کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران+خرید کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران+خرید اینترنتی کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران+دانلود کتاب آمادگی نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+خرید اینترنتی کتاب های آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+خرید اینترنتی منابع آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+خرید اینترنتی سری کتابهای آمادگی نظام مهندسی شهرسازی۹۶+

اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران :

فهرست مطالب

 

اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران + اطلاعات تکنیکی انواع طرح ها وبرنامه های شهرسازی ایران +خرید اینترنتی کتابهای شهرسازی+نمونه سوالات+طرح ها وبرنامه های شهرسازی ایران+آزمون نظام مهندسی شهرسازی+دانلود اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران آزمون نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران آزمون نظام مهندسی شهرسازی+  حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالهای آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوال های آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوال های ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوالهای ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه +نمونه سوالهای دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه+ نمونه سوال های دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالات دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه نمونه سوالای دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالای دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالهای دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه+سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +نمونه سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +کتاب نظام مهندسی شهرسازی +قوانین ومقررات وآیین نامه های شهرسازی+نمونه سوالات شهرسازی+کتاب سوالات نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب ایین نامه های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+مقررات شهرسازی نظام مهندسی+منابع ازمون شهرسازی نظام مهندسی ۹۶+ضریب کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ضرایب کتابها در ازمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+ضرایب کتابها در آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+دانلود اطلاعات تکنیکی انواع طرحها وبرنامه های شهرسازی ایران آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+ایین نامه مربوط به شهرسازی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی دانلود

دانلود سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

کتاب های نظام مهندسی شهرسازی +مجموعه سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی +کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ مهندس اعظیمی آقداش

سری کتاب های آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ سری کتاب های آزمونهای ورد به حرفه مهندسان شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی

 

 

 

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال۹۴ با پاسخنامه تشریحی دانلود

خریدکتاب های آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات شهرسازی کشور مربوط به نظام مهندسی+نظام مهندسی سال ۹۷+نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+مهندسی شهرسازی+منابع مهندسی شهرسازی+نمونه سوالهای نظام مهندسی شهرسازی سال+کتب نظام مهندسی شهرسازی

دانلودکلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ شهرسازی محاسبات+قبولی در شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+کتابهای شهرسازی محاسبات+کتاب های شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+سری کتاب های شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات شهرسازی+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+قبولی در نظام مهندسی+جزوات شهرسازی با پاسخ+جزوه تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+کتاب ایین نامه مقررات شهرسازی +تست های نظام مهندسی شهرسازی با پاسخ+قبولی در ازمون نظام مهندسی شهرسازی چی بخونیم+کتابهای نظام مهندسی +قانونهای شهرسازی +قانون شهرسازی کشور+

دانلود کتاب شهرسازی ویژه نظام مهندسی

برای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+مجموعه کتابهای شهرسازی+ کتابهای شهرسازی نظارت+کتابهای شهرسازی اجرا+سری کتابهای شهرسازی نظارت+ سری کتابهای شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های شهرسازی+ دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی شهرسازی+دانلود ایبوکهای رشته شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+

دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتاب های شهرسازی چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری شهرسازی+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری شهرسازی+ دانلود کتاب های سری شهرسازی+ قیمت کتابهای سری شهرسازی+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری شهرسازی انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری شهرسازی+ سری شهرسازی نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+ فروش کتاب های نظام مهندسی شهرسازی + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی شهرسازی +قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید شهرسازی + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی شهرسازی +کتابهای نظام مهندسی شهرسازی نظارت+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا++کتابهای نظام مهندسی شهرسازی( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (شهرسازی اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون

بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها

نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال

پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون

بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

 

بخش اول / تعاریف و مفاهیم

تعاریف و مفاهیم شهر شهر جدید شهرک برنامهریزی شهری شهرسازی مدیریت شهری سیما و منظر شهری طراحی شهری طرح تفصیلی محدوده شهر حریم شهر حوزه استحفاظی شهر حومه شهر محدوده قانونی شهر محدوده ‌خدمات شهری حریم منطقه‌بندی کاربری زمین سرانه‌های شهری تراکم تراکم مسکونی احیاء اراضی بایر شهری اراضی دایر اراضی متروکه اراضی مخروبه اراضی مستحدث اراضی مسکونی اراضی مفروزی اراضی موات ارسن افراز آماده‌سازی زمین برزن بلوک شهری پلاک ثبتی تفکیک توپوگرافی شهرداری کاداستر ناحیه واحد شهری نوسازی شهری سیاست نوسازی شهری بازسازی بازیافت زمین شهری باز زنده سازی شهر سالم دموکراسی شهری حقوق شهری سکونت محله اوقات فراغت تفریح صنایع متروپلیس

بخش دوم / شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران :

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی
قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱با اصلاحات بعدی

بخش سوم / سابقه طرح‌های توسعه شهری

سابقه طرح‌های توسعه شهری

بخش چهارم / انواع طرح‌های شهرسازی

انواع طرح‌های شهرسازی طرح جامع سرزمین طرح کالبدی ملی طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه‌ای طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ طرح‏های منطقه شهری طرح جامع شهرستان طرح مجموعه شهری طرح جامع شهر طرح تفصیلی طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها طرح آماده‌سازی طرح تفصیلی موضوعی طرح تفصیلی موضعی طرح هادی شهری طرح شهرهای جدید طرح شهرک‏ها طرح سایر شهرک‌ها طرح‏های جزییات شهرسازی طرح‌های ویژه طرح هادی روستا طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی

بخش پنجم / فرآیند تهیه طرح‌های شهری

فرآیند تهیه طرح‌های شهری بررسی و تصویب طرح‏ها اجرای طرح‌های توسعه شهری

بخش ششم / ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های شهرسازی

الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و هادی ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و ‌هادی دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیین سیاست برنامه‌ریزی

بخش هفتم / نحوه بررسی و تصویب طرح‌های شهرسازی

آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸
بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌‌ای، منطقه‌ای و ملی مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۸پ
نحوه تصویب طرح‌های جامع شهرستان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۷۴
نحوه بررسی طرح جامع شهرهای جدید مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۷۲
نحوه بررسی و تصویب طرح جامع شهرهای جدید مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۲
نحوه بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۷۱
فرایند بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۷۱
نحوه تصویب طرح جامع شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۶۹
بررسی و تصویب طرح‌های جامع در کمیته فنی و شورای‌عالی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۸
آیین‌نامه بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۸

بخش هشتم / آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی

آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی مفهوم آمایش سرزمین تعریف آمایش سرزمین آمایش سرزمین در ایران اهداف آمایش سرزمین آمایش سرزمین مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۷۱ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۸۳ طرح‏های کالبدی ملی و منطقه‏ای طرح کالبدی ملی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۷۵

بخش نهم / طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری

طرح‌ جامع طرح جامع شهر ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهری محتوای طرح جامع شهری اهداف طرح جامع شهری طرح تفصیلی تهیه طرح‌های تفصیلی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی طرح هادی شهری طرح هادی شهری محتوای طرح‌های هادی تهیه طرح‌های هادی شهری بررسی و تصویب طرح‌های هادی شهری

بخش دهم / طرح‌های نوسازی و بهسازی

طرح‏های بهسازی و نوسازی
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمند‌سازی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۸۵
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۸۵
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۸۵
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷
سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۲
سند توانمدسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی
آیین‌نامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵
آیین‌نامه اجرایی بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۶
ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش یازدهم / افراز، تفکیک و آماده‌سازی

قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌ مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۷ آیین‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع مصوب۲۰/۰۲/۱۳۵۸ ضوابط و مقررات تفکیک تعاریف و اصطلاحات اهمیت و ضروریت تفکیک پیشینه تفکیک اراضی نظارت و کنترل تفکیک اراضی تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک اراضی و طرح‌های جامع و تفصیلی تفکیک اراضی و کاربری‌ها معابر و تأسیسات عمومی در نقشه‌های تفکیکی تفکیک ساختمان عوامل مؤثر در تفکیک اراضی مراحل تفکیک زمین مراحل اداری تفکیک زمین آیین‌نامه تفکیک اراضی شرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری و حق‌الزحمه آن اهداف و شرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری شرح خدمات تفکیک ۱- بررسی‌های اولیه ۲- جمع‌آوری اطلاعات پایه ۳- تجزیه، تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها ۴- ارایه طرح آماده‌سازی زمین سابقه طرح‌های آماده‌سازی زمین ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی زمین تهیه طرح‌های آماده‌سازی زمین محتوای طرح‌های آماده‌سازی زمین اهداف طرح‌های آماده‌سازی زمین ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده شهری مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۶۲ ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده شهری مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۶۲

بخش دوازدهم / شهرک و شهر جدید اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران

دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۶
دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۶
قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۰
آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی
ضوابط مکانیابی شهرهای جدید مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۸

بخش سیزدهم / تقسیمات کالبدی، کاربری و سرانه‌های شهری

اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ایران تقسیمات کالبدی کاربری‌های شهری نسبت کاربری‌های شهری در ایران کاربری شهری در ایران دسته‌بندی زمین‌های دایر دسته‌بندی زمین‌های بایر انواع نقشه‌های کاربری اراضی شهری مقیاس نقشه‌های کاربری اراضی فضا و مقایس کاربری‌ها کاربری مسکونی کاربری حمل و نقل کاربری صنعتی کاربزی تجاری کاربری آموزشی کاربری بهداشتی- درمان فضاهای کاربردی شهر سرانه‌ها استانداردهاى شهرى سرانه مسکونی

 

دسته :

تاریخ : مهر ۶, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=7168

سری کتاب های آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ سری کتاب های آزمونهای ورد به حرفه مهندسان شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+دانلود کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+  حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالهای آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوال های آزمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوالات ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + حل تشریحی سوال های ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی+ حل تشریحی سوالهای ازمون های قبلی نظام مهندسی شهرسازی + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه +نمونه سوالهای دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه+ نمونه سوال های دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های قبلی ازمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالات دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالات دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه نمونه سوالای دوره های گذشته ی ازمون شهرسازی با پاسخنامه + نمونه سوالای دوره های گذشته آزمون شهرسازی با پاسخ+ نمونه سوالهای دوره های گذشته ازمون شهرسازی با پاسخنامه+سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +نمونه سوالات نظام مهندسی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی +کتاب نظام مهندسی شهرسازی +قوانین ومقررات وآیین نامه های شهرسازی+نمونه سوالات شهرسازی+کتاب سوالات نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب ایین نامه های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+مقررات شهرسازی نظام مهندسی+منابع ازمون شهرسازی نظام مهندسی ۹۶+ضریب کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ضرایب کتابها در ازمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+ضرایب کتابها در آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+دانلود کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+ایین نامه مربوط به شهرسازی+حل نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی+پاسخ+تست های رشته ی شهرسازی+سوالات نظام مهندسی شهرسازی+آزمون نظام مهندسی شهرسازی ترافیک اسفند ۹۵ بعلت تعداد کم متقاضیان برگزار نخواهد شد و در سالهای آتی نیز آزمون این رشته‌ها سالی یکبار برگزار میشود.

 دانلود سوالات آزمون حرفه مهندسان – شهریور ۹۵ – شهرسازی, Download … سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ کلید رسمی سوالات اسفند ۹۵ دانلود سوالات …

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحیکتاب های آزمون نظام مهندسی. برای خرید آنلاین کتابهای کلیدواژه وکلید واژه توصیفی آزمون نظام مهندسی در رشته های معماری عمران تاسیسات نقشه برداری و شهرسازی کلیک .آزمون نظام مهندسی سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی کشور، معمولاً در شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. این آزمون در ۷ رشته اصلی مرتبط با ساختمان و شهرسازیآزمون نظام مهندسی سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی کشور، معمولاً در شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌شود. این آزمون در ۷ رشته اصلی مرتبط با ساختمان و شهرسازی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحینمونه سوالات (تست های) مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی دوستان و داوطلبان عزیز تست های تالیفی تعدادی از مباحث به درخواست شما بر روی …

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۰ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۳ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۲ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۱ با پاسخنامه تشریحی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی دانلود

دانلود سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی +پاسخ

کتاب های نظام مهندسی شهرسازی +مجموعه سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی +کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب ازمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب آزمونهای نظام مهندسی شهرسازی+ مهندس اعظیمی آقداش

 سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی سال۹۴ با پاسخنامه تشریحی دانلود

خریدکتاب های آزمون ورود به حرفه مهندسان شهرسازی با پاسخنامه تشریحی

 مقررات شهرسازی کشور مربوط به نظام مهندسی+نظام مهندسی سال ۹۷+نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+مهندسی شهرسازی+منابع مهندسی شهرسازی+نمونه سوالهای نظام مهندسی شهرسازی سال+کتب نظام مهندسی شهرسازی

دانلودکلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ شهرسازی محاسبات+قبولی در شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+کتابهای شهرسازی محاسبات+کتاب های شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+سری کتاب های شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات شهرسازی+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+قبولی در نظام مهندسی+جزوات شهرسازی با پاسخ+جزوه تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی کشور+کتاب ایین نامه مقررات شهرسازی +تست های نظام مهندسی شهرسازی با پاسخ+قبولی در ازمون نظام مهندسی شهرسازی چی بخونیم+کتابهای نظام مهندسی +قانونهای شهرسازی +قانون شهرسازی کشور+

دانلود کتاب شهرسازی ویژه نظام مهندسی

برای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+مجموعه کتابهای شهرسازی+ کتابهای شهرسازی نظارت+کتابهای شهرسازی اجرا+سری کتابهای شهرسازی نظارت+ سری کتابهای شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های شهرسازی+ دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی شهرسازی+دانلود ایبوکهای رشته شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+

دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتاب های شهرسازی چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری شهرسازی+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری شهرسازی+ دانلود کتاب های سری شهرسازی+ قیمت کتابهای سری شهرسازی+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری شهرسازی انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری شهرسازی+ سری شهرسازی نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+ فروش کتاب های نظام مهندسی شهرسازی + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی شهرسازی +قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید شهرسازی + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی شهرسازی +کتابهای نظام مهندسی شهرسازی نظارت+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا++کتابهای نظام مهندسی شهرسازی( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (شهرسازی اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=7163

 

کتاب قوانین ومقررات شهرسازی +کتاب نظام مهندسی شهرسازی +قوانین ومقررات وآیین نامه های شهرسازی+نمونه سوالات شهرسازی+کتاب سوالات نظام مهندسی شهرسازی+ خرید کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+منابع نظام مهندسی شهرسازی+خرید کتاب ایین نامه های نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+مقررات شهرسازی نظام مهندسی+منابع ازمون شهرسازی نظام مهندسی ۹۶+ضریب کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ضرایب کتابها در ازمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+ضرایب کتابها در آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+دانلود کتاب قوانین ومقررات شهرسازی کشور+ایین نامه مربوط به شهرسازی

مقررات شهرسازی کشور مربوط به نظام مهندسی+نظام مهندسی سال ۹۷+نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+مهندسی شهرسازی+منابع مهندسی شهرسازی+نمونه سوالهای نظام مهندسی شهرسازی سال+کتب نظام مهندسی شهرسازی

دانلودکلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ شهرسازی محاسبات+قبولی در شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶شهرسازی محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+کتابهای شهرسازی محاسبات+کتاب های شهرسازی محاسبات+سری شهرسازی محاسبات+سری کتاب های شهرسازی محاسبات+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات شهرسازی+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+قبولی در نظام مهندسی+جزوات شهرسازی با پاسخ+جزوه قوانین ومقررات شهرسازی کشور+کتاب ایین نامه مقررات شهرسازی +تست های نظام مهندسی شهرسازی با پاسخ+قبولی در ازمون نظام مهندسی شهرسازی چی بخونیم+کتابهای نظام مهندسی +قانونهای شهرسازی +قانون شهرسازی کشور+

دانلود کتاب شهرسازی ویژه نظام مهندسی

برای آزمون نظام مهندسی شهرسازی+مجموعه کتابهای شهرسازی+ کتابهای شهرسازی نظارت+کتابهای شهرسازی اجرا+سری کتابهای شهرسازی نظارت+ سری کتابهای شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های شهرسازی+ دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی شهرسازی+دانلود ایبوکهای رشته شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی شهرسازی  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+

دانلود رایگان کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتابهای شهرسازی+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی شهرسازی+ دانلود رایگان سری کتاب های شهرسازی چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری شهرسازی+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری شهرسازی+ دانلود کتاب های سری شهرسازی+ قیمت کتابهای سری شهرسازی+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری شهرسازی انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری شهرسازی+ سری شهرسازی نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+ فروش کتاب های نظام مهندسی شهرسازی + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی شهرسازی +قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی شهرسازی+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید شهرسازی + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی شهرسازی +کتابهای نظام مهندسی شهرسازی نظارت+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی محاسبات+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی اجرا++کتابهای نظام مهندسی شهرسازی( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی شهرسازی (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (شهرسازی اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

به همراه آزمون شهریور ۹۵

بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان‌

مؤلفان: مهندس محمد صفرپناه، مهندس محمد‌مهدی حری، مهندس حمیدرضا روانشادنیا

 بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=7160

تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلودکتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلود رایگان کتاب تشریح کامل سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلود رایگان کتاب حل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلودکتاب الکترونیکی حل تشریحی سوالات عمران محاسبات+حل تشریحی سوالات دوره های قبلی نظام مهندسی عمران محاسبات+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته نظام مهندسی عمران محاسبات+حل تشریحی سوالات دوره های گذشته عمران محاسبات+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی عمران+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی عمران+حل تشریحی سوالات نظام مهندسی عمران محاسبات+پاسخ تشریحی سوالات نظام مهندسی عمران محاسبات+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۹۶+پاسخ تشریحی محاسبات ۹۵+پاسخ تشریحی محاسبات ۹۴+پاسخ تشریحی محاسبات ۹۳+پاسخ تشریحی محاسبات ۹۲+پاسخ تشریحی محاسبات ۹۱+پاسخ تشریحی محاسبات ۹۰+پاسخ تشریحی محاسبات ۸۹+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۹۵+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۹۴+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۹۳+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۹۲+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۹۱+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۹۰+پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ۸۹+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند۹۴+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۳+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۲+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۱+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۰+پاسخنامه آزمون نظام مهندسی اسفند ۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۹۵+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۹۴+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۹۳+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۹۲+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۹۱+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۹۰+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۸۹+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات۸۸+سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+پاسخنامه تشریحی آزمونهای نظام مهندسی+پاسخنامه تشریحی آزمون های نظام مهندسی+پاشحنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی+پاسخنامه ازمون نظام مهندسی عمران+پاسحنامه ازمون نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلود پاسخنامه ازمون عمران محاسبات+دانلود پاسخنامه ازمون محاسبات عمران+

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی اسفند۹۵+

دانلود سوالات آزمون تاسیسات برقی طراحی اسفند ۹۵ + کلید … پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ دررشته های مختلف+

عمران محاسبات+کلیدواژه رایگان رشته عمران محاسبات+دانلودکلیدواژه رایگان رشته عمران محاسبات+کلیدواژه نظام مهندسی+کلیدواژه آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+جدیدترین کلیدواژه عمران+جدیدترین کلیدواژه عمران محاسبات+منابع عمران محاسبات+عمران نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات+قبول شدن در آزمون نظام مهندسی محاسبات+قبولی در آزمون نظام مهندسی محاسبات+منابع مهم نظام مهندسی عمران نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی عمران محاسبات+

دانلود جزوه نظام مهندسی ویژه آزمون نظام مهندسی محاسبات+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

 کتاب کلید واژه آزمون نظام مهندسی عمران+جدیدترین کلیدواژه نظام مهندسی عمران+قبولی درآزمون نظام مهندسی عمران+بهترین منابع ازمون نظام مهندسی عمران +منابع نظام مهندسی عمران ۹۷+تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی سال ۹۷+دریافت کارت ورود به جلسه نظام مهندسی ۹۷+قبولی درآزمون نظام مهندسی+

در آزمون عمران محاسبات خرداد ۹۳ تعداد ۳۵ سوال از مباحث ۶،۷،۹،۱۰ 

دانلود جدیدترین جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی خانه عمران+دانلود جزوه عمران محاسبات+

جزوات آزمون نظام مهندسی+

بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی عمران ویرایش جدید+ بسته های آموزشی پایه ۳ نظام مهندسی عمران محاسبات ویرایش جدید+ پایه ۳ نظام مهندسی عمران محاسبات+ پایه ی ۳ نظام مهندسی عمران محاسبات+ پایه ۳ نظام مهندسی رشته عمران محاسبات+دانلودکلیدواژه  پایه ۳ نظام مهندسی رشته عمران محاسبات

بسته های عمران محاسبات و اجرا و عمران محاسبات+ بسته ی عمران محاسبات و اجرا و عمران محاسبات+  آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات محاسبات+آزمون نظام مهندسی بدون نیاز به کتاب+ مجموعه جزوات نظام مهندسی عمران شامل ۱جزوه آموزشی مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان. ۲– جزوه آموزشی … جزوه آمادگی آزمونمحاسبات عمران – کلید واژه آزمون نظام مهندسی.+ سوالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+ سوالات ازمون نظام مهندسی عمران رشته محاسبات+ کلید واژه مقررات ملی ساختمان(ویژه آزمون نظام مهندسی اسفند

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی عمران+دانلود ایبوکهای رشته عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی عمران +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران +قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی عمران+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

 

دانلودکلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+کلیدواژه توصیفی عمران محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ عمران محاسبات+قبولی در عمران محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶عمران محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶عمران محاسبات+سری عمران محاسبات+کتابهای عمران محاسبات+کتاب های عمران محاسبات+سری عمران محاسبات+سریکتاب های عمران محاسبات+کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی عمران محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی عمران ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی عمران ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی عمران ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی عمران نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات عمران+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

دسته :

تاریخ : مرداد ۳, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5315

دانلودکلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+کلیدواژه توصیفی عمران محاسباتpdf+دانلود کتاب الکترونیکی کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+آزمون نظام مهندسی سال ۹۶ عمران محاسبات+قبولی در عمران محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی ۹۶عمران محاسبات+منابع آزمون نظام مهندسی در سال ۹۶عمران محاسبات+سری عمران محاسبات+کتابهای عمران محاسبات+کتاب های عمران محاسبات+سری عمران محاسبات+سریکتاب های عمران محاسبات+کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات۹۶+کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+ebook کلیدواژه توصیفی عمران محاسبات+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+خرید اینترنتی کتاب های نظام مهندسی عمران محاسبات+فروش کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+ارزانترین کتابهای نظام مهندسی عمران ۹۶+سرفصل های آزمون نظام مهندسی عمران ۹۶+آزمون نظام مهندسی محاسبات+آزمون نظام مهندسی محاسبات ۹۶+منابع آزمون نظام مهندسی عمران ۹۶+اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان+تاریخ ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان+www.inbr.ir نظام مهندسی+جزوه نظام مهندسی عمران محاسبات+دانلود جزوه آزمون نظام مهندسی عمران نظارت+سوالات تالیفی آزمون محاسبات عمران+نمونه سوالات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان+دانلود سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نکات مهم مبحث نهم+نمونه سوالات مبحث ۹+دانلود رایگان سوالات تستی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان+نمونه سوالات مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان+منابع آزمون نظام مهندسی شهریور ۹۶+

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی عمران+دانلود ایبوکهای رشته عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی عمران +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران +قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی عمران+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

 

 

 

 

 

طبق اطلاعیه دفتر مقررات ملی ساختمان inbr.ir به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی نوبت اول سال‌جاری می‌رساند

دسته :

تاریخ : مرداد ۲, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5308

دانلود کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود رایگان کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+ کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+ماشین آلات ساختمانی و راهسازیpdf+دانلود رایگانکتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازیpdf+ایبوک کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+ایبوک  ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود کتاب الکترونیکی ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود pdf ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ نسخه pdf ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+ نسخه ی دانلود جزوه ماشین آلات ساختمانی و راهسازیpdf ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+ نسخه ی pdf ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی شاهبازی+کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی توران+دانلود رایگان کتاب ماشین آلات ساختمانی دکتر بهبهانی+حل تمرین ماشین الات توران+دانلود کتاب ماشین آلات راهسازی دکتر علی توران+دانلود کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

دانلود کتاب راهسازی دکتر بهبهانی :: مهندسی عمران

دانلود رایگان یک جزوه خوب از درس ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

PDF ماشین آلات ساختمانی | معماری ۹۸دانلود جزوه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی مهندس مرتضوی

دانلود کتاب ماشین آلات ساختمانی بایگانی – آزمون مهندسان

دانلودرایگان کتاب+دانلود pdfکتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی+دانلود کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازیpdf+

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی. دانلود جزوه ماشین آلات ساختمانی فصل اول · دانلود جزوه ماشین آلات ساختمانی فصل دوم · دانلودجزوه ماشین آلات ساختمانی فصل سوم.

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی عمران+دانلود ایبوکهای رشته عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی عمران +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران +قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی عمران+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

توضیحات محصول

کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

 کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی بر اساس آخرین ویرایش و تغییرات نشریات، آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد، کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی حاوی نکات کاربردی  برای آزمون های نظام مهندسی است.

 

 فهرست مطالب کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی 

 

بخش اول: ماشین آلات حفاری :

فصل اول / باکتهای حفار

شناخت باکت‌های حفار

فصل دوم / پمپ تزریق

شناخت پمپ تزریق

فصل سوم / چکش‌های هیدرولیکی

شناخت چکش‌های هیدرولیکی

فصل چهارم / شاول

شناخت شاول

فصل پنجم / اوگر

شناخت اوگر

فصل ششم / پرفراتور و پرفراتریس

شناخت پرفراتور و پرفراتریس

فصل هفتم / جامبو دریل

شناخت جامبو دریل

فصل هشتم / بور پاک

شناخت بورپاک

 

بخش دوم: ماشین‌آلات خاکی :

 

فصل اول / کامیون

شناخت کامیون

ظرفیت کامیون‌های جاده‌ای ایرانی بر حسب تع
محور

فصل دوم / بیل مکانیکی

شناخت بیل مکانیکی

۱ـ بیل جام جلو

۲ـ بیل جام معکوس

۱ـ بیل چرخ زنجیری

۲ـ بیل کامیونی

۳ـ بیل چرخ لاستیکی

فصل سوم / باب کت حفاری

شناخت باب کت حفاری

الف) ضمیمه جوی کن(ترنچر)

ب) ضمیمه چاله کن

الف) ضمیمه چکش هیدرولیکی

فصل چهارم / بولدوزر

شناخت بولدوزر

تیغه‌هایی با کاربری عمومی

تیغه‌های مصرفی در عملیات‌های تولیدی

تیغه‌های با کاربری مخصوص

تیغه پاکسازی زمین

الف) بولدوزر چرخ لاستیکی

ب) بولدوزر چرخ زنجیری

اجزای بولدوزر

دسته‌بندی

نکات استفاده از جدول

فصل پنجم / لودر

شناخت لودر

لودر چرخ زنجیری

لودر چرخ لاستیکی

اجزای ماشین

۱ـ جام

الف) جام یونیورسال Universal Bucket

ب) جام صخره کنی Rock Bucket

پ) جام حفاری عمومی General excavation Bucket

قطعات ضمیمه شونده جام‌ها

انواع دندانه‌ها

۲ـ موتور

۳ـ شاسی

۴ـ سیستم هیدرولیک

فصل ششم / بکهو لودر

شناخت بکهولودر

اجزای ماشین

بکهو ثابت

بکهو تمام گردان

بکهو لودر کشویی مکانیکی

بکهو لودر کشویی هیدرولیکی

فصل هفتم / اسکریپرها

شناخت اسکریپر

اسکریپر با تراکتور چرخ لاستیکی

اسکریپر با تراکتور چرخ زنجیری

اسکریپر‌های نقاله‌دار

تعیین ظرفیت اسکریپرهای نقاله‌دار

فصل هشتم / غلتک‌ها

شناخت غلتک‌ها

اجزای ماشین

مشخصات فنی و فیزیکی

اقسام غلتک‌ها

۱ـ غلتک‌های پنوماتیک چرخ لاستیکی ((Pneumatic Rollers

۲ـ غلتک‌های چرخ فولادی صاف  (Smooth Steel Drum Rollers)

غلتک‌های پاچه
(Tamping foot Rollers)

غلتک‌های شبکه‌ای (Grid or Mesh Rollers)

غلتک‌های ارتعاشی یا لرزنده (Vibratory Rollers)

غلتک‌های بزرگ

غلتک‌های دارای صفحات فولادی (کفشدار)  (Segmented Pad Rollers)

متراکم‌کننده‌های شبه بولدوزر

فصل نهم / کلامشل

شناخت کلامشل

الف) کلامشل کابلی

ب) کلامشل هیدرولیکی

پ) کلامشل تلسکوپی

فصل دهم / گریدر

شناخت گریدر

کاربردهای گریدر

انواع گریدر

فصل یازدهم / دامپر

شناخت دامپر

فصل دوازدهم / ترنچر

شناخت ترنچر

اجزای ترنچر

الف) ترنچر ذوزنقه‌ای

ب) ترنچر زنجیری

پ) ترنچر گردونه‌ای

فصل سیزدهم / دراگلاین

شناخت دراگلاین

اجزای دراگلاین

کاربرد‌های دراگلاین

دراگلاین با شاسی چرخ لاستیکی

دراگلاین با شاسی چرخ زنجیری

دراگلاین نصب شده بر کامیون

فصل چهاردهم / ریپر

شناخت ریپر

کارکرد ریپر در اقسام خاک سنگ

بخش سوم / ماشین‌آلات بتن‌سازی و بتنیر :

 

فصل اول / بتونیر

شناخت بتونیر

اجزای بتونیر

انواع بتونیر

الف) بتونیر با محور ثابت

ب) بتونیر با محور متحرک (میکسر مایل شونده)

فصل دوم / پمپ بتن پاش

شناخت پمپ بتن پاش

دیگر کاربرد‌ها

شاتکریت خشک

شاتکریت‌ تر

انواع ماشین تولیدی و پاشیدنی شاتکریت

الف) ماشین دوار

اجزای ماشین

ب) ماشین با محفظه فشار دوگانه

اجزای ماشین

فصل سوم / پمپ بتن

شناخت پمپ بتن

کاربرد‌ها

پمپ بتن قابل حمل

تراک میکسر پمپ بتن

پمپ کامیونی تیرک‌دار (بومدار)

فصل چهارم / ویبراتور و ماشین‌های ویبراتور

شناخت ویبراتور و ماشینهای ویبراتور

۱) دستگاه لرزاننده درونی یا فرو رونده

۲) لرزاننده‌های بیرونی یا قالب

۳) لرزاننده‌های سطحی

فصل پنجم / بونکر سیمان

شناخت بونکر سیمان

فصل ششم / تراک میکسر

شناخت تراک میکسر

الف) تراک میکسرهای سر باز با تیغه‌های چرخان

ب) مخروط چرخان با محور کج یا افقی

فصل هفتم / سیلوی سیمان

شناخت سیلوی سیمان

فصل هشتم / بچینگ

شناخت بچینگ

انواع بچینگ

انواع بچینگ بر اساس نوع مخلوط‌سازی

انواع بچینگ بر اساس جریان مواد

الف) ایستگاه پیمانه کردن عمودی

ب) بچینگهای افقی(بالارو)

انواع بچینگ بر اساس امکان جابجایی

انواع بچینگ‌ها بر اساس نوع میکسر(دیگ بچینگ)

میکسرهای با محور افقی

میکسرهای با محور قائم

میکسر با خمره دوار

فصل نهم / سیستمهای حمل و تغذیه مصالح بتن

شناخت سیستم‌های حمل و تغذیه مصالح بتن

فصل دهم / دیگ آب گرم

شناخت دیگ آب گرم

دیگ حرارت مرکزی آب گرم

فصل یازدهم / ماشین‌آلات برش و خم آرماتور

شناخت ماشین‌آلات برش و خم آرماتور

بخش چهارم: ماشین‌آلات عمومی :

 

فصل اول / بالابر

شناخت بالابر

انواع بالابر‌ها

بالابرهای نماکاری

بالابرهای ساختمانی

بالابرهای ویژه حمل بار

بالابر‌های زیر زمینی

نحوه حفاری بالا رونده

فصل دوم / تریلی

شناخت تریلی

فصل سوم / تراکتور

شناخت تراکتور

انواع تراکتور‌های چرخ لاستیکی

تراکتور‌های چرخ زنجیری

تراکتورهای چرخ زنجیری با جعبه دنده معمولی

تراکتور

تراکتورهای چرخ لاستیکی

فصل چهارم / لیفت تراک

شناخت لیفت تراک

لیفت تراک الکتریکی

لیفت تراک گاز سوز (LP)

لیفت تراک سلولی

لیفت تراک بنزینی یا دیزلی

تراک لیفت با تایر نوار لاستیکی

تراک لیفت با تایر بادی

لیفت تراکهای عمومی

تراک دسترسی

تراک پالت بر موتوردار

Order Selector

کج تیرک، تراک برجکی و انواع دیگر راهرو خیلی ب

فصل پنجم / ماشین جوش لوله پلی اتیلن

شناخت ماشین جوش لوله پلی اتیلن

روش اکستروژن

جوش لب به لب

روش الکتریکی

فصل ششم / جرثقیل

شناخت جرثقیل

الف) جرثقیل‌های ثابت

ب) جرثقیل‌های متحرک

الف) جرثقیل‌های چرخ زنجیری

جرثقیل‌های چرخ زنجیری سبک

جرثقیل‌های کامیونی

جرثقیل‌های متحرک چرخ لاستیکی

الف) جرثقیل‌های چرخ لاستیکی بوم تلسکوپی

ب) جرثقیل‌های چرخ لاستیکی بوم شبکه‌ای (بوم خشک)

بخش پنجم / تعاریف، ملاحظات، محاسبات و روش‌های اجرایی :

 

فصل اول / انتخاب درست ماشین‌

نیروی کشش ماشین‌آلات

هزینه‌های تهیه، استفاده و نگهداری ماشین‌

محاسبه مخارج ساعتی استفاده از ماشین‌آلات خریده شده

معایب خرید ماشین‌آلات

مزیتهای خرید ماشین‌آلات

استهلاک

روش‌های محاسبه استهلاک

محاسبه استهلاک بر حسب واحد کارکرد

تجهیزات کاملا مستهلک شده

لاستیک‌ها

استفاده کوتاه مدت

هزینه تعمیرات به عنوان سرمایه‌گذاری

افزایش قیمت‌ها

هزینه سرمایه

سرمایه‌گذاری کل

سرمایه‌گذاری اولیه

سرمایه متوسط سالیانه

سود اقساطی

هزینه شماره گذاری

بیمه

هزینه‌های انبار و نگهداری

ساعات کارکرد ماشین‌آلات

خلاصه ساعت کاری

ساعات موثر

روز و هفته کاری

سال کاری

زمان کار

اجاره ماشین‌آلات

مخارج بهره برداری از تجهیزات و ماشین‌آلات

عمر اقتصادی ماشین‌آلات

هزینه‌های نگهداری و تعمیر

هزینه استهلاک و تعویض

هزینه مطرودی (از کارافتادگی و اسقاطی(

هزینه زمان بیکاری

هزینه‌های سرمایه گذاری

مصرف سوخت

مصرف روغن موتور

لاستیک

قطعات یدکی

نگهداری و تعمیرات

روش‌های محاسبه مخارج ساعتی تملک و بهره‌برداری از ماشین‌آلات

روش انجمن پیمانکاران آمریکا

هزینه استهلاک

هزینه‌های غیر مستقیم ناشی از مالکیت تجهیزات

هزینه‌های تعمیر و نگهداری

هزینه‌های حرکت دادن و مستقر کردن تجهیزات

هزینه سوخت و روغن

سایر هزینه‌های بهره برداری از تجهیزات

هزینه‌های مالکیت

هزینه نیروی کار

قطعات یدکی

تدارکات

لاستیک

هزینه سوخت

هزینه روغن

هزینه‌های مرکب

استهلاک ساعتی سرمایه برای دارندگان ماشین‌آلات

بهره ساعتی سرمایه برای دارندگان ماشین‌آلات

میزان سود سرمایه

استهلاک ساعتی سرمایه برای برآورد مقدماتی

سود ساعتی سرمایه برای برآورد مقدماتی

نگهداری، تعمیرات، تهیه قطعات یدکی و قطعات مصرفی

تملک در مقایسه با اجاره

هزینه ساعتی مالکیت ماشین‌آلات

مخارج ساعتی اجاره ماشین‌آلات

معیارهای موثر در تامین ماشین‌آلات

روش‌های اجرایی

محاسبه اتلاف زمان در انجام عملیات

طولانی شدن مدت عملیات اجرایی به دلیل تاخیرهای طولانی( بیش از ۱۵ دقیقه)

طولانی شدن مدت عملیات اجرایی به دلیل تاخیرهای کوتاه(کمتر از ۱۵ دقیقه

تعریف عملیات خاکی

پاکسازی محوطه

سست کردن زمین

خاکبرداری

انتقال مواد حفاری

بسترسازی

تراکم

اندازه‌گیری حجم عملیات

برآورد عملیات خاکی

تعیین حجم با استفاده از منحنی‌های تراز

تعیین حجم با استفاده از ارتفاع نقاط

تعیین حجم عملیات خاکی با استفاده از مقاطع عرضی

استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای در تعیین حجم خاک

تعیین حجم توده خاک

مشخصات انواع خاک

خواص خاک

ضریب تورم خاک

ضریب انقباض

کلید واژه

منابع

منابع فارسی کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5303

قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی عمران+دانلود ایبوکهای رشته عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی عمران +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود رایگان کتاب قوانین صنعت بیمه ومالیات+دانلود قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+قوانین صنعت بیمه ومالیات pdf+;jhf hg;jv,kd;d+کتاب الکترونیکی بیمه ومالیات+دانلود کتابهای الکترونیکی نظام مهندسی+ ایبوک های نظام مهندسی+ebookنظام مهندسی+کتاب الکترونیکی عمران+دانلود ایبوکهای رشته عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران +دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+دانلود ایبوکهای نظام مهندسی عمران  اجرا+جدیدترین کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+خرید پستی کتابهای نظام مهندسی عمران +خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران +قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی عمران+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

توضیحات محصول

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی : جزو منابع آزمون های نظام مهندسی صلاحیت عمران اجرا و معماری اجرا است، معمولا از این کتاب دو یا سه سوال طرح می‌شود. کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی و کتاب هایی مانند آن از قبیل کتاب قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی‏‏، کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها و… براساس آخرین اصلاحیه و تغییرات قوانین و مقررات کشوری تدوین شده است.

 فهرست مطالب کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی :

 

بخش اول: مسئولیت مدنی :

قانون مسئولیت مدنی

 

بخش دوم: تأمین اجتماعی :

 

موادی از قانون‌ تأمین اجتماعی

 

بخش سوم: بیمه بیکاری :

قانون بیمه بیکاری

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

 بخش چهارم: بیمه :

قانون بیمه

بخش پنجم: بیمه‌های اجتماعی کارگران :

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

آیین‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های

قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی

کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی

بیمه کارگران ساختمانی

بخشنامه شماره ۲۱ جدید درآمد- قانون بیمه‌های اجتماعی

توقف دریافت حق‌ بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی

بخش ششم: قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای :

قراردادهای مشمول قانون تأمین اجتماعی

دسته اول- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

دسته دوم- قراردادهای غیر عمرانی

دسته سوم- حالت خاص قراردادهای غیر عمرانی

 

بخش هفتم کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی : مالیات‌های مستقیم :

موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

 

بخش هشتم کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی : مالیات بر ارزش افزوده :

موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

بخش نهم کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی : آزمون‌های نظام مهندسی :

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات آزمون‌ های نظام مهندسی ، آزمون‌‌های نظام مهندسی آذر ماه ۱۳۹۲ تا بهمن ماه ۱۳۹۴

عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۱/۹/۱۳۹۲

معماری (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۱/۹/۱۳۹۲

عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۲/۳/۱۳۹۳

عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۲/۸/۱۳۹۳

عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۱/۵/۱۳۹۴

معماری (اجرا)- تاریخ آزمون ۱/۵/۱۳۹۴

عمران (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۹/۱۱/۱۳۹۴

معماری (اجرا)- تاریخ آزمون ۲۹/۱۱/۱۳۹۴

                                         کلید واژه                                        

منابع و مآخذ کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :

تاریخ :

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5296