دانلود نمونه سوالات مشاغل ریلی راه آهن سال ۱۴۰۱
پکیج های تخفیفی سوالدون

مبانی سیستم ترمز وسایل نقلیه ریلی

تومان24,000

توضیحات

مبانی سیستم ترمز وسایل نقلیه ریلی

مبانی سیستم ترمز وسائل نقلیه ریلی

مبانی سیستم ترمز لوکومتیو

مبانی سیستم ترمز لوکوموتیو

مبانی سیستم ترمزقطار

سیستم ترمز لوکوموتیو چگونه کار میکند

سیستم ترمز لوکوموتیو چگونه کار می کند

مبانی ترمز لوکوموتیو

مبانی سیستم ترمز قطارهای باری

ایستادن قطارها چگونگی

چگونگی ایستادن قطارهای مسافری

سیستم ترمز در قطارها چطور کار میکند

فشار هوای سیستم ترمز قطار

لوکوموتیر پشرفت

فشار هوای سیستم ترمزلوکوموتیو