قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها+قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها+عمران اجرا+دانلود کتاب قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها+خرید اینترنتی کتاب قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها+دانلود سری کتابهای عمران اجرا+دانلود رایگان کتاب قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها+ سفارش کتاب قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی عمران+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

فهرست مطالب کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها :

 بخش اول: شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای پیمانکاری :

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی

فهرست ‌کلی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معتبر در

موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان‌ها

فصل اول شرایط عمومی پیمان- تعاریف و مفاهیم

فصل دوم شرایط عمومی پیمان- تأییدات و تعهدات پیمانکار

فصل سوم شرایط عمومی پیمان- تعهدات و اختیارات کارفرما

فصل چهارم شرایط عمومی پیمان- تضمین، پرداخت، تحویل‌ کار

فصل پنجم شرایط عمومی پیمان‌- حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، اختلاف

شرایط خصوصی پیمان‌ها

اصول کلی و شرایط عمومی ‌قراردادها

بخش دوم:  شرایط عمومی قراردادهای مشاوره :

 

موافقتنامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی

موافقتنامه‌ همسان قراردادهای خدمات مشاوره

شرایط عمومی ‌همسان  قراردادهای خدمات مشاوره

بخش سوم: شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح  :

 موافقتنامه و شرایط عمومی ‌همسان  قـراردادهای خدمات مدیریت طرح

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم  موافقتنامه، شرایط عمومی

موافقتنامه ‌همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح

شرایط عمومی‌ همسان  قراردادهای خدمات مدیریت طرح

تعاریف و مفاهیم

تعهدات مدیر طرح

تعهدات کارفرما

نمایندگان- کارکنان

تعهدات مالی- حق‌الزحمه مدیر طرح

تغییر مدت- تعلیق خاتمه- فسخ‌

مقررات عمومی‌

حل اختلاف‌

بخش چهارم: قرارداد‌های سرجمع  :

 

پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

محل درج قیمت دو نوع مصالح اصلی پروژه به انتخاب کارفرما

بخش پنجم: قراردادهای اجرای ساختمان  :

 قراردادهای اجرای ساختمان شرایط عمومی قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول- تعاریف و مفاهیم

فصل دوم- تعهدات و اختیارات صاحب‌کار

فصل سوم- تعهدات و اختیارات مجری

فصل چهارم- تضمین انجام تعهدات قرارداد، تهیه صورت ‌هزینه‌ها، نحوه پرداخت‌ها و تعلیق کار

فصل پنجم- تحویل کار، برچیدن کارگاه، تسویه حساب و پایان‌کار

فصل ششم- موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسـارات عـدم انجام تعهدات، محل اختلاف

فصل هفتم- حوادث قهری تسریع کار- اقامتگاه و ابلاغ‌ها- اعتبار شرایط عمومی قرارداد

بخش ششم: تضمین معاملات  :

آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

بخش هفتم: موادی از قانون مدنی   :

 سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی  

کلیدواژه 

منابع و مأخذ کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

 

دسته :

تاریخ : مرداد ۲, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5283