
عدم احتساب سرسرای انتظار و اطلاعات ساختمان در تراکم
سطوح جزء تراکم

ارائه تسهیلات به شهروندان و بهبود فضاهای عمومی :

وضعیت داخلی ساختمانها
تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه پله
ضوابط حیاط خلوتها
محاسبه زیربنای نورگیرها
وحدت رویه در پیشروی طولی ساختمان
الف: پیشروی طولی
ضوابط بالکن‌ها
تراکمهای مسکونی
تراکم کاربردی اداری
تراکم جایگزین تجاری منتفی شده
ضوابط تکمیلی نورگیرها
الف) برای املاک با مساحت عرصه ۲۰۰ متر مربع و بیشتر (پس از اصلاحی)
ب) برای املاک با مساحت عرصه کمتر از ۲۰۰ متر مربع (پس از رعایت اصلاحی)
نحوه مترکشی و محاسبه زیربنا
ضوابط پارکینگ
حوزه بندی پارکینگ
موارد عدم امکان تامین پارکینگ از نظر فنی و نحوه برخورد شهرداری

ضوابط و مقررات راه پله و آسانسور
ضوابط آسانسور
ضوابط راه پله
ضوابط افراد معلول جسمی – حرکتی
ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی
ساختمانهای عمومی
۱-۱- عناصر مشترک در کلیه ساختمانهای عمومی
۱-۱-۱- ورودیها
۱-۱-۲- راهرو
۱-۱-۳- بازشوها (در و پنجره)
۱-۱-۴- راهپله
۱-۱-۵- سطح شیبدار
۱-۱-۶- میلههای دستگرد
۱-۱-۷- آسانسور
۱-۱-۸ فضاهای بهداشتی
۱-۱-۹- آبخوری و آب سردکن
۱-۱-۱۰- علایم
۱-۱-۱۱- کنترل الکتریکی
۱-۱-۱۲- علایم خطر
۱-۱-۱۳- تلفن
۱-۱-۱۴- فضاهای تجمع
۱-۱-۱۵- نیمکت و میزکار
۱-۲- ضوابط خاص کاربریها
۱-۲-۱- استثناآت
۱-۲-۲- در سایر ساختمانهای عمومی رعایت موارد زیر الزامی است:
۱-۲-۲-۱- رستوران و چایخانه
۱-۲-۲-۲- هتلها
۱-۲-۲-۳- مراکز بهداشتی، درمان و آسایشگاهی
۱-۲-۲-۴- مراکز تجاری
۱-۲-۲-۵- کتابخانه
۲- ساختمانهای مسکونی

فصل سوم / اصول طراحی مسکن :

انواع خانواده، تجزیه و تحلیل انواع عملکرد
انواع مختلف عملکرد
انواع مختلف پلان
هدف دسته‌بندی انواع مختلف پلان
ارزیابی انواع مختلف پلان
گروه ۱
گروه‌های ۲ و ۳
گروه‌های ۷ و ۸
گروه‌های ۹ و ۱۰
گروه (۱۱)
گروه ۱۲- تغییرپذیری خارجی
گروه ۱۳- تغییرپذیری داخلی
گروه ۱۴- سیستم‌های ساختمانی شهری
انواع مسکن
هدف دسته‌بندی

نوع مسکن – ارزش کیفی – مخارج
۱- مساکنی با نورگیری از یک جهت، پلان مربع، یک طبقه (شکل ۱۵)
ارزش‌های کیفی
مخارج
۲- مساکنی با نورگیری از دو جهت، پلان مربع، یک طبقه (شکل b16 و a16) 210
ارزش‌های کیفی
مخارج
۳- مساکنی با نورگیری از سه جهت، پلان مربع، یک طبقه (شکل ۱۷)
ارزش‌های کیفی
مخارج
۵- مساکنی با نورگیری از دو جهت، دو یا سه طبقه (شکل‌های ۱۹b و ۱۹a)
ارزش‌های کیفی
مخارج
۶- مساکنی با پلان L شکل، یک طبقه (شکل‌ ۲۰)
ارزش‌های کیفی
مخارج
فرم‌های ساختمانی
فرم ساختمانی – ارزش‌های کیفی – مخارج
ارزش‌های کیفی
مخارج

فصل چهارم / اصول طراحی معماری آپارتمان‌های شهری :

۱-۱- تقسیم‌بندی زمین از نظر فضای پر و خالی
۱-۲- تعیین تقسیم‌بندی واحدها در طبقات
طراحی دو واحد در یک طبقه با متراژ مساوی
۱-۳- جانمایی پله و آسانسور
روابط پلان مسکونی
۱-۴- ستونگذاری و تأمین پارکینگ
۱-۵- طراحی واحدها
ابعاد الزامی در داخل بنا

فصل پنجم / طراحی نما

۱- اصل غنای حسی (تناسبات بصری)
۲- اصل تعادل
۳- اصل تضاد (کنتراست)
۴- اصل هارمونی
۵- اصل تکرار
۶- اصل تناوب
۷- اصل تنوع
۸- اصل نمایش بافت (نقش مصالح در طراحی نما)
خانه محرری
۹- اصل هم‌باد شدن
۱۰- اصل خرد کردن

فصل ششم / نمونه‌های موردی :

کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

ویلای شماره ۳، مازندران
ساختمان مسکونی دولت، تهران
مجتمع اردیبهشت، اصفهان
ویلای شماره ۲، مازندران
مجتمع مسکونی کوی پروانه، تهران
مجتمع مسکونی آوا آهنگ، تهران
خانه پدرام، اصفهان
مجتمع مسکونی آبکوه۶، تهران
ویلای گیلاوند، دماوند
ساختمان رویا، تهران
مجتمع مسکونی اخوان، تهران
ساختمان آوا، تهران
ویلای ۱۴۱ شهرک نارنج، رویان
خانه نوآموز، کرج
ویلای نقاش، لواسان
آپارتمان مستأجران، تهران
ویلای بهشتی، شیراز
ساختمان اداری ـ استیجاری خرسند، تهران
رتبه دوم: ساختمان یارمند، اصفهان
رتبه سوم: دهکده خانوادگی خلیلی، مازندران
ویلای باغ دریاچه، لواسان
ویلای شماره ۱ دهکده البرز، مازندران
خانه شماره ۱، محلات

خانه خیابان «ب»، تهران
منزل مسکونی یک معمار، تهران
ساختمان شماره ۵۲ تهرانپارس
ساختمان مسکونی شماره ۱۰، قزوین
ویلای بی‌حیا، لواسان
ساختمان مسکونی دامیار، تهران
ساختمان اداری ـ مسکونی کارخانه سیمان پروفیل آسیا، اراک
مجتمع مسکونی ۵۹، همدان
آپارتمان مسکونی شماره ۱، محلات
خانه بیدآباد، اصفهان
ویلای اصطلک، لواسان
ساختمان مسکونی دستور، تهران
خانه آخر هفته، شیراز
ویلای محمدشهر، کرج
مسکونی ۵ طبقه
خانه‌ای برای روزهای تعطیل
ساختمان کیکاووس
مجموعه آرین
خانه محرری
مهمانسرای پدری، خوانسار
مجموعه مسکونی کاشانک، تهران
مجموعه مسکونی باغ نگار، اصفهان
مجموعه مسکونی هفت دست، اصفهان
خانه آجری شماره ۲، تهران
خانه کوچک دربند، تهران
ساختمان مسکونی، فشم
ساختمان مسکونی اقاقیا، تهران
ویلای مشا، جاده هراز
مسکونی چهارباغ، تهران
مسکونی انصاری، تهران

ساختمان اداری شرکت آریارادان، تهران
رتبه اول: خانه شماره هفت، نجف‌آباد
رتبه دوم (به طور مشترک): خانه فیروزمندان، فارس
مجتمع مسکونی باغ مهر، تهران
ویلای شماره ۲، لواسان
ساختمان ۲۰×۴، تهران
آپارتمان مسکونی، قزوین
ساختمان شهمار، سمنان
ویلای ساوه
ساختمانی در پَخ، نجف‌آباد
ساختمان شماره یک، قزوین
ویلای باغ گل، لواسان
ساختمان مسکونی، کرج
کلیدواژه
منابع کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

شامل الزامات قوانین و مقررات شهرسازی

ضوابط ساخت و ساز شهری

ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولین

اصول طراحی مسکن

دسته :

تاریخ : مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5436

بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی با ۱۵ درصد تخفیف ویژه 

  بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شامل کتاب‌های زیر هستند:

 

بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی با ۱۵ درصد تخفیف ویژه 

  بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شامل کتاب‌های زیر هستند:

 

۱) کتاب تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۲) کتاب کلیدواژه آزمون معماری طراحی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۳) کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۴) کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۵) کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۶) کتاب ضوابط بلندمرتبه‌سازی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۷) کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کن

فهرست منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال۹۶+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته+ سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالات دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای دوره های گذشته ی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوال های دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبلیی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبل ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+دفترچه سوال های دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های گذشته ی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های قبل ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوالای ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوالهای ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوال های ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان رسته معماری+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+ کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+ارزانترین کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+ کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های ازمون نظام مهندسی معماری+منابع آزمون ورود به حرفه معماری ۹۶+ منابع ازمون ورود به حرفه معماری ۹۶+ منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+ منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال ۹۶+بهترین منابع برای قبولی در نظام مهندسی سال ۹۶+ پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-  سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته رو +دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد ۹۴+ دانلود سوال و کلید آزمون نظارت و اجرا معماری مرداد ۹۴+ سوالات و کلید آزمونهای نظام مهندسی مرداد ۹۴+ سوال آزمون طراحی مرداد ۹۴پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی مرداد ۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد ۹۴+سوال آزمون طراحی معماری مرداد ۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق مرداد ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴+پاسخنامه آزمون طراحی معماری بهمن ۹۴+ دانلود سوالات آزمون معماری اجرا+ نمونه سوالات نظام مهندسی رشته معماری (طراحی) سال ۹۴+ دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون نظام مهندسی- رشته معماری (طراحی،نظارت،اجرا+ دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی + پاسخ تشریحی+ دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی با پاسخ تشریحی+ دانلود سوالهای آزمون نظام مهندسی با پاسخ تشریحی+ معماری اجرا آبان ۹۳+ سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته + سوالات آزمون معماری اجرا آبان ۹۳ + پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی معماری و نظارت و اجرا معماری آبان ۹۳ +دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری++ دانلود رایگان سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالای آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوال های آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالهای آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه نظام مهندسی معماری اجرا سال+ پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی آبان ۹۳ +سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ + جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آبان ۹۳+سوال آزمون طراحی آبان ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری آبان ۹۳جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+سوال آزمون طراحی معماری خرداد ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آبان ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی خرداد ۹۳+پاسخ نامه آزمونهای نظام مهندسی+پاسخ نامه ازمونهای نظام مهندسی+پاسخ نامه آزمونهای نظام مهندسی عمران+ – PDF سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری (اجرا)+ نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری (اجرا)+ دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) – آبان+ جهت دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+دانلود منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری+دانلود کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری۹۶+دانلود کتابهایازمون نظام مهندسی معماری۹۶++دانلود کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری۹۶+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلودرایگان کلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+دانلودکلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون معماری اجرا+نمونه سوالات معماری اجرا+معماری مجری+نظام مهندسی رشته معماری+پایه معماری+سری کتاب های نظام مهندسی معماری+سری کتابهای نظام مهندسی معماری+سری کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+سری کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+بهترین منابع آزمون نظام مهندسی معماری+قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+روشهای قبول شدن  در آزمون نظام مهندسی+نمونه سوالات آزمون معماری اجرا+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+آزمون سازمان نظام مهندسی معماری+ثبت نام آزمون نظام مهندسی شهریور۹۶+ثبت نام آزمون نظام مهندسی معماری شهریور۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت+معماری نظارت اسفند ۹۵+معماری نظارت اسفند ۹۴+معماری اجرا مرداد ۹۴+آزمون نظام مهندسی معماری +سایت سازه ایران
دانلود کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی
دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا بهمن ۹۴ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا مرداد ۹۴ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا آبان ۹۳ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا خرداد ۹۳ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا آذر ۹۲ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان آزمون 

دانلودپاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-

پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت معماری-مرداد ۹۴-

دانلودپاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری مرداد ۹۴-دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-

دانلودپاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+

آزمون معماری اجرا مرداد ۹۴

پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-

حل تشریحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی طراحی+نمونه سوالات رشته ی طراحی+سوالات رشته طراحی۹۵+سوالات نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+نمونهسوالات نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+سوال های نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+سوالهای نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+سری معماری طراحی ۹۶+کتابهای سری معماری طراحی ۹۶+منبع نظام مهندسی طراحی+منابع نظام مهندسی طراحی+دانلود رایگان کلیدواژه نظام مهندسی معماری طراحی+کتب ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کتب ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کتابهای ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+منابع  ازمون ورود به حرف مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کلیدواژه طراحی معماری۹۶+کلیدواژه معماری طراحی ۹۶+ebook معماری+ebook +معماری طراحی+pdf معماری طراحی+معماری طراحیpdf+دانلود رایگان منابع طراحی+دانلود رایگان سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۶+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی ازمون معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوال های دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالهای دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالای دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلیآزمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+تشریح کامل سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+معماری شاخه طراحی+حل تشریحی نمونه سوالات دوره های گذشته +معماری طراحی نظام مهندسی+نمونه سوالات معماری طراحی نظام مهندسی+آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+پی دی افکتاب آموزش طراحی به روش پازل وتشریح و طراحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+

منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+روش پازل طراحی+دانلود کتاب آموزش روش پازل طراحی+طراحی بازوش پازل+دانلود جزوه  آموزش طراحی به روش پازل+دانلود ایبوک  آموزش طراحی به روش پازل+pdf آموزش طراحی به روش پازل+ آموزش طراحی به روش پازل pdf+ آموزش طراحی به روش پازلPDF+ایبوک  آموزش طراحی به روش پازل+دانلود ایبوک طراحی به روش پازل+دانلود رایگان کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+آزمون طراحی نظام مهندسی معماری

تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلودکتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود رایگان کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود رایگان کتاب حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلودکتاب الکترونیکی حل تشریحی سوالات معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته معماری طراحی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخ تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۶+پاسخ تشریحی طراحی ۹۵+پاسخ تشریحی طراحی ۹۴+پاسخ تشریحی طراحی ۹۳+پاسخ تشریحی طراحی ۹۲+پاسخ تشریحی طراحی ۹۱+پاسخ تشریحی طراحی ۹۰+پاسخ تشریحی طراحی ۸۹+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۰+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۸۹+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۳+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۲+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۱+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۰+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۳+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۲+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۱+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۰+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۸۸+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخنامه تشریحی آزمونهای نظام مهندسی+پاسخنامه تشریحی آزمون های نظام مهندسی+پاشحنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود پاسخنامه ازمون معماری طراحی+دانلود پاسخنامه ازمون طراحی معماری+

 

 

 

 

معماری طراحی+کلیدواژه رایگان رشته معماری طراحی+دانلودکلیدواژه رایگان رشته معماری طراحی+کلیدواژه نظام مهندسی+کلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+جدیدترین کلیدواژه معماری+جدیدترین کلیدواژه معماری طراحی+منابع معماری طراحی+معماری نظام مهندسی طراحی+آزمون نظام مهندسی طراحی+قبول شدن در آزمون نظام مهندسی طراحی+قبولی در آزمون نظام مهندسی طراحی+منابع مهم نظام مهندسی معماری نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی معماری طراحی+

دانلود جزوه نظام مهندسی ویژه آزمون نظام مهندسی طراحی+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

 

در آزمون معماری طراحی خرداد ۹۳ تعداد ۳۵ سوال از مباحث ۶،۷،۹،۱۰ 

دانلود جدیدترین جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی خانه معماری+دانلود جزوه معماری طراحی+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی معماری ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی معماری طراحی ویرایش جدید+ پایه ۳ نظام مهندسی معماری طراحی+ پایه ی ۳ نظام مهندسی معماری طراحی+ پایه ۳ نظام مهندسی رشته معماری طراحی+دانلودکلیدواژه  پایه ۳ نظام مهندسی رشته معماری طراحی

بسته های معماری طراحی و اجرا و معماری طراحی+ بسته ی معماری طراحی و اجرا و معماری طراحی+  آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی طراحی+آزمون نظام مهندسی بدون نیاز به کتاب+ مجموعه جزوات نظام مهندسی معماری شامل ۱-جزوه آموزشی مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان. ۲- جزوه آموزشی … جزوه آمادگی آزمونطراحی معماری – کلید واژه آزمون نظام مهندسی.+ سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+ سوالات ازمون نظام مهندسی معماری رشته طراحی+ کلید واژه مقررات ملی ساختمان(ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند

+ دانلود پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری طراحی + دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی ساختمان طراحی معماری+ جزوه تخصصی طراحی و اجرای ساختمان بتنی+ چارت بندی منابع آزمون نظام مهندسیویژه آزمون طراحی معماری و معماری … یکی از مهمترین عوامل موفقیت در آزمون های جزوه باز می باشد، آزمون نظام مهندسی نیز …

راهنمای قبولی در آزمون طراحی و اجرا نظام مهندسی

قبولی در آزمون نظام مهندسی با توجه به حجم بسیار بالای منابع ، مشکل و از طرفی بدلیل Open Book بودن آن، آسان بنظر می رسد! به همین دلیل معمولا داوطلبان آزمون طراحی و اجرا به دو صورت خود را برای آزمون نظام مهندسی آماده می کنند
۱تعدادی از داوطلبان با این تصور که آزمون Open Book است و می توانند کتابها را با خود سرجلسه آزمون ببرند، عملا برای آن برنامه ریزی نمی کنند و تلاش خود را تنها معطوف به روز آزمون می کنند، نتیجه این روش کاملا قابل پیش بینی است! با توجه به حجم بالای منابع و زمان محدود آزمون، داوطلب بسختی می تواند جواب سوالات را بیابد و خود را به حدنصاب قبولی برساند!
۲تعداد دیگری از داوطلبان هم بدون توجه به اینکه قبولی در آزمون بصورت حدنصابی است، برنامه ریزی بسیار مفصلی برای آزمون می کنند و هفته ها برای مطالعه منابع حجیم آزمون وقت می گذارند. اگرچه اکثر این داوطلبان موفق به قبولی در آزمون می شوند.

ما می خواهیم در اینجا روشی را به شما معرفی کنیم که با در نظر گرفتن هر دو فاکتور (Open Book بودن آزمون و حد نصابی بودن قبولی در آن– بسیار بهینه عمل کنند و تنها با حدود ۲۰ ساعت مطالعه موفق به قبولی در آزمون طراحی و اجرا نظام مهندسی شوید!

مواد لازم
تهیه منابع آزمون + کتاب حل تشریحی آزمونهای اخیر + پرینت دفترچه سوالات ۲ آزمون آخر

روش کار
با توجه به اینکه سوالات آزمونهای اخیر نظام مهندسی بهترین منبع برای آموزش و یادگیری و در نهایت موفقیت در این آزمون است. ما کار خود را با مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونهای اخیر شروع می کنیم.

پس به عنوان مثال از آزمون خرداد ۹۳ شروع کنید. توصیه می شود دو آزمون آخر را به عنوان آزمون آزمایشی کنار بگذارید. خب سوال اول آزمون اجرا خرداد ۹۳ را ببینید.

۱- استفاده از آجرهای ماسه آهکی در جاهایی که خطر یخ زدگی وجود دارد، به شرطی مجاز است که پس از آزمایش یخبندان کاهش مقاومت فشاری آنها حداکثر به میزان ……. باشد.
۱- ۳۵ درصد
۲- ۳۰ درصد
۳- ۲۵ درصد
۴- ۲۰ درصد

۱- صورت سوال را با دقت بخوانید و نگاهی هم به گزینه ها بندازید. همانطور که مشاهده می شود در صورت این سوال کلمات کلیدی (Keywords- مانند آجر ماسه آهکی، آزمایش یخبندان دیده می شود.

۲- سپس باید جواب این سوال را در کتاب حل تشریحی آزمونها ببینید
پاسخ سوال ۱- گزینه ۴ صحیح است.
با توجه به بند ۵-۲-۳-۱-۶ از مبحث ۵ (مصالح و فراورده های ساختمانی-، گزینه ۴ صحیح است.

۳- حالا باید این بند را در مبحث ۵ پیدا کنید.
توجه عدد اول (۵- در آدرس این بند ، شماره مبحث (مبحث ۵-، عدد دوم (۲- بیانگر فصل دوم مبحث و عدد سوم (۳- نیز نشانگر بخش مربوطه می باشد.
پس بسادگی با مراجعه به فهرست مبحث ۵ و کمی جستجو می توانید بند مربوطه و جواب سوال را پیدا کنید

پیشنهاد توصیه می شود نگاهی گذرا هم به تیترهای صفحه مربوطه بیندازید تا متوجه شوید این بخش در مورد چه موضوعاتی است.

به همین ترتیب باید این کار را برای بقیه سوالات آزمون هم انجام دهید. انجام این کار برای یک آزمون (۶۰ سوال- حدودا نیاز به ۳ ساعت وقت دارد.

این کار را باید عینا برای آزمون های دیگر هم انجام دهید. پس از انجام این روش برای چند آزمون، متوجه می شوید دیگر نیازی نیست پس از خواندن صورت سوال به سراغ حل تشریحی آن بروید، بلکه خودتان می توانید مستقیما با توجه به کلمات کلیدی بکار رفته در سوال، مبحث مربوطه را تشخیص داده و با مراجعه به فهرست کتاب و پیدا کردن بخش مربوطه، پاسخ سوال را بیابید. بدین ترتیب علاوه بر آشنایی با سوالات آزمون نظام مهندسی، در زمانی کوتاه با منابع مختلف، سرفصل ها، مطالب، بخش های مربوطه و نیز Keywords ها آشنا می شوید.

توصیه می شود برای تسلط بیشتر بر منابع و مباحث، این روش را حداقل برای ۶ آزمون انجام دهید.

از کجا بدانم آمادگی شرکت در آزمون نظام مهندسی را دارم؟
حال باید برای اطمینان از میزان یادگیری و آمادگی خود در آزمون آزمایشی شرکت کنید!
بدین منظور سوالات آزمون نظام مهندسی دو سال اخیر را از اینجا دانلود کرده و آن را پرینت بگیرید. برای درج پاسخ های خود هم نمونه پاسخنامه را دانلود کنید.
حالا باید در یک آزمون آزمایشی شرکت کنید. پس یک محیط آرام را انتخاب کنید. کلیه منابع آزمون، مداد، پاک کن، ماشین حساب و … را در کنار خود قرار دهید.
راس ساعت مشخصی آزمون را شروع کنید. باید در مدت زمان ۲٫۵ ساعت به سوالات آزمون پاسخ دهید. شما باید دقیقا مشابه همان روشی که برای آزمونهای دیگر انجام دادید (البته دیگر نباید از کتاب حل تشریحی آزمونها کمک بگیرید   پاسخ سوالات را یافته و در پاسخنامه درج کنید.

با پایان زمان آزمون باید نمره خود را تعیین کنید. ابتدا با توجه به کلید آزمون، تعداد پاسخ های صحیح و غلط خود را مشخص کنید. سپس برای تعیین نمره آزمون از فرمول زیر استفاده کنید

توجه نمره بدست آمده رو به بالا و بصورت یک عدد طبیعی گرد می شود.

مثال فرض کنید شما به ۳۱ سوال پاسخ صحیح و به ۴ سوال پاسخ غلط و بقیه سوالات را پاسخ نداده اید، نمره آزمون شما بصورت زیر خواهد بود

تبریک میگم شما بصورت ناپلئونی در آزمون نظام مهندسی قبول شدین!

دو نکته برای آزمون اصلی

تذکر ۱ با توجه به اینکه قبولی در آزمون بصورت کسب حدنصاب ۵۰% است پس نیازی نیست بخواهید به همه سوالات پاسخ دهید! اگر بتوانید در مدت زمان ۱۵۰ دقیقه آزمون به حدود ۳۵ تا ۴۰ سوال پاسخ دهید، بسیار خوب عمل کرده اید و می توانید خود را قبول بدانید!

تذکر ۲ سعی کنید در مرحله اول سوالاتی را پیدا کنید که صورت سوال برایتان آشنا بوده و فکر می کنید در زمانی کوتاه می توانید پاسخ آن ها را پیدا کنید. سوالات جدید، مشکل و طراحیی را با درج یک علامت در جلوی آنها مشخص کرده و پس از پاسخگویی به سوالات آسان و متوسط به سراغ آنها بروید

 

دانلود رایگان کتاب کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+منبع اصلی آزمون معماری طراحی+تفاوت رشته طراحی معماری با اجرا معماری+

تفاوت رشته معماریطراحی با معماری اجرا+

رشته معماریطراحی با معماری اجرا چه تفاوتهایی داره+کتابهای سری معماری طراحی+کتاب حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری: به روش پازل اثر زهرا مهری دهنوی

حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری: به روش پازل اثر زهرا مهری دهنوی

کتابهای سری معماری طراحی ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی درسال ۹۶+تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی | آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح 

آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون های نظام 

منابع ازمون معماری طراحی درسال ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی سال ۹۶+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴

منابع ازمون معماری طراحی سال ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی ۹۶+منابع ازمون نظام معماری طراحی۹۶+

منابع ازمون معماری طراحی۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+کتاب های سری معماری طراحی+

 با اجرا معماری+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+

منابع اصلی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+منابع اصلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+

دانلود رایگان کلیدواژه توصیفی معماری طراحی pdf+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۵

امتحان نظام مهندسی معماری+دانلود منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ ازمون نظام مهندسی ۹۵+شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی معماری+تاریخ آزمون نظام مهندسی ۹۶+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی ۹۶+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی سال ۹۶+

تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶+ قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۶+ قبولی در ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۶+

 معماری اجرا ابان ۹۳+معماری طراحی آبان ماه ۹۳+

معماری طراحی ابان ماه ۹۳+دانلود سوالات معماری طراحی ابان ماه ۹۳+

دانلودرایگان سوالات معماری طراحی ابان ماه ۹۳+پاسخنامه+آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+ازمون طراحی معماری نظام مهندسی+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی۹۶+

 پاسخنامه سوالات معماری طراحی ابان ماه ۹۳+طراحی معماری نظام مهندسی ۹۳+سوال آزمون طراحی آبان ۹۳+

سوال آزمون طراحی معماری آبان ۹۳+

 پاسخنامه سوالات آزمون معماری طراحی ابان ماه ۹۳+حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی در سال ۹۵+

حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۵+حل تشریحی سوالات ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۵+

حل تشریحی سوالات ازمونورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۵+جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+جواب آزمون طراحیمعماری آبان ۹۳+جواب آزمون طراحی معماری آبان ۹۳+

جواب آزمون طراحی معماری آبان ۹۳+پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آذر ۹۲+

پاسخ نامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آذر ۹۲+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آذر۹۲+

آزمون معماریطراحینظام مهندسی آذر+

آزمون معماریطراحینظام مهندسی آذر+سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۵+

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری سال ۹۵+

سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۰+

سوالات ازمون نظام مهندسی معماری سال ۹۰+

 پاسخنامه سوالات آزمون معماری طراحی ابان ماه ۹۴+حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی در سال ۹۴+

حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۴+

حل تشریحی سوالات ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۴+

حل تشریحی سوالات ازمونورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۴+پاسخنامه نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامهآزمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه آزمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخ نامه آزمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+دانلودپاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی

دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری

ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری+معرفی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+

معرفی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

معرفی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+

معرفی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+

دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی

 

مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری(ویژه آزمون نظام مهندسی و طرح های مسکونی

خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی معماری+مبانی و روش های ترسیم مقدماتی, معماری, محمدرضا مبهوت – نازنین علیزاده قناد, طحان

 پاسخنامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامهآزمونمعماری طراحینظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه آزمونمعماری طراحینظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخ نامه آزمون معماری طراحی  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخ نامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+دانلودپاسخ نامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+خرید اینترنتی کتاب آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمون نظام مهندسی تالیف مهدی بیات

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی طراحی معماری اسفند ۹۵+آزمون روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری طراحی-مهدی بیات-نوآور

پاسخنامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامهآزمونطراحی معمارینظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه آزمونطراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخ نامه آزمون طراحی معماری  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخ نامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+دانلودپاسخ نامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامه نظام مهندسی ۹۶+جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

پاسخ نامه نظام مهندسی ۹۶+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی طراحی معماری+پاسخ نامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ۹۵+پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ۹۵+پاسخ آزمون طراحی معماری اسفند ۹۵+پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور ۹۵+

پاسخ نامه نظام مهندسی ۹۵+www.inbr.ir نظام مهندسی+سایت دفتر ملی مقررات ساختمان+

پاسخنامه  تشریحی نظام مهندسی  معماری۹۶+آزمون نظام مهندسی ۹۶+

آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+

آزمون نظام مهندسی طراحی ۹۶+ثبت نام آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+ثبت نام ازمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

پاسخنامه  تشریحی آزمون نظام مهندسی ۹۵+

پاسخنامه  تشریحی نظام مهندسی ۹۶+پاسخنامه نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۵+پاسخنامه نظام مهندسی معماری ۹۴+

پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری ۹۴+دوره های جدید آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه۳-

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی معماری  ۹۴+ثبت نام ازمون نظام مهندسی مهر۹۶شروع شده

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی معماری بهمن ۹۴+

ثبتنام آزمون نظام مهندسی ۹۶ +تاریخ ثبت نام آزمون نظام مهندسی,زمان آزمون نظام مهندسی کی است؟,نحوه ثبت نام آزمون 

ثبت نام ازمون نظام مهندسی ۹۶ +

ثبت نام ازمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶ +

www.inbr.ir ثبت نام

نتایج آزمون نظام مهندسی ۹۶

زمان و تاریخ و نحوه ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶

زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶

سامانه ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶

ثبت نام نظام مهندسی ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶

زمان آزمون نظام مهندسی ۹۶

 

 

 

 

 

ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶ +

ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶ +

پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری بهمن ۹۴+

 

پاسخنامه  تشریحی نظام مهندسی معماری بهمن ۹۴+

 

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ +

آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶ (تغییر به مهرماه ۹۶) +

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۵ – ۹۶ مهندسی عمران – معماری – مکانیک – برق+

پاسخنامه آزمون های نظام مهندسی ۹۵ – ۹۶ مهندسی عمران – معماری – مکانیک – برق

 

 ه سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی برای نظارت و طراحی اگرمدرک کاردانی داشته باشید ،به ازای هر ۵ سال ، ۱سال یعنی کسانی که مدرک کاردانی سال ۸۵ دارند و 

 

 

پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی++پی دی اف کتابهای نظام مهندسی معماری+pdf کتاب های نظام مهندسی معماری سال ۹۶+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی +پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری ۹۶+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۲+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۱+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۰+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۳+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۵+

سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی۹۶+نکات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی سال۹۶+

 ازمون معماری طراحی+سوءالات نظام مهندسی+سووالات نظام مهندسی+سوالهای نظام مهندسی معماری+قبولی در آزمون طراحی معماری ۹۶+

 

 آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

۲۰,۰۰۱۹,۰۰۰تومان

نویسنده/ مترجم مهندس مهدی بیات
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۰۴
سال چاپ ۱۳۹۶
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۵۵۱
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف ۱۹۰۰۰

شامل کلیه آزمون‌ها از اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۵

به همراه شابلون‌های طراحی و چک لیست طراحی و ترسیم

معیارهای تصحیحی پاسخ‌ها، قوانین و ضوابط طراحی

تحلیل اشتباهات پرتکرار در قالب تمرینهای نمونه

سوالات شبیه‌سازی شده در غالب نمونه پلان‌های تایید شده توسط نظام مهندسی

کتاب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی حاوی مجموعه کاملی است که براورده کننده نیازهای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری طراحی از اولین قدم شروع مطالعه تا گام نهایی ترسیم پاسخ آزمون میباشد. در ابتدای کتاب به اولین پرسش داوطلبین که راجع به معیارهای تصحیح جوابها میباشد پاسخ داده شده است. در ادامه ضوابط و قوانین مرتبط با طراحی بصورت چکیده و گرافیکی ارایه شده است. یکی از مهمترین چالشهای مهندسین در زمان آزمون نظام مهندسی کمبود وقت می باشد که باآموزش روند طراحی با روش ابتکاری پازل این مشکل به راحتی قابل حل شده است. برای اولین بار در این کتاب آزمون‌های دوره های گذشته بصورت گام به گام طراحی و ترسیم شده که شامل محاسبات مربوط به رمپ و درز انقطاع و روند طراحی می باشد. در ضمن این کتاب برای اولین بار شابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحی را ارایه کرده است و داوطلبان میتوانند با برش دادن این شابلونها که در انتهای کتاب تعبیه شدهه است از دقت و سرعت بالاتری جهت پاسخگویی بهره ببرند.

Top of Form

افزودن به سبد خرید

اطلاعات بیشتر

توضیحات محصول

آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی :

(سوالات نظام مهندسی معماری طراحی)

 

کتاب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی حاوی مجموعه کاملی است که براورده کننده نیازهای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری طراحی از اولین قدم شروع مطالعه تا گام نهایی ترسیم پاسخ آزمون میباشد.

در ابتدای کتاب به اولین پرسش داوطلبین که راجع به معیارهای تصحیح جوابها میباشد پاسخ داده شده است.

در ادامه ضوابط و قوانین مرتبط با طراحی بصورت چکیده و گرافیکی ارایه شده است.

یکی از مهمترین چالشهای مهندسین در زمان آزمون نظام مهندسی کمبود وقت می باشد که با آموزش روند طراحی با روش ابتکاری پازل این مشکل به راحتی قابل حل شده است.

برای اولین بار در این کتاب آزمون‌های دوره های گذشته بصورت گام به گام طراحی و ترسیم شده که شامل محاسبات مربوط به رمپ و درز انقطاع و روند طراحی می باشد.

در ضمن این کتاب برای اولین بار شابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحی را ارایه کرده است و داوطلبان میتوانند با برش دادن این شابلونها که در انتهای کتاب تعبیه شده است از دقت و سرعت بالاتری جهت پاسخگویی بهره ببرند.

فهرست مطالب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی :

فصل اول: آشنایی با تعاریف و مبانی طراحی در آزمون :

۱-۲- مبانی آزمون طراحی

۱-۲-۱-  تحلیل درست خواسته های سوال

۱-۲-۲- موارد مهم در تصحیح پاسخ سوالات

فصل دوم: ضوابط و استاندارها :

۲-۱- الزامات مربوط به سطح اشغال

۲-۱-۱- درز انقطاع

۲-۱-۲- پخ

۲-۱-۳- محاسبه مساحت‌ها

۲-۲- الزامات ارتفاعی ساختمان

۲-۳- الزامات پیش آمدگی های ساختمان

۲-۴- ورودی نفررو

۲-۴-۱- پله ورودی

۲-۴-۲- جک حمل صندلی چرخ دار

۲-۴-۳- رمپ معلولین

۲-۴-۴- رمپ عبور پیاده (افراد غیره معلول)

۲-۵- پارکینگ (فضای توقفگاه) وسایل نقلیه در ساختمان

۲-۵-۱- ورودی پارکینگ

۲-۵-۲- نوع در ورودی خودرو

۲-۵-۳- رمپ ورودی به پارکینگ

۲-۵-۴- اندازه های توقفگاه (پارکینگ)

۲-۶- راه پله، آسانسور و لابی

۲-۶-۱- راه پله

۲-۶-۲- لابی

۲-۶-۳- آسانسور

۲-۷- ستون گذاری

۲-۸- الزامات نورگیر و حیاط خلوت

۲-۸-۱- نوگیرها

۲-۸-۲- حیاط خلوت

۲-۸-۳- عمق نفوذ نور

۲-۸-۴- تامین نور سرایداری واقع در زیرزمین

۲-۹- الزامات ابعادی فضاها مسکونی

۲-۹-۱- ورودی

۲-۹-۲- راهروها

۲-۹-۳- اتاق‌ها

۲-۹-۴- فضاهای اقامتی چند منظوره

۲-۹-۵- فضای آشپزخانه

۲-۹-۶- فضاهای بهداشتی

۲-۹-۷- داکت

۲-۹-۸- انباری‌ها

۲-۱۰- ضوابط معلولین

۲-۱۰-۱- ضوابط معلولین در آشپزخانه

۲-۱۰-۳- الزامات معلولین در مورد پله‌ها

فصل سوم: الزامات ترسیمی :

۳-۱- الزامات ترسیمی پلان‌ها

۳-۱-۱- دیوارها

۳-۱-۲- ضخامت خطوط

۳-۱-۳- نمایش درها

۳-۱-۴- اندازه‌گذاری و آکس‌بندی ستون‌ها

۳-۱-۵- ترسیم راه پله

۳-۱-۶- کدهای ارتفاعی

۳-۱-۷- نمایش چیدمان پارکینگ

۳-۱-۸- الزامات ترسیمی پلان بام و حیاط

۳-۱-۹- الزامات ترسیمی بام‌های شیب‌دار

۳-۲- الزامات ترسیمی برش

۳-۲-۱- کد های ارتفاعی

۳-۲-۲- ارتفاع موتورخانه

۳-۲-۳- اندازه‌گذاری

۳-۲-۴- نمایش آکس بندی ستون

۳-۳- الزامات ترسیمی نما

فصل چهارم: روند طراحی در آزمون :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم- ترسیم

فصل پنجم: تحلیل نمونه :

فصل ششم: پاسخ به سوالات سنوات قبل :

سؤالات آزمون نظام مهندسی – آذر ماه ۱۳۹۲ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – خرداد ماه ۱۳۹۳

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – آبان ماه ۱۳۹۳ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – مرداد ماه ۱۳۹۴ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – بهمن ماه ۱۳۹۴

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – شهریور ماه ۱۳۹۵ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

 

سؤالات آزمون نظام مهندسی – اسفند ماه ۱۳۹۵ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

فصل هفتم: نمونه سوالات شبیه سازی شده :

۷-۱-  تمرینات حل شده

۷-۱-۱- تمرین شماره ۱

۷-۱-۲- تمرین شماره ۲

۷-۲- سوالات شبیه سازی شده بدون پاسخ

۷-۲-۱- سوال شماره ۱

۷-۲-۲-  تمرین شماره ۲

۷-۲-۳- تمرین شماره ۳

منابع و مآخذ آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

پیوست ۱: چک لیست طراحی و ترسیم

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی برای آزمون نظام مهندسی معماری+مجموعه کتابهای معماری+ کتابهای معماری نظارت+کتابهای معماری اجرا+سری کتابهای معماری نظارت+ سری کتابهای معماری اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای معماری+ دانلود رایگان کتاب های معماری+ دانلود رایگان کتابهای معماری+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی معماری+دانلود ایبوکهای رشته معماری +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی معماری +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+

دانلود رایگان کتابهای معماری+ دانلود رایگان سری کتابهای معماری+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی معماری+ دانلود رایگان سری کتاب های معماری چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری معماری+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری معماری+ دانلود کتاب های سری معماری+ قیمت کتابهای سری معماری+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری معماری انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری معماری+ سری معماری نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی معماری+ فروش کتاب های نظام مهندسی معماری + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی معماری +قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی معماری+کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید معماری + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی معماری +کتابهای نظام مهندسی معماری نظارت+کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا++کتابهای نظام مهندسی معماری( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی معماری (طراحی)+کتابهای نظام مهندسی (معماری اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

 

دانلودکلیدواژه توصیفی معماری طراحی+کلیدواژه توصیفی معماری طراحیpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ معماری طراحی+قبولی در معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶معماری طراحی+سری معماری طراحی+کتابهای معماری طراحی+کتاب های معماری طراحی+سری معماری طراحی+سریکتاب های معماری طراحی+کلیدواژه توصیفی معماری طراحی۹۶+کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+ebook کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی معماری طراحی+فروش کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی معماری ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+آزمون نظام مهندسی طراحی+آزمون نظام مهندسی طراحی ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی معماری نظارت+سوالات تالیفی آزمون طراحی معماری+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

Top of Form

Bottom of Form

 

 

 

۱) کتاب تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۲) کتاب کلیدواژه آزمون معماری طراحی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۳) کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۴) کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۵) کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۶) کتاب ضوابط بلندمرتبه‌سازی

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید:

۷) کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

برای مشاهده فهرست این کتاب و توضیحات بیشتر روی عکس زیر کلیک کن

فهرست منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال۹۶+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته+ سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالات دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای دوره های گذشته ی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوال های دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبلیی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبل ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+دفترچه سوال های دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های گذشته ی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های قبل ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوالای ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوالهای ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوال های ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان رسته معماری+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+ کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+ارزانترین کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+ کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های ازمون نظام مهندسی معماری+منابع آزمون ورود به حرفه معماری ۹۶+ منابع ازمون ورود به حرفه معماری ۹۶+ منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+ منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال ۹۶+بهترین منابع برای قبولی در نظام مهندسی سال ۹۶+ پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴–  سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته رو +دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد ۹۴+ دانلود سوال و کلید آزمون نظارت و اجرا معماری مرداد ۹۴+ سوالات و کلید آزمونهای نظام مهندسی مرداد ۹۴+ سوال آزمون طراحی مرداد ۹۴پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی مرداد ۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد ۹۴+سوال آزمون طراحی معماری مرداد ۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق مرداد ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴+پاسخنامه آزمون طراحی معماری بهمن ۹۴+ دانلود سوالات آزمون معماری اجرا+ نمونه سوالات نظام مهندسی رشته معماری (طراحی) سال ۹۴+ دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون نظام مهندسی- رشته معماری (طراحی،نظارت،اجرا+ دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی + پاسخ تشریحی+ دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی با پاسخ تشریحی+ دانلود سوالهای آزمون نظام مهندسی با پاسخ تشریحی+ معماری اجرا آبان ۹۳+ سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته + سوالات آزمون معماری اجرا آبان ۹۳ + پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی معماری و نظارت و اجرا معماری آبان ۹۳ +دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری++ دانلود رایگان سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالای آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوال های آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالهای آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه نظام مهندسی معماری اجرا سال+ پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی آبان ۹۳ +سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ + جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آبان ۹۳+سوال آزمون طراحی آبان ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری آبان ۹۳جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+سوال آزمون طراحی معماری خرداد ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آبان ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی خرداد ۹۳+پاسخ نامه آزمونهای نظام مهندسی+پاسخ نامه ازمونهای نظام مهندسی+پاسخ نامه آزمونهای نظام مهندسی عمران+ – PDF سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری (اجرا)+ نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری (اجرا)+ دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) – آبان+ جهت دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+دانلود منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری+دانلود کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری۹۶+دانلود کتابهایازمون نظام مهندسی معماری۹۶++دانلود کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری۹۶+دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی معماری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلودرایگان کلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+دانلودکلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون معماری اجرا+نمونه سوالات معماری اجرا+معماری مجری+نظام مهندسی رشته معماری+پایه معماری+سری کتاب های نظام مهندسی معماری+سری کتابهای نظام مهندسی معماری+سری کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+سری کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+بهترین منابع آزمون نظام مهندسی معماری+قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+روشهای قبول شدن  در آزمون نظام مهندسی+نمونه سوالات آزمون معماری اجرا+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+آزمون سازمان نظام مهندسی معماری+ثبت نام آزمون نظام مهندسی شهریور۹۶+ثبت نام آزمون نظام مهندسی معماری شهریور۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت+معماری نظارت اسفند ۹۵+معماری نظارت اسفند ۹۴+معماری اجرا مرداد ۹۴+آزمون نظام مهندسی معماری +سایت سازه ایران
دانلود کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی
دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا بهمن ۹۴ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا مرداد ۹۴ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا آبان ۹۳ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا خرداد ۹۳ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا آذر ۹۲ – پایه ۳ همراه با کلید سازمان آزمون 

دانلودپاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-

پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت معماری-مرداد ۹۴-

دانلودپاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری مرداد ۹۴-دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-

دانلودپاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+

آزمون معماری اجرا مرداد ۹۴

پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴-

حل تشریحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی طراحی+نمونه سوالات رشته ی طراحی+سوالات رشته طراحی۹۵+سوالات نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+نمونهسوالات نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+سوال های نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+سوالهای نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+سری معماری طراحی ۹۶+کتابهای سری معماری طراحی ۹۶+منبع نظام مهندسی طراحی+منابع نظام مهندسی طراحی+دانلود رایگان کلیدواژه نظام مهندسی معماری طراحی+کتب ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کتب ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کتابهای ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+منابع  ازمون ورود به حرف مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کلیدواژه طراحی معماری۹۶+کلیدواژه معماری طراحی ۹۶+ebook معماری+ebook +معماری طراحی+pdf معماری طراحی+معماری طراحیpdf+دانلود رایگان منابع طراحی+دانلود رایگان سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۶+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی ازمون معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوال های دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالهای دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالای دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلیآزمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+تشریح کامل سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+معماری شاخه طراحی+حل تشریحی نمونه سوالات دوره های گذشته +معماری طراحی نظام مهندسی+نمونه سوالات معماری طراحی نظام مهندسی+آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+پی دی افکتاب آموزش طراحی به روش پازل وتشریح و طراحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+

منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+روش پازل طراحی+دانلود کتاب آموزش روش پازل طراحی+طراحی بازوش پازل+دانلود جزوه  آموزش طراحی به روش پازل+دانلود ایبوک  آموزش طراحی به روش پازل+pdf آموزش طراحی به روش پازل+ آموزش طراحی به روش پازل pdf+ آموزش طراحی به روش پازلPDF+ایبوک  آموزش طراحی به روش پازل+دانلود ایبوک طراحی به روش پازل+دانلود رایگان کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+آزمون طراحی نظام مهندسی معماری

تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلودکتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود رایگان کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود رایگان کتاب حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلودکتاب الکترونیکی حل تشریحی سوالات معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته معماری طراحی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخ تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۶+پاسخ تشریحی طراحی ۹۵+پاسخ تشریحی طراحی ۹۴+پاسخ تشریحی طراحی ۹۳+پاسخ تشریحی طراحی ۹۲+پاسخ تشریحی طراحی ۹۱+پاسخ تشریحی طراحی ۹۰+پاسخ تشریحی طراحی ۸۹+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۰+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۸۹+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۳+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۲+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۱+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۰+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۳+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۲+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۱+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۰+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۸۸+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخنامه تشریحی آزمونهای نظام مهندسی+پاسخنامه تشریحی آزمون های نظام مهندسی+پاشحنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود پاسخنامه ازمون معماری طراحی+دانلود پاسخنامه ازمون طراحی معماری+

 

 

 

 

معماری طراحی+کلیدواژه رایگان رشته معماری طراحی+دانلودکلیدواژه رایگان رشته معماری طراحی+کلیدواژه نظام مهندسی+کلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+جدیدترین کلیدواژه معماری+جدیدترین کلیدواژه معماری طراحی+منابع معماری طراحی+معماری نظام مهندسی طراحی+آزمون نظام مهندسی طراحی+قبول شدن در آزمون نظام مهندسی طراحی+قبولی در آزمون نظام مهندسی طراحی+منابع مهم نظام مهندسی معماری نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی معماری طراحی+

دانلود جزوه نظام مهندسی ویژه آزمون نظام مهندسی طراحی+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

 

در آزمون معماری طراحی خرداد ۹۳ تعداد ۳۵ سوال از مباحث ۶،۷،۹،۱۰ 

دانلود جدیدترین جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی خانه معماری+دانلود جزوه معماری طراحی+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی معماری ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی معماری طراحی ویرایش جدید+ پایه ۳ نظام مهندسی معماری طراحی+ پایه ی ۳ نظام مهندسی معماری طراحی+ پایه ۳ نظام مهندسی رشته معماری طراحی+دانلودکلیدواژه  پایه ۳ نظام مهندسی رشته معماری طراحی

بسته های معماری طراحی و اجرا و معماری طراحی+ بسته ی معماری طراحی و اجرا و معماری طراحی+  آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی طراحی+آزمون نظام مهندسی بدون نیاز به کتاب+ مجموعه جزوات نظام مهندسی معماری شامل ۱جزوه آموزشی مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان. ۲– جزوه آموزشی … جزوه آمادگی آزمونطراحی معماری – کلید واژه آزمون نظام مهندسی.+ سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+ سوالات ازمون نظام مهندسی معماری رشته طراحی+ کلید واژه مقررات ملی ساختمان(ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند

+ دانلود پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری طراحی + دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی ساختمان طراحی معماری+ جزوه تخصصی طراحی و اجرای ساختمان بتنی+ چارت بندی منابع آزمون نظام مهندسیویژه آزمون طراحی معماری و معماری … یکی از مهمترین عوامل موفقیت در آزمون های جزوه باز می باشد، آزمون نظام مهندسی نیز …

راهنمای قبولی در آزمون طراحی و اجرا نظام مهندسی

قبولی در آزمون نظام مهندسی با توجه به حجم بسیار بالای منابع ، مشکل و از طرفی بدلیل Open Book بودن آن، آسان بنظر می رسد! به همین دلیل معمولا داوطلبان آزمون طراحی و اجرا به دو صورت خود را برای آزمون نظام مهندسی آماده می کنند
۱تعدادی از داوطلبان با این تصور که آزمون Open Book است و می توانند کتابها را با خود سرجلسه آزمون ببرند، عملا برای آن برنامه ریزی نمی کنند و تلاش خود را تنها معطوف به روز آزمون می کنند، نتیجه این روش کاملا قابل پیش بینی است! با توجه به حجم بالای منابع و زمان محدود آزمون، داوطلب بسختی می تواند جواب سوالات را بیابد و خود را به حدنصاب قبولی برساند!
۲تعداد دیگری از داوطلبان هم بدون توجه به اینکه قبولی در آزمون بصورت حدنصابی است، برنامه ریزی بسیار مفصلی برای آزمون می کنند و هفته ها برای مطالعه منابع حجیم آزمون وقت می گذارند. اگرچه اکثر این داوطلبان موفق به قبولی در آزمون می شوند.

ما می خواهیم در اینجا روشی را به شما معرفی کنیم که با در نظر گرفتن هر دو فاکتور (Open Book بودن آزمون و حد نصابی بودن قبولی در آن– بسیار بهینه عمل کنند و تنها با حدود ۲۰ ساعت مطالعه موفق به قبولی در آزمون طراحی و اجرا نظام مهندسی شوید!

مواد لازم
تهیه منابع آزمون + کتاب حل تشریحی آزمونهای اخیر + پرینت دفترچه سوالات ۲ آزمون آخر

روش کار
با توجه به اینکه سوالات آزمونهای اخیر نظام مهندسی بهترین منبع برای آموزش و یادگیری و در نهایت موفقیت در این آزمون است. ما کار خود را با مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونهای اخیر شروع می کنیم.

پس به عنوان مثال از آزمون خرداد ۹۳ شروع کنید. توصیه می شود دو آزمون آخر را به عنوان آزمون آزمایشی کنار بگذارید. خب سوال اول آزمون اجرا خرداد ۹۳ را ببینید.

۱استفاده از آجرهای ماسه آهکی در جاهایی که خطر یخ زدگی وجود دارد، به شرطی مجاز است که پس از آزمایش یخبندان کاهش مقاومت فشاری آنها حداکثر به میزان ……. باشد.
۱۳۵ درصد
۲۳۰ درصد
۳۲۵ درصد
۴۲۰ درصد

۱صورت سوال را با دقت بخوانید و نگاهی هم به گزینه ها بندازیدهمانطور که مشاهده می شود در صورت این سوال کلمات کلیدی (Keywords- مانند آجر ماسه آهکی، آزمایش یخبندان دیده می شود.

۲سپس باید جواب این سوال را در کتاب حل تشریحی آزمونها ببینید
پاسخ سوال ۱- گزینه ۴ صحیح است.
با توجه به بند ۵-۲-۳-۱-۶ از مبحث ۵ (مصالح و فراورده های ساختمانی-، گزینه ۴ صحیح است.

۳حالا باید این بند را در مبحث ۵ پیدا کنید.
توجه عدد اول (۵- در آدرس این بند ، شماره مبحث (مبحث ۵-، عدد دوم (۲- بیانگر فصل دوم مبحث و عدد سوم (۳- نیز نشانگر بخش مربوطه می باشد.
پس بسادگی با مراجعه به فهرست مبحث ۵ و کمی جستجو می توانید بند مربوطه و جواب سوال را پیدا کنید

پیشنهاد توصیه می شود نگاهی گذرا هم به تیترهای صفحه مربوطه بیندازید تا متوجه شوید این بخش در مورد چه موضوعاتی است.

به همین ترتیب باید این کار را برای بقیه سوالات آزمون هم انجام دهید. انجام این کار برای یک آزمون (۶۰ سوال- حدودا نیاز به ۳ ساعت وقت دارد.

این کار را باید عینا برای آزمون های دیگر هم انجام دهید. پس از انجام این روش برای چند آزمون، متوجه می شوید دیگر نیازی نیست پس از خواندن صورت سوال به سراغ حل تشریحی آن بروید، بلکه خودتان می توانید مستقیما با توجه به کلمات کلیدی بکار رفته در سوال، مبحث مربوطه را تشخیص داده و با مراجعه به فهرست کتاب و پیدا کردن بخش مربوطه، پاسخ سوال را بیابید. بدین ترتیب علاوه بر آشنایی با سوالات آزمون نظام مهندسی، در زمانی کوتاه با منابع مختلف، سرفصل ها، مطالب، بخش های مربوطه و نیز Keywords ها آشنا می شوید.

توصیه می شود برای تسلط بیشتر بر منابع و مباحث، این روش را حداقل برای ۶ آزمون انجام دهید.

از کجا بدانم آمادگی شرکت در آزمون نظام مهندسی را دارم؟
حال باید برای اطمینان از میزان یادگیری و آمادگی خود در آزمون آزمایشی شرکت کنید!
بدین منظور سوالات آزمون نظام مهندسی دو سال اخیر را از اینجا دانلود کرده و آن را پرینت بگیرید. برای درج پاسخ های خود هم نمونه پاسخنامه را دانلود کنید.
حالا باید در یک آزمون آزمایشی شرکت کنید. پس یک محیط آرام را انتخاب کنید. کلیه منابع آزمون، مداد، پاک کن، ماشین حساب و را در کنار خود قرار دهید.
راس ساعت مشخصی آزمون را شروع کنید. باید در مدت زمان ۲٫۵ ساعت به سوالات آزمون پاسخ دهید. شما باید دقیقا مشابه همان روشی که برای آزمونهای دیگر انجام دادید (البته دیگر نباید از کتاب حل تشریحی آزمونها کمک بگیرید   پاسخ سوالات را یافته و در پاسخنامه درج کنید.

با پایان زمان آزمون باید نمره خود را تعیین کنید. ابتدا با توجه به کلید آزمون، تعداد پاسخ های صحیح و غلط خود را مشخص کنید. سپس برای تعیین نمره آزمون از فرمول زیر استفاده کنید

توجه نمره بدست آمده رو به بالا و بصورت یک عدد طبیعی گرد می شود.

مثال فرض کنید شما به ۳۱ سوال پاسخ صحیح و به ۴ سوال پاسخ غلط و بقیه سوالات را پاسخ نداده اید، نمره آزمون شما بصورت زیر خواهد بود

تبریک میگم شما بصورت ناپلئونی در آزمون نظام مهندسی قبول شدین!

دو نکته برای آزمون اصلی

تذکر ۱ با توجه به اینکه قبولی در آزمون بصورت کسب حدنصاب ۵۰% است پس نیازی نیست بخواهید به همه سوالات پاسخ دهید! اگر بتوانید در مدت زمان ۱۵۰ دقیقه آزمون به حدود ۳۵ تا ۴۰ سوال پاسخ دهید، بسیار خوب عمل کرده اید و می توانید خود را قبول بدانید!

تذکر ۲ سعی کنید در مرحله اول سوالاتی را پیدا کنید که صورت سوال برایتان آشنا بوده و فکر می کنید در زمانی کوتاه می توانید پاسخ آن ها را پیدا کنید. سوالات جدید، مشکل و طراحیی را با درج یک علامت در جلوی آنها مشخص کرده و پس از پاسخگویی به سوالات آسان و متوسط به سراغ آنها بروید

 

دانلود رایگان کتاب کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+منبع اصلی آزمون معماری طراحی+تفاوت رشته طراحی معماری با اجرا معماری+

تفاوت رشته معماریطراحی با معماری اجرا+

رشته معماریطراحی با معماری اجرا چه تفاوتهایی داره+کتابهای سری معماری طراحی+کتاب حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری: به روش پازل اثر زهرا مهری دهنوی

حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری: به روش پازل اثر زهرا مهری دهنوی

کتابهای سری معماری طراحی ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی درسال ۹۶+تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی | آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح 

آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون های نظام 

منابع ازمون معماری طراحی درسال ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی سال ۹۶+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴

منابع ازمون معماری طراحی سال ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی ۹۶+منابع ازمون نظام معماری طراحی۹۶+

منابع ازمون معماری طراحی۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+کتاب های سری معماری طراحی+

 با اجرا معماری+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+

منابع اصلی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+منابع اصلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+

دانلود رایگان کلیدواژه توصیفی معماری طراحی pdf+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۵

امتحان نظام مهندسی معماری+دانلود منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ ازمون نظام مهندسی ۹۵+شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی معماری+تاریخ آزمون نظام مهندسی ۹۶+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی ۹۶+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی سال ۹۶+

تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶+ قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۶+ قبولی در ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۶+

 معماری اجرا ابان ۹۳+معماری طراحی آبان ماه ۹۳+

معماری طراحی ابان ماه ۹۳+دانلود سوالات معماری طراحی ابان ماه ۹۳+

دانلودرایگان سوالات معماری طراحی ابان ماه ۹۳+پاسخنامه+آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+ازمون طراحی معماری نظام مهندسی+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی۹۶+

 پاسخنامه سوالات معماری طراحی ابان ماه ۹۳+طراحی معماری نظام مهندسی ۹۳+سوال آزمون طراحی آبان ۹۳+

سوال آزمون طراحی معماری آبان ۹۳+

 پاسخنامه سوالات آزمون معماری طراحی ابان ماه ۹۳+حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی در سال ۹۵+

حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۵+حل تشریحی سوالات ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۵+

حل تشریحی سوالات ازمونورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۵+جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+جواب آزمون طراحیمعماری آبان ۹۳+جواب آزمون طراحی معماری آبان ۹۳+

جواب آزمون طراحی معماری آبان ۹۳+پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آذر ۹۲+

پاسخ نامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آذر ۹۲+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آذر۹۲+

آزمون معماریطراحینظام مهندسی آذر+

آزمون معماریطراحینظام مهندسی آذر+سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۵+

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری سال ۹۵+

سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۰+

سوالات ازمون نظام مهندسی معماری سال ۹۰+

 پاسخنامه سوالات آزمون معماری طراحی ابان ماه ۹۴+حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی در سال ۹۴+

حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۴+

حل تشریحی سوالات ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۴+

حل تشریحی سوالات ازمونورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۴+پاسخنامه نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامهآزمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه آزمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخ نامه آزمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+دانلودپاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی

دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری

ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری+معرفی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+

معرفی آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

معرفی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+

معرفی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+

دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی

 

مرجع کاربردی آزمون طراحی معماری(ویژه آزمون نظام مهندسی و طرح های مسکونی

خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی معماری+مبانی و روش های ترسیم مقدماتی, معماری, محمدرضا مبهوت – نازنین علیزاده قناد, طحان

 پاسخنامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامهآزمونمعماری طراحینظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه آزمونمعماری طراحینظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخ نامه آزمون معماری طراحی  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخ نامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+دانلودپاسخ نامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون معماری طراحی نظام مهندسی اسفند ۹۵+خرید اینترنتی کتاب آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمون نظام مهندسی تالیف مهدی بیات

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون  نظام مهندسی طراحی معماری اسفند ۹۵+آزمون روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری طراحی-مهدی بیات-نوآور

پاسخنامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامهآزمونطراحی معمارینظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخنامه آزمونطراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخ نامه آزمون طراحی معماری  نظام مهندسی اسفند ۹۵+

پاسخ نامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+دانلودپاسخ نامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+

دانلود رایگان پاسخ نامه ازمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامه نظام مهندسی ۹۶+جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

پاسخ نامه نظام مهندسی ۹۶+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی طراحی معماری+پاسخ نامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ۹۵+پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی ۹۵+پاسخ آزمون طراحی معماری اسفند ۹۵+پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور ۹۵+

پاسخ نامه نظام مهندسی ۹۵+www.inbr.ir نظام مهندسی+سایت دفتر ملی مقررات ساختمان+

پاسخنامه  تشریحی نظام مهندسی  معماری۹۶+آزمون نظام مهندسی ۹۶+

آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+

آزمون نظام مهندسی طراحی ۹۶+ثبت نام آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+ثبت نام ازمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

پاسخنامه  تشریحی آزمون نظام مهندسی ۹۵+

پاسخنامه  تشریحی نظام مهندسی ۹۶+پاسخنامه نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۵+پاسخنامه نظام مهندسی معماری ۹۴+

پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری ۹۴+دوره های جدید آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه۳

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی معماری  ۹۴+ثبت نام ازمون نظام مهندسی مهر۹۶شروع شده

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی معماری بهمن ۹۴+

ثبتنام آزمون نظام مهندسی ۹۶ +تاریخ ثبت نام آزمون نظام مهندسی,زمان آزمون نظام مهندسی کی است؟,نحوه ثبت نام آزمون 

ثبت نام ازمون نظام مهندسی ۹۶ +

ثبت نام ازمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶ +

www.inbr.ir ثبت نام

نتایج آزمون نظام مهندسی ۹۶

زمان و تاریخ و نحوه ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶

زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶

سامانه ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶

ثبت نام نظام مهندسی ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶

زمان آزمون نظام مهندسی ۹۶

 

 

 

 

 

ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶ +

ثبت نام آزمون نظام مهندسی ۹۶ +

پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری بهمن ۹۴+

 

پاسخنامه  تشریحی نظام مهندسی معماری بهمن ۹۴+

 

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ +

آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶ (تغییر به مهرماه ۹۶) +

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۵ – ۹۶ مهندسی عمران – معماری – مکانیک – برق+

پاسخنامه آزمون های نظام مهندسی ۹۵ – ۹۶ مهندسی عمران – معماری – مکانیک – برق

 

 ه سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی برای نظارت و طراحی اگرمدرک کاردانی داشته باشید ،به ازای هر ۵ سال ، ۱سال یعنی کسانی که مدرک کاردانی سال ۸۵ دارند و 

 

 

پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی++پی دی اف کتابهای نظام مهندسی معماری+pdf کتاب های نظام مهندسی معماری سال ۹۶+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی +پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری ۹۶+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۲+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۱+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۰+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۳+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۵+

سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی۹۶+نکات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی سال۹۶+

 ازمون معماری طراحی+سوءالات نظام مهندسی+سووالات نظام مهندسی+سوالهای نظام مهندسی معماری+قبولی در آزمون طراحی معماری ۹۶+

 

 آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

۲۰,۰۰۱۹,۰۰۰تومان

نویسنده/ مترجم مهندس مهدی بیات
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۰۴
سال چاپ ۱۳۹۶
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۵۵۱
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف ۱۹۰۰۰

شامل کلیه آزمون‌ها از اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۵

به همراه شابلون‌های طراحی و چک لیست طراحی و ترسیم

معیارهای تصحیحی پاسخ‌ها، قوانین و ضوابط طراحی

تحلیل اشتباهات پرتکرار در قالب تمرینهای نمونه

سوالات شبیه‌سازی شده در غالب نمونه پلان‌های تایید شده توسط نظام مهندسی

کتاب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی حاوی مجموعه کاملی است که براورده کننده نیازهای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری طراحی از اولین قدم شروع مطالعه تا گام نهایی ترسیم پاسخ آزمون میباشد. در ابتدای کتاب به اولین پرسش داوطلبین که راجع به معیارهای تصحیح جوابها میباشد پاسخ داده شده است. در ادامه ضوابط و قوانین مرتبط با طراحی بصورت چکیده و گرافیکی ارایه شده است. یکی از مهمترین چالشهای مهندسین در زمان آزمون نظام مهندسی کمبود وقت می باشد که باآموزش روند طراحی با روش ابتکاری پازل این مشکل به راحتی قابل حل شده است. برای اولین بار در این کتاب آزمون‌های دوره های گذشته بصورت گام به گام طراحی و ترسیم شده که شامل محاسبات مربوط به رمپ و درز انقطاع و روند طراحی می باشد. در ضمن این کتاب برای اولین بار شابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحی را ارایه کرده است و داوطلبان میتوانند با برش دادن این شابلونها که در انتهای کتاب تعبیه شدهه است از دقت و سرعت بالاتری جهت پاسخگویی بهره ببرند.

Top of Form

افزودن به سبد خرید

Bottom of Form

افزودن به علاقه مندی ها

شناسه محصول: ۷۸۳۳دستهآزمون نظام مهندسی معماری طراحیبرچسبآزمون معماری طراحیحل سوالات نظام مهندسی معماری طراحیشابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحیمعماری طراحی نظام مهندسینظام مهندسی معماری طراحی

FacebookTwitterLinkedInGoogle +Email

توضیحات

اطلاعات بیشتر

توضیحات محصول

آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی :

(سوالات نظام مهندسی معماری طراحی)

 

کتاب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی حاوی مجموعه کاملی است که براورده کننده نیازهای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری طراحی از اولین قدم شروع مطالعه تا گام نهایی ترسیم پاسخ آزمون میباشد.

در ابتدای کتاب به اولین پرسش داوطلبین که راجع به معیارهای تصحیح جوابها میباشد پاسخ داده شده است.

در ادامه ضوابط و قوانین مرتبط با طراحی بصورت چکیده و گرافیکی ارایه شده است.

یکی از مهمترین چالشهای مهندسین در زمان آزمون نظام مهندسی کمبود وقت می باشد که با آموزش روند طراحی با روش ابتکاری پازل این مشکل به راحتی قابل حل شده است.

برای اولین بار در این کتاب آزمون‌های دوره های گذشته بصورت گام به گام طراحی و ترسیم شده که شامل محاسبات مربوط به رمپ و درز انقطاع و روند طراحی می باشد.

در ضمن این کتاب برای اولین بار شابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحی را ارایه کرده است و داوطلبان میتوانند با برش دادن این شابلونها که در انتهای کتاب تعبیه شده است از دقت و سرعت بالاتری جهت پاسخگویی بهره ببرند.

فهرست مطالب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی :

فصل اول: آشنایی با تعاریف و مبانی طراحی در آزمون :

۱-۲مبانی آزمون طراحی

۱-۲-۱–  تحلیل درست خواسته های سوال

۱-۲-۲موارد مهم در تصحیح پاسخ سوالات

فصل دوم: ضوابط و استاندارها :

۲-۱الزامات مربوط به سطح اشغال

۲-۱-۱درز انقطاع

۲-۱-۲پخ

۲-۱-۳محاسبه مساحت‌ها

۲-۲الزامات ارتفاعی ساختمان

۲-۳الزامات پیش آمدگی های ساختمان

۲-۴ورودی نفررو

۲-۴-۱پله ورودی

۲-۴-۲جک حمل صندلی چرخ دار

۲-۴-۳رمپ معلولین

۲-۴-۴رمپ عبور پیاده (افراد غیره معلول)

۲-۵پارکینگ (فضای توقفگاه) وسایل نقلیه در ساختمان

۲-۵-۱ورودی پارکینگ

۲-۵-۲نوع در ورودی خودرو

۲-۵-۳رمپ ورودی به پارکینگ

۲-۵-۴اندازه های توقفگاه (پارکینگ)

۲-۶راه پله، آسانسور و لابی

۲-۶-۱راه پله

۲-۶-۲لابی

۲-۶-۳آسانسور

۲-۷ستون گذاری

۲-۸الزامات نورگیر و حیاط خلوت

۲-۸-۱نوگیرها

۲-۸-۲حیاط خلوت

۲-۸-۳عمق نفوذ نور

۲-۸-۴تامین نور سرایداری واقع در زیرزمین

۲-۹الزامات ابعادی فضاها مسکونی

۲-۹-۱ورودی

۲-۹-۲راهروها

۲-۹-۳اتاق‌ها

۲-۹-۴فضاهای اقامتی چند منظوره

۲-۹-۵فضای آشپزخانه

۲-۹-۶فضاهای بهداشتی

۲-۹-۷داکت

۲-۹-۸انباری‌ها

۲-۱۰ضوابط معلولین

۲-۱۰-۱ضوابط معلولین در آشپزخانه

۲-۱۰-۳الزامات معلولین در مورد پله‌ها

فصل سوم: الزامات ترسیمی :

۳-۱الزامات ترسیمی پلان‌ها

۳-۱-۱دیوارها

۳-۱-۲ضخامت خطوط

۳-۱-۳نمایش درها

۳-۱-۴اندازه‌گذاری و آکس‌بندی ستون‌ها

۳-۱-۵ترسیم راه پله

۳-۱-۶کدهای ارتفاعی

۳-۱-۷نمایش چیدمان پارکینگ

۳-۱-۸الزامات ترسیمی پلان بام و حیاط

۳-۱-۹الزامات ترسیمی بام‌های شیب‌دار

۳-۲الزامات ترسیمی برش

۳-۲-۱کد های ارتفاعی

۳-۲-۲ارتفاع موتورخانه

۳-۲-۳اندازه‌گذاری

۳-۲-۴نمایش آکس بندی ستون

۳-۳الزامات ترسیمی نما

فصل چهارم: روند طراحی در آزمون :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم- ترسیم

فصل پنجم: تحلیل نمونه :

فصل ششم: پاسخ به سوالات سنوات قبل :

سؤالات آزمون نظام مهندسی – آذر ماه ۱۳۹۲ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – خرداد ماه ۱۳۹۳

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – آبان ماه ۱۳۹۳ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – مرداد ماه ۱۳۹۴ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – بهمن ماه ۱۳۹۴

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – شهریور ماه ۱۳۹۵ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

 

سؤالات آزمون نظام مهندسی – اسفند ماه ۱۳۹۵ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

فصل هفتم: نمونه سوالات شبیه سازی شده :

۷-۱–  تمرینات حل شده

۷-۱-۱تمرین شماره ۱

۷-۱-۲تمرین شماره ۲

۷-۲سوالات شبیه سازی شده بدون پاسخ

۷-۲-۱سوال شماره ۱

۷-۲-۲–  تمرین شماره ۲

۷-۲-۳تمرین شماره ۳

منابع و مآخذ آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

پیوست ۱: چک لیست طراحی و ترسیم

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی برای آزمون نظام مهندسی معماری+مجموعه کتابهای معماری+ کتابهای معماری نظارت+کتابهای معماری اجرا+سری کتابهای معماری نظارت+ سری کتابهای معماری اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای معماری+ دانلود رایگان کتاب های معماری+ دانلود رایگان کتابهای معماری+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی معماری+دانلود ایبوکهای رشته معماری +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی معماری +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+

دانلود رایگان کتابهای معماری+ دانلود رایگان سری کتابهای معماری+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی معماری+ دانلود رایگان سری کتاب های معماری چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری معماری+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری معماری+ دانلود کتاب های سری معماری+ قیمت کتابهای سری معماری+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری معماری انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری معماری+ سری معماری نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی معماری+ فروش کتاب های نظام مهندسی معماری + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی معماری +قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی معماری+کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید معماری + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی معماری +کتابهای نظام مهندسی معماری نظارت+کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا++کتابهای نظام مهندسی معماری( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی معماری (طراحی)+کتابهای نظام مهندسی (معماری اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

 

دانلودکلیدواژه توصیفی معماری طراحی+کلیدواژه توصیفی معماری طراحیpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ معماری طراحی+قبولی در معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶معماری طراحی+سری معماری طراحی+کتابهای معماری طراحی+کتاب های معماری طراحی+سری معماری طراحی+سریکتاب های معماری طراحی+کلیدواژه توصیفی معماری طراحی۹۶+کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+ebook کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی معماری طراحی+فروش کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی معماری ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+آزمون نظام مهندسی طراحی+آزمون نظام مهندسی طراحی ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی معماری نظارت+سوالات تالیفی آزمون طراحی معماری+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

Top of Form

Bottom of Form

 

 

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5426

حل تشریحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی طراحی+نمونه سوالات رشته ی طراحی+سوالات رشته طراحی۹۵+سوالات نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+نمونهسوالات نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+سوال های نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+سوالهای نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۶+سری معماری طراحی ۹۶+کتابهای سری معماری طراحی ۹۶+منبع نظام مهندسی طراحی+منابع نظام مهندسی طراحی+دانلود رایگان کلیدواژه نظام مهندسی معماری طراحی+کتب ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کتب ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کتابهای ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+منابع  ازمون ورود به حرف مهندسان معماری طراحی سال ۹۶+کلیدواژه طراحی معماری۹۶+کلیدواژه معماری طراحی ۹۶+ebook معماری+ebook +معماری طراحی+pdf معماری طراحی+معماری طراحیpdf+دانلود رایگان منابع طراحی+دانلود رایگان سوالات نظام مهندسی معماری سال ۹۶+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی ازمون معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوال های دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالهای دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالای دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلیآزمون نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+تشریح کامل سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+معماری شاخه طراحی+حل تشریحی نمونه سوالات دوره های گذشته +معماری طراحی نظام مهندسی+نمونه سوالات معماری طراحی نظام مهندسی+آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+پی دی افکتاب آموزش طراحی به روش پازل وتشریح و طراحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+

منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+روش پازل طراحی+دانلود کتاب آموزش روش پازل طراحی+طراحی بازوش پازل+دانلود جزوه  آموزش طراحی به روش پازل+دانلود ایبوک  آموزش طراحی به روش پازل+pdf آموزش طراحی به روش پازل+ آموزش طراحی به روش پازل pdf+ آموزش طراحی به روش پازلPDF+ایبوک  آموزش طراحی به روش پازل+دانلود ایبوک طراحی به روش پازل+دانلود رایگان کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+آزمون طراحی نظام مهندسی معماری+ورود ب حرفه مهندسان معماری۹۶+

ورود به حرفه مهندسان معماری۹۶+

تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلودکتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود رایگان کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود رایگان کتاب حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلودکتاب الکترونیکی حل تشریحی سوالات معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته نظام مهندسی معماری طراحی+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته معماری طراحی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخ تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شهریور ۹۶+پاسخ تشریحی طراحی ۹۵+پاسخ تشریحی طراحی ۹۴+پاسخ تشریحی طراحی ۹۳+پاسخ تشریحی طراحی ۹۲+پاسخ تشریحی طراحی ۹۱+پاسخ تشریحی طراحی ۹۰+پاسخ تشریحی طراحی ۸۹+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۹۰+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ۸۹+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۳+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۲+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۱+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۰+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۵+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۳+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۲+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۱+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۰+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۸۸+سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+پاسخنامه تشریحی آزمونهای نظام مهندسی+پاسخنامه تشریحی آزمون های نظام مهندسی+پاشحنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود پاسخنامه ازمون معماری طراحی+دانلود پاسخنامه ازمون طراحی معماری+

 

 

 

معماری طراحی+کلیدواژه رایگان رشته معماری طراحی+دانلودکلیدواژه رایگان رشته معماری طراحی+کلیدواژه نظام مهندسی+کلیدواژه آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+جدیدترین کلیدواژه معماری+جدیدترین کلیدواژه معماری طراحی+منابع معماری طراحی+معماری نظام مهندسی طراحی+آزمون نظام مهندسی طراحی+قبول شدن در آزمون نظام مهندسی طراحی+قبولی در آزمون نظام مهندسی طراحی+منابع مهم نظام مهندسی معماری نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی معماری طراحی+

دانلود جزوه نظام مهندسی ویژه آزمون نظام مهندسی طراحی+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

 

در آزمون معماری طراحی خرداد ۹۳ تعداد ۳۵ سوال از مباحث ۶،۷،۹،۱۰ 

دانلود جدیدترین جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی خانه معماری+دانلود جزوه معماری طراحی+جزوه طراحی معماری نظام مهندسی+جزوه طراحی معماری نظام مهندسی۹۶+جزوه طراحی معماری نظام مهندسی pdf+دانلود رایگان جزوه طراحی معماری نظام مهندسی

جزوات آزمون نظام مهندسی+

بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی معماری ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی معماری طراحی ویرایش جدید+ پایه ۳ نظام مهندسی معماری طراحی+ پایه ی ۳ نظام مهندسی معماری طراحی+ پایه ۳ نظام مهندسی رشته معماری طراحی+دانلودکلیدواژه  پایه ۳ نظام مهندسی رشته معماری طراحی

بسته های معماری طراحی و اجرا و معماری طراحی+ بسته ی معماری طراحی و اجرا و معماری طراحی+  آمادگی آزمون نظام مهندسی طراحی طراحی+آزمون نظام مهندسی بدون نیاز به کتاب+ مجموعه جزوات نظام مهندسی معماری شامل ۱جزوه آموزشی مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان. ۲– جزوه آموزشی … جزوه آمادگی آزمونطراحی معماری – کلید واژه آزمون نظام مهندسی.+ سوالات آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+ سوالات ازمون نظام مهندسی معماری رشته طراحی+ کلید واژه مقررات ملی ساختمان(ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند

+ دانلود پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری طراحی + دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی ساختمان طراحی معماری+ جزوه تخصصی طراحی و اجرای ساختمان بتنی+ چارت بندی منابع آزمون نظام مهندسیویژه آزمون طراحی معماری و معماری … یکی از مهمترین عوامل موفقیت در آزمون های جزوه باز می باشد، آزمون نظام مهندسی نیز …

راهنمای قبولی در آزمون طراحی و اجرا نظام مهندسی

قبولی در آزمون نظام مهندسی با توجه به حجم بسیار بالای منابع ، مشکل و از طرفی بدلیل Open Book بودن آن، آسان بنظر می رسد! به همین دلیل معمولا داوطلبان آزمون طراحی و اجرا به دو صورت خود را برای آزمون نظام مهندسی آماده می کنند
۱تعدادی از داوطلبان با این تصور که آزمون Open Book است و می توانند کتابها را با خود سرجلسه آزمون ببرند، عملا برای آن برنامه ریزی نمی کنند و تلاش خود را تنها معطوف به روز آزمون می کنند، نتیجه این روش کاملا قابل پیش بینی است! با توجه به حجم بالای منابع و زمان محدود آزمون، داوطلب بسختی می تواند جواب سوالات را بیابد و خود را به حدنصاب قبولی برساند!
۲تعداد دیگری از داوطلبان هم بدون توجه به اینکه قبولی در آزمون بصورت حدنصابی است، برنامه ریزی بسیار مفصلی برای آزمون می کنند و هفته ها برای مطالعه منابع حجیم آزمون وقت می گذارند. اگرچه اکثر این داوطلبان موفق به قبولی در آزمون می شوند.

ما می خواهیم در اینجا روشی را به شما معرفی کنیم که با در نظر گرفتن هر دو فاکتور (Open Book بودن آزمون و حد نصابی بودن قبولی در آن– بسیار بهینه عمل کنند و تنها با حدود ۲۰ ساعت مطالعه موفق به قبولی در آزمون طراحی و اجرا نظام مهندسی شوید!

مواد لازم
تهیه منابع آزمون + کتاب حل تشریحی آزمونهای اخیر + پرینت دفترچه سوالات ۲ آزمون آخر

روش کار
با توجه به اینکه سوالات آزمونهای اخیر نظام مهندسی بهترین منبع برای آموزش و یادگیری و در نهایت موفقیت در این آزمون است. ما کار خود را با مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونهای اخیر شروع می کنیم.

پس به عنوان مثال از آزمون خرداد ۹۳ شروع کنید. توصیه می شود دو آزمون آخر را به عنوان آزمون آزمایشی کنار بگذارید. خب سوال اول آزمون اجرا خرداد ۹۳ را ببینید.

۱استفاده از آجرهای ماسه آهکی در جاهایی که خطر یخ زدگی وجود دارد، به شرطی مجاز است که پس از آزمایش یخبندان کاهش مقاومت فشاری آنها حداکثر به میزان ……. باشد.
۱۳۵ درصد
۲۳۰ درصد
۳۲۵ درصد
۴۲۰ درصد

۱صورت سوال را با دقت بخوانید و نگاهی هم به گزینه ها بندازیدهمانطور که مشاهده می شود در صورت این سوال کلمات کلیدی (Keywords- مانند آجر ماسه آهکی، آزمایش یخبندان دیده می شود.

۲سپس باید جواب این سوال را در کتاب حل تشریحی آزمونها ببینید
پاسخ سوال ۱- گزینه ۴ صحیح است.
با توجه به بند ۵-۲-۳-۱-۶ از مبحث ۵ (مصالح و فراورده های ساختمانی-، گزینه ۴ صحیح است.

۳حالا باید این بند را در مبحث ۵ پیدا کنید.
توجه عدد اول (۵- در آدرس این بند ، شماره مبحث (مبحث ۵-، عدد دوم (۲- بیانگر فصل دوم مبحث و عدد سوم (۳- نیز نشانگر بخش مربوطه می باشد.
پس بسادگی با مراجعه به فهرست مبحث ۵ و کمی جستجو می توانید بند مربوطه و جواب سوال را پیدا کنید

پیشنهاد توصیه می شود نگاهی گذرا هم به تیترهای صفحه مربوطه بیندازید تا متوجه شوید این بخش در مورد چه موضوعاتی است.

به همین ترتیب باید این کار را برای بقیه سوالات آزمون هم انجام دهید. انجام این کار برای یک آزمون (۶۰ سوال- حدودا نیاز به ۳ ساعت وقت دارد.

این کار را باید عینا برای آزمون های دیگر هم انجام دهید. پس از انجام این روش برای چند آزمون، متوجه می شوید دیگر نیازی نیست پس از خواندن صورت سوال به سراغ حل تشریحی آن بروید، بلکه خودتان می توانید مستقیما با توجه به کلمات کلیدی بکار رفته در سوال، مبحث مربوطه را تشخیص داده و با مراجعه به فهرست کتاب و پیدا کردن بخش مربوطه، پاسخ سوال را بیابید. بدین ترتیب علاوه بر آشنایی با سوالات آزمون نظام مهندسی، در زمانی کوتاه با منابع مختلف، سرفصل ها، مطالب، بخش های مربوطه و نیز Keywords ها آشنا می شوید.

توصیه می شود برای تسلط بیشتر بر منابع و مباحث، این روش را حداقل برای ۶ آزمون انجام دهید.

از کجا بدانم آمادگی شرکت در آزمون نظام مهندسی را دارم؟
حال باید برای اطمینان از میزان یادگیری و آمادگی خود در آزمون آزمایشی شرکت کنید!
بدین منظور سوالات آزمون نظام مهندسی دو سال اخیر را از اینجا دانلود کرده و آن را پرینت بگیرید. برای درج پاسخ های خود هم نمونه پاسخنامه را دانلود کنید.
حالا باید در یک آزمون آزمایشی شرکت کنید. پس یک محیط آرام را انتخاب کنید. کلیه منابع آزمون، مداد، پاک کن، ماشین حساب و را در کنار خود قرار دهید.
راس ساعت مشخصی آزمون را شروع کنید. باید در مدت زمان ۲٫۵ ساعت به سوالات آزمون پاسخ دهید. شما باید دقیقا مشابه همان روشی که برای آزمونهای دیگر انجام دادید (البته دیگر نباید از کتاب حل تشریحی آزمونها کمک بگیرید   پاسخ سوالات را یافته و در پاسخنامه درج کنید.

با پایان زمان آزمون باید نمره خود را تعیین کنید. ابتدا با توجه به کلید آزمون، تعداد پاسخ های صحیح و غلط خود را مشخص کنید. سپس برای تعیین نمره آزمون از فرمول زیر استفاده کنید

توجه نمره بدست آمده رو به بالا و بصورت یک عدد طبیعی گرد می شود.

مثال فرض کنید شما به ۳۱ سوال پاسخ صحیح و به ۴ سوال پاسخ غلط و بقیه سوالات را پاسخ نداده اید، نمره آزمون شما بصورت زیر خواهد بود

تبریک میگم شما بصورت ناپلئونی در آزمون نظام مهندسی قبول شدین!

دو نکته برای آزمون اصلی

تذکر ۱ با توجه به اینکه قبولی در آزمون بصورت کسب حدنصاب ۵۰% است پس نیازی نیست بخواهید به همه سوالات پاسخ دهید! اگر بتوانید در مدت زمان ۱۵۰ دقیقه آزمون به حدود ۳۵ تا ۴۰ سوال پاسخ دهید، بسیار خوب عمل کرده اید و می توانید خود را قبول بدانید!

تذکر ۲ سعی کنید در مرحله اول سوالاتی را پیدا کنید که صورت سوال برایتان آشنا بوده و فکر می کنید در زمانی کوتاه می توانید پاسخ آن ها را پیدا کنید. سوالات جدید، مشکل و طراحیی را با درج یک علامت در جلوی آنها مشخص کرده و پس از پاسخگویی به سوالات آسان و متوسط به سراغ آنها بروید

 

دانلود رایگان کتاب کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+منبع اصلی آزمون معماری طراحی+تفاوت رشته طراحی معماری با اجرا معماری+

تفاوت رشته معماریطراحی با معماری اجرا+

رشته معماریطراحی با معماری اجرا چه تفاوتهایی داره+کتابهای سری معماری طراحی+کتاب حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری: به روش پازل اثر زهرا مهری دهنوی

حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری: به روش پازل اثر زهرا مهری دهنوی

کتابهای سری معماری طراحی ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی درسال ۹۶+تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی | آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح 

آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون های نظام 

منابع ازمون معماری طراحی درسال ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی سال ۹۶+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴

منابع ازمون معماری طراحی سال ۹۶+منابع آزمون معماری طراحی ۹۶+منابع ازمون نظام معماری طراحی۹۶+

منابع ازمون معماری طراحی۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+کتاب های سری معماری طراحی+

 با اجرا معماری+منابع ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+

منابع اصلی آزمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+منابع اصلی ازمون نظام مهندسی معماری طراحی۹۶+

دانلود رایگان کلیدواژه توصیفی معماری طراحی pdf+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۵

امتحان نظام مهندسی معماری+دانلود منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ ازمون نظام مهندسی ۹۵+شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی معماری+تاریخ آزمون نظام مهندسی ۹۶+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی ۹۶+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی سال ۹۶+

تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶+ قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۶+ قبولی در ازمون نظام مهندسی معماری طراحی سال ۹۶+

 
 
 
 

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ +

آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶ (تغییر به مهرماه ۹۶) +

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۵ – ۹۶ مهندسی عمران – معماری – مکانیک – برق+

پاسخنامه آزمون های نظام مهندسی ۹۵ – ۹۶ مهندسی عمران – معماری – مکانیک – برق

 

 ه سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی برای نظارت و طراحی اگرمدرک کاردانی داشته باشید ،به ازای هر ۵ سال ، ۱سال یعنی کسانی که مدرک کاردانی سال ۸۵ دارند و 

 

 

پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی++پی دی اف کتابهای نظام مهندسی معماری+pdf کتاب های نظام مهندسی معماری سال ۹۶+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی +پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری ۹۶+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۴+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۲+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۱+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۰+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۳+

پاسخنامه تشریحی سوالات نظام مهندسی معماری طراحی ۹۵+

سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی۹۶+نکات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی سال۹۶+

 ازمون معماری طراحی+سوءالات نظام مهندسی+سووالات نظام مهندسی+سوالهای نظام مهندسی معماری+قبولی در آزمون طراحی معماری ۹۶+

 

 آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

۲۰,۰۰۱۹,۰۰۰تومان

نویسنده/ مترجم مهندس مهدی بیات
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۰۴
سال چاپ ۱۳۹۶
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۵۵۱
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف ۱۹۰۰۰

شامل کلیه آزمون‌ها از اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۵

به همراه شابلون‌های طراحی و چک لیست طراحی و ترسیم

معیارهای تصحیحی پاسخ‌ها، قوانین و ضوابط طراحی

تحلیل اشتباهات پرتکرار در قالب تمرینهای نمونه

سوالات شبیه‌سازی شده در غالب نمونه پلان‌های تایید شده توسط نظام مهندسی

کتاب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی حاوی مجموعه کاملی است که براورده کننده نیازهای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری طراحی از اولین قدم شروع مطالعه تا گام نهایی ترسیم پاسخ آزمون میباشد. در ابتدای کتاب به اولین پرسش داوطلبین که راجع به معیارهای تصحیح جوابها میباشد پاسخ داده شده است. در ادامه ضوابط و قوانین مرتبط با طراحی بصورت چکیده و گرافیکی ارایه شده است. یکی از مهمترین چالشهای مهندسین در زمان آزمون نظام مهندسی کمبود وقت می باشد که باآموزش روند طراحی با روش ابتکاری پازل این مشکل به راحتی قابل حل شده است. برای اولین بار در این کتاب آزمون‌های دوره های گذشته بصورت گام به گام طراحی و ترسیم شده که شامل محاسبات مربوط به رمپ و درز انقطاع و روند طراحی می باشد. در ضمن این کتاب برای اولین بار شابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحی را ارایه کرده است و داوطلبان میتوانند با برش دادن این شابلونها که در انتهای کتاب تعبیه شدهه است از دقت و سرعت بالاتری جهت پاسخگویی بهره ببرند.

Top of Form

افزودن به سبد خرید

Bottom of Form

افزودن به علاقه مندی ها

شناسه محصول: ۷۸۳۳دسته: آزمون نظام مهندسی معماری طراحیبرچسب: آزمون معماری طراحیحل سوالات نظام مهندسی معماری طراحیشابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحیمعماری طراحی نظام مهندسینظام مهندسی معماری طراحی

FacebookTwitterLinkedInGoogle +Email

توضیحات

اطلاعات بیشتر

توضیحات محصول

آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی :

(سوالات نظام مهندسی معماری طراحی)

 

کتاب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی حاوی مجموعه کاملی است که براورده کننده نیازهای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری طراحی از اولین قدم شروع مطالعه تا گام نهایی ترسیم پاسخ آزمون میباشد.

در ابتدای کتاب به اولین پرسش داوطلبین که راجع به معیارهای تصحیح جوابها میباشد پاسخ داده شده است.

در ادامه ضوابط و قوانین مرتبط با طراحی بصورت چکیده و گرافیکی ارایه شده است.

یکی از مهمترین چالشهای مهندسین در زمان آزمون نظام مهندسی کمبود وقت می باشد که با آموزش روند طراحی با روش ابتکاری پازل این مشکل به راحتی قابل حل شده است.

برای اولین بار در این کتاب آزمون‌های دوره های گذشته بصورت گام به گام طراحی و ترسیم شده که شامل محاسبات مربوط به رمپ و درز انقطاع و روند طراحی می باشد.

در ضمن این کتاب برای اولین بار شابلون‌های آزمون نظام مهندسی معماری طراحی را ارایه کرده است و داوطلبان میتوانند با برش دادن این شابلونها که در انتهای کتاب تعبیه شده است از دقت و سرعت بالاتری جهت پاسخگویی بهره ببرند.

فهرست مطالب سوالات نظام مهندسی معماری طراحی :

فصل اول: آشنایی با تعاریف و مبانی طراحی در آزمون :

۱-۲- مبانی آزمون طراحی

۱-۲-۱-  تحلیل درست خواسته های سوال

۱-۲-۲- موارد مهم در تصحیح پاسخ سوالات

فصل دوم: ضوابط و استاندارها :

۲-۱- الزامات مربوط به سطح اشغال

۲-۱-۱- درز انقطاع

۲-۱-۲- پخ

۲-۱-۳- محاسبه مساحت‌ها

۲-۲- الزامات ارتفاعی ساختمان

۲-۳- الزامات پیش آمدگی های ساختمان

۲-۴- ورودی نفررو

۲-۴-۱- پله ورودی

۲-۴-۲- جک حمل صندلی چرخ دار

۲-۴-۳- رمپ معلولین

۲-۴-۴- رمپ عبور پیاده (افراد غیره معلول)

۲-۵- پارکینگ (فضای توقفگاه) وسایل نقلیه در ساختمان

۲-۵-۱- ورودی پارکینگ

۲-۵-۲- نوع در ورودی خودرو

۲-۵-۳- رمپ ورودی به پارکینگ

۲-۵-۴- اندازه های توقفگاه (پارکینگ)

۲-۶- راه پله، آسانسور و لابی

۲-۶-۱- راه پله

۲-۶-۲- لابی

۲-۶-۳- آسانسور

۲-۷- ستون گذاری

۲-۸- الزامات نورگیر و حیاط خلوت

۲-۸-۱- نوگیرها

۲-۸-۲- حیاط خلوت

۲-۸-۳- عمق نفوذ نور

۲-۸-۴- تامین نور سرایداری واقع در زیرزمین

۲-۹- الزامات ابعادی فضاها مسکونی

۲-۹-۱- ورودی

۲-۹-۲- راهروها

۲-۹-۳- اتاق‌ها

۲-۹-۴- فضاهای اقامتی چند منظوره

۲-۹-۵- فضای آشپزخانه

۲-۹-۶- فضاهای بهداشتی

۲-۹-۷- داکت

۲-۹-۸- انباری‌ها

۲-۱۰- ضوابط معلولین

۲-۱۰-۱- ضوابط معلولین در آشپزخانه

۲-۱۰-۳- الزامات معلولین در مورد پله‌ها

فصل سوم: الزامات ترسیمی :

۳-۱- الزامات ترسیمی پلان‌ها

۳-۱-۱- دیوارها

۳-۱-۲- ضخامت خطوط

۳-۱-۳- نمایش درها

۳-۱-۴- اندازه‌گذاری و آکس‌بندی ستون‌ها

۳-۱-۵- ترسیم راه پله

۳-۱-۶- کدهای ارتفاعی

۳-۱-۷- نمایش چیدمان پارکینگ

۳-۱-۸- الزامات ترسیمی پلان بام و حیاط

۳-۱-۹- الزامات ترسیمی بام‌های شیب‌دار

۳-۲- الزامات ترسیمی برش

۳-۲-۱- کد های ارتفاعی

۳-۲-۲- ارتفاع موتورخانه

۳-۲-۳- اندازه‌گذاری

۳-۲-۴- نمایش آکس بندی ستون

۳-۳- الزامات ترسیمی نما

فصل چهارم: روند طراحی در آزمون :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم- ترسیم

فصل پنجم: تحلیل نمونه :

فصل ششم: پاسخ به سوالات سنوات قبل :

سؤالات آزمون نظام مهندسی – آذر ماه ۱۳۹۲ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

برای آزمون نظام مهندسی معماری+مجموعه کتابهای معماری+ کتابهای معماری نظارت+کتابهای معماری اجرا+سری کتابهای معماری نظارت+ سری کتابهای معماری اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای معماری+ دانلود رایگان کتاب های معماری+ دانلود رایگان کتابهای معماری+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی معماری+دانلود ایبوکهای رشته معماری +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی معماری  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی معماری +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+

دانلود رایگان کتابهای معماری+ دانلود رایگان سری کتابهای معماری+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی معماری+ دانلود رایگان سری کتاب های معماری چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری معماری+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری معماری+ دانلود کتاب های سری معماری+ قیمت کتابهای سری معماری+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری معماری انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری معماری+ سری معماری نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی معماری+ فروش کتاب های نظام مهندسی معماری + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی معماری +قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی معماری+کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید معماری + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی معماری +کتابهای نظام مهندسی معماری نظارت+کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+کتابهای نظام مهندسی معماری اجرا++کتابهای نظام مهندسی معماری( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی معماری (طراحی)+کتابهای نظام مهندسی (معماری اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

 

دانلودکلیدواژه توصیفی معماری طراحی+کلیدواژه توصیفی معماری طراحیpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ معماری طراحی+قبولی در معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶معماری طراحی+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶معماری طراحی+سری معماری طراحی+کتابهای معماری طراحی+کتاب های معماری طراحی+سری معماری طراحی+سریکتاب های معماری طراحی+کلیدواژه توصیفی معماری طراحی۹۶+کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+ebook کلیدواژه توصیفی معماری طراحی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی معماری طراحی+فروش کتابهای نظام مهندسی معماری طراحی+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی معماری ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+آزمون نظام مهندسی طراحی+آزمون نظام مهندسی طراحی ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی معماری طراحی+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی معماری نظارت+سوالات تالیفی آزمون طراحی معماری+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – خرداد ماه ۱۳۹۳

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – آبان ماه ۱۳۹۳ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – مرداد ماه ۱۳۹۴ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – بهمن ماه ۱۳۹۴

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

سؤالات آزمون نظام مهندسی – شهریور ماه ۱۳۹۵ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

 

سؤالات آزمون نظام مهندسی – اسفند ماه ۱۳۹۵ :

گام او ل- محاسبه درز انقطاع

گام دوم- ترسیم محدوده طراحی

گام سوم- محاسبه طول رمپ

گام چهارم- جانمایی فضاها در طبقه پارکینگ

گام پنجم- طراحی اولیه سایر طبقات

گام ششم: انجام ترسیمات دقیق

فصل هفتم: نمونه سوالات شبیه سازی شده :

۷-۱-  تمرینات حل شده

۷-۱-۱- تمرین شماره ۱

۷-۱-۲- تمرین شماره ۲

۷-۲- سوالات شبیه سازی شده بدون پاسخ

۷-۲-۱- سوال شماره ۱

۷-۲-۲-  تمرین شماره ۲

۷-۲-۳- تمرین شماره ۳

منابع و مآخذ آموزش روند طراحی به روش پازل و تشریح و طراحی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

پیوست ۱: چک لیست طراحی و ترسیم

سوالات نظام مهندسی معماری طراحی

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5411

کتاب نظام فنی واجرایی کشورمعماری اجرا+کتاب نظام فنی واجرایی کشور+معماری اجرا+دانلود کتاب نظام فنی واجرایی کشور معماری اجرا+دانلود کتاب نظام فنی واجرایی کشورمعماری اجرا+کتاب نظام فنی واجرایی کشور+دانلود رایگان کتابنظام فنی واجرایی کشورمعماری اجرا+pdf کتاب نظام فنی واجرایی کشور+کتاب نظام فنی واجرایی کشورpdf+

 

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته+ سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالات دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالهای دوره های گذشته ی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ سوال های دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبلیی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوال های دوره های قبل ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا++ سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+دفترچه سوال های دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالهای دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های گذشته ی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های گذشته ی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های قبل ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دفترچه سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوالای ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوالهای ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ نمونه سوال های ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ۹۶+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری+ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان رسته معماری+کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+ کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+ارزانترین کتابهای آزمون نظام مهندسی معماری+ کتابهای ازمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری+ کتاب های ازمون نظام مهندسی معماری+منابع آزمون ورود به حرفه معماری ۹۶+ منابع ازمون ورود به حرفه معماری ۹۶+ منابع آزمون نظام مهندسی معماری ۹۶+ منابع آزمون نظام مهندسی معماری سال ۹۶+بهترین منابع برای قبولی در نظام مهندسی سال ۹۶+ پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت-مرداد ۹۴  سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته رو +دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد ۹۴+ دانلود سوال و کلید آزمون نظارت و اجرا معماری مرداد ۹۴+ سوالات و کلید آزمونهای نظام مهندسی مرداد ۹۴+ سوال آزمون طراحی مرداد ۹۴پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی مرداد ۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد ۹۴+سوال آزمون طراحی معماری مرداد ۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق مرداد ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴+پاسخنامه آزمون طراحی معماری بهمن ۹۴+ دانلود سوالات آزمون معماری اجرا+ نمونه سوالات نظام مهندسی رشته معماری (طراحی) سال ۹۴+ دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون نظام مهندسی- رشته معماری (طراحی،نظارت،اجرا+ دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی + پاسخ تشریحی+ دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی با پاسخ تشریحی+ دانلود سوالهای آزمون نظام مهندسی با پاسخ تشریحی+ معماری اجرا آبان ۹۳+ سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مربوط به دوره های گذشته + سوالات آزمون معماری اجرا آبان ۹۳ + پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی معماری و نظارت و اجرا معماری آبان ۹۳ +دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون معماری+ دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری++ دانلود رایگان سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالای آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوال های آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه سوالهای آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+ دانلود رایگان نمونه نظام مهندسی معماری اجرا سال+ پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا معماری نظام مهندسی آبان ۹۳ +سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ + جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آبان ۹۳+سوال آزمون طراحی آبان ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی معماری آبان ۹۳جواب آزمون طراحی آبان ۹۳+سوال آزمون طراحی معماری خرداد ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی آبان ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی خرداد ۹۳+پاسخ نامه آزمونهای نظام مهندسی+پاسخ نامه ازمونهای نظام مهندسی+پاسخ نامه آزمونهای نظام مهندسی عمران+ – PDF سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری (اجرا)+ نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری (اجرا)+ دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) – آبان+ جهت دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون+

کتاب شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی معماری+تدریس فصل به فصل سوالات ازمون معماری جرا+حل تشریحی سوالات ازمون معماری اجرا+قبولی درآزمون معماری اجرا+قبولی درآزمون نعماری اجرا+خرید اینترنتی کتابهای ازمون معماری اجرا+کتابهای ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری چاپ ۹۵+کتاب های ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری چاپ ۹۵+کتاب هایآزمون ورود به حرفه مهندسان معماری چاپ ۹۵+کتاب های آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری چاپ ۹۵+شرح ودرس بیان معماری ۱+معماری+شرح درس معماری+شرح درس معماری نظام مهندسی+کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری+کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری( نظارت و اجرا) +

مخصوص متقاضیان آزمون معماری اجرا و معماری نظارت. ارائه شرح درس به همراه تصاویر، الزامات و استانداردهای مربوطه بصورت منسجم و خلاصه از مباحث ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، …

خرید اینترنتی کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری – نظارت و اجرا | تألیف مهندس مهدی بیات | انتشارات نوآور +

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا). کد اختصاصی کتابفروشی مهرگان : ۱۹۷۹۲. وضعیت عنوان جدید. نام کتابشرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری …

خرید اینترنتی کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت واجرا تالیف مهدی بیات در انتشارات سیمای دانش.کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری

معماری – منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری(نظارت .طراحی . اجرا )

کتاب‌های ویژۀ آزمون نظام مهندسی را می‌توان به سه دسته به شرح زیر تقسیم کرد: ۱) کتاب‌های درسنامه محور: این کتاب ها به تفکیک آزمونمحاسبات و نظارت به دو دسته زیر …

تفاوت رشته معماری اجرا و نظارت+تفاوت رشته های معماری اجرا با معماری نظارت

لیست تصویری منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ –

آکادمی تخصصی معماری | منابع آزمون سازمان نظام مهندسی معماری اجرا+

نظام فنی و اجرایی کشور ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (آزمون معماری اجرا) ، نظام فنـی و اجـرایی طرح‌هـای عمرانی دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه.
 نظام فنی و اجرایی کشور ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (آزمون معماری اجرا)

 

دانلود رایگان فهرست ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور (مهندس حسن فراهانی

 خرید اینترنتی کتاب نظام فنی واجرایی کشور+

دانلود رایگان کتاب نظام فنی واجرایی کشور+

دانلود رایگان ایبوک نظام فنی واجرایی کشور+

دانلود رایگان ebook نظام فنی واجرایی کشور+

دانلود رایگان کتاب نظام فنی واجرایی کشورpdf+

کتاب نظام فنی واجرایی کشورpdf+

pdfکتاب نظام فنی واجرایی کشور+دانلود pdfکتاب نظام فنی واجرایی کشور+دانلود منابع ازمون نظام مهندسی معماری ۹۶+

دانلود منابع ازمون نظام مهندسی معماری اجرا ۹۶+

منابع ازمون نظام مهندسی معماری اجرا ۹۶++

منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا ۹۶+بهترین منابع ازمون نظام مهندسی معماری اجرا ۹۶+

بهترین منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا ۹۶+فهرست منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری+

فهرست منابع ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری+

فهرست منابع ازمون ورود به حرفه مهندسان معماری۹۶+

فهرست منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان معماری۹۶+

منابع ازمون نظام مهندسی معماری اجرا+

 کتاب نظام فنی واجرایی کشور

منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا+

 

منابع نظام مهندسی معماری اجرا+

الحاقات کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا) مولف

نویسنده/ مترجم محمد‌ عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۱۸۴
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ نهم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۷۷۳
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف ۷۶۰۰

 

ویرایش سوم، چاپ نـهم

ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

(آزمون معماری اجرا)

مؤلف: مهندس محمد عظیمی آقداش

پـایـه یـک و پـژوهشـگر نظـام مهندسی

دسته :

تاریخ : مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5381