دانلود نمونه سوالات مشاغل ریلی راه آهن سال ۱۴۰۱
پکیج های تخفیفی سوالدون

کتاب درسنامه آزمون کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی

تومان588,000

توضیحات

کتاب درسنامه آزمون کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی+کتاب درسنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته  حسابداری و حسابرسی+کتاب درسنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته ی  حسابداری و حسابرسی+کتاب درسنامه آزمون کارشناس رسمي دادگستري و قوه قضائيه رشته  حسابداري و حسابرسي+

فهرست کتاب درسنامه کارشناسی رسمی حسابداری و حسابرسی:

فصل اول / وجوه نقد و مطالبات (دارایی جاری)

۱-۱-موجودی نقد و بانك
۱-۲-بانك
۱-۳-طریقه محاسبه صورت مغایرت بانكی
۱-۴-اولین بار
۱-۵-دومین بار
۱-۶-روش‌های صورت مغایرت بانكی
۱-۷-روش‌ تصحیح مانده‌ها روش ترازنامه‌ای
۱-۸-روش‌ رسیدن از مانده طبق دفاتر شركت به مانده طبق صورتحساب ارسالی بانك
۱-۹-روش‌ رسیدن از مانده طبق صورتحساب ارسالی بانك به مانده طبق دفاتر شركت
۱-۱۰-اصطلاحات صورت مغایرت بانكی
۱-۱۱-چك‌های معوق
۱-۱۲-وجوه واریزی توسط بدهكاران
۱-۱۳-وجوه بین راهی
۱-۱۴-اشتباه حسابدار
۱-۱۵-اشتباهات دوبل
۱-۱۶-حسابداری مطالبات
۱-۱۷-طبقه‌بندی حساب‌ها و اسناددریافتنی
۱-۱۸-حساب‌های دریافتنی
۱-۱۹-سایر حساب‌های دریافتنی
۱-۲۰-نحوه ارائه دارایی‌های جاری

۱-۲۱-حسابداری مطالبات سوخت شده و مشكوك الوصول
۱-۲۲-روش‌های حسابداری مطالبات سوخت شده
۱-۲۳-روش حذف مستقیم (روش پذیرفته نشده)
۱-۲۴-سوخت مطالبات
۱-۲۵-وصول مطالبات سوخت شده
۱- سال جاری
۲- درسنوات بعد
۱-۲۶-روش غیر مستقیم ذخیره‌گیری
۱-۲۷-برآورد ذخیره
۱-۲۸-سوخت مطالبات
۱-۲۹-وصول مطالبات سوخت شده
۱-۳۰-تعدیلات حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
۱-۳۱-روش‌های برآورد مطالبات مشكوك الوصول
۱-۳۲-درصدی از مطالبات
۱-۳۳-معایب
۱-۳۴-روش‌ تجزیه و تحلیل سنی بدهكاران
۱-۳۵-روش‌ درصدی از فروش
۱-۳۵-روش‌ درصدی از فروش‌های نسیه
۱-۳۶-روش‌ شناسایی ویژه
۱-۳۷-اسناد حسابداری
۱-۳۸-اسناد پرداختنی
۱-۳۹-اسناد دریافتنی
۱-۴۰-تنزیل اسناددریافتنی
۱-۴۱-تنزیل چك

فصل دوم / موجودی مواد و کالا

۲-۱-روش‌های ارزشیابی موجودی مواد و كالا
۲-۲-روش FIFO (اولین صادره از اولین وارده)
۲-۳-LIFO (اولین صادره از آخرین وارده)
۲-۴-میانگین
۲-۵-شناسایی ویژه
۲-۶-روش FIFO
۲-۷-روش LIFO
۲-۸-روش lifo
۲-۹-روش‌ میانگین
۲-۱۰-مالكیت كالای در راه
۲-۱۱-انواع قرار دادهای خرید كالا
۲-۱۲-FOB
۲-۱۳-CFR
۲-۱۴-CIF
۲-۱۵-EX- WORK

۲-۱۶-موجودی مواد و كالا
۲-۱۷-موجودی كالا در واحدهای صنعتی
۲-۱۸-صورت کلی گزارش بهای تمام شده كالای فروش رفته
۲-۱۹-اقلام تشكیل دهنده موجودی كالا
۲-۲۰-روش‌های برآورد موجودی كالا
۲-۲۱-روش‌ خرده فروشی
۲-۲۲-روش‌ سود ناخالص
۲-۲۳-روش‌ ارزش نسبی
۲-۲۴-محاسبه مبلغ فروش
۲-۲۵-قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار
۲-۲۶-انواع قیمت بازار
۲-۲۷-ارزش جایگزینی
۲-۲۸-خالص ارزش بازیافتنی
۲-۲۹-ثبت‌های حسابداری قاعده اقل بهای تمام شده
۲-۳۰-روش غیر مستقیم (ذخیره گیری)

فصل سوم / دارایی‌‌های ثابت مشهود و نامشهود

۳-۱-استهلاك
۳-۲-انواع استهلاك
۳-۳-دارایی‌های مشهود
۳-۵-دارایی‌های نامشهود
۳-۶-زمین
۳-۷-فرق استهلاك بین داراییها و منابع طبیعی
۳-۸-علل استهلاك
۳-۹-عوامل فیزیكی
۳-۱۰-عوامل كاربردی

۳-۱۱-تاریخ شروع استهلاك
۳-۱۲-عدم محاسبه استهلاك
۳-۱۳-روش‌های استهلاك
۳-۱۴-روش‌ خط مستقیم
۳-۱۵-روش‌ استهلاك ساعت كاركرد
۳-۱۶-روش‌ میزان تولید
۳-۱۷-روش‌های استهلاك هزینه كاه
۳-۱۸-روش‌ مجموع‌ سنوات
۳-۱۹-روش‌ مانده‌ نزولی
۳-۲۰-روش‌ مانده‌ نزولی مضاعف
۳-۲۱-نمایش روش‌های استهلاك با استفاده از نمودار
۳-۲۲-استهلاك منابع طبیعی
۳-۲۳-ارزش خالص بازیافتنی
۳-۲۴-روش استهلاك گروهی و تركیبی
۳-۲۵-استهلاك تركیبی
۳-۲۶-روش استهلاك گروهی
۳-۲۷-اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

۳-۲۸-خرید زمین
۳-۲۹-خرید ساختمان
۳-۳۰-طریقه تقسیم دارایی‌ها
۳-۳۱-خرید نقدی
۳-۳۲-خرید نسیه
۳-۳۳-تحصیل دارایی به صورت هدیه
۳-۳۴-تحصیل گروهی از داراییها به صورت یكجا
۳-۳۵-كنار‌گذاری اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات
۳-۳۶-دارایی‌هایی كه كاملاً مستهلك شده
۳-۳۷-دارایی‌هایی كه بخشی از آن مستهلك شده
۳-۳۸-با ارزش قراضه
۳-۳۹-بدون ارزش قراضه
۳-۴۰-كنار‌گذاری اجباری دارایی‌ها

فصل چهارم / سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۱-سرمایه‌گذاری كوتاه مدت
۴-۲-ثبت‌های حسابداری سرمایه‌گذاری كوتاه مدت
۴-۳-هنگام خرید
۴-۴-دریافت سود سرمایه‌گذاری
۴-۵-هنگام فروش
۴-۶-نوسان قیمت‌ها و تعیین ارزش سرمایه‌گذاری‌های كوتاه مدت
۴-۷-قاعده اقل قیمت تمام شده
۴-۸-سرمایه‌گذاری در یك شركت
۴-۹-هنگام افزایش در سرمایه‌گذاری
۴-۱۰-سرمایه‌گذاری در چند شركت، قاعده سبد سهام
۴-۱۱-روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش
۴-۱۲-نحوه ارائه سرمایه‌گذاری‌های كوتاه مدت در ترازنامه
۴-۱۳-سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه

فصل پنجم / دارایی‌های نامشهود

۵-۱-قابلیت تشخیص
۵-۲-حسابداری دارایی‌های نامشهود

۵-۳-بهای تمام شده دارایی‌های نامشهود ایجاد شده توسط واحد تجاری
۵-۴-استهلاك دارایی‌های نامشهود
۵-۵-هنگام استهلاك
۵-۶-كاهش ارزش دارایی نامشهود
۵-۷-فروش یا واگذاری دارایی‌های نا مشهود

فصل ششم / طبقه‌بندی اجزای ترازنامه

۶-۱-دارایی‌های جاری
۶-۲-انواع دارایی‌های جاری
۶-۳-سرمایه‌ گذاری‌های كوتاه مدت
۶-۴-مطالبات
۶-۵-سایر حساب‌ها و اسناددریافتنی
۶-۶-موجودی كالا
۶-۷-سفارشات و پیش پرداخت‌ها
۶-۸-دارایی‌های‌ غیرجاری نگهداری شده برای فروش (استاندارد ۳۱)
۶-۹-دارایی‌های‌ غیرجاری
۶-۱۰-دارایی‌های‌ ثابت‌مشهود
۶-۱۱-دارایی‌های‌ نامشهود
۶-۱۲-سرمایه‌ گذاری‌های بلند مدت
۶-۱۳-سایر دارایی‌ها
۶-۱۴-بدهی‌های جاری
۶-۱۵-نحوه پاسخ دهی شركت‌ها به بدهی‌ها
۶-۱۶-انواع بدهی‌های جاری
۶-۱۷-سایر حساب‌ها و اسنادپرداختنی تجاری
۶-۱۸-پیش دریافت‌ها
۶-۱۹-ذخیره مالیات
۶-۲۰-سود سهام پرداختنی
۶-۲۱-تسهیلات مالی پرداختنی
۶-۲۲-بدهی‌های مرتبط با دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۶-۲۳-بدهی‌های غیر جاری
۶-۲۴-حقوق صاحبان سهام
۶-۲۵-انواع بدهی‌های جاری

۶-۲۶-سرمایه
۶-۲۷-اندوخته‌ قانونی
۶-۲۸-اندوخته‌ عمومی
۶-۲۹-اندوخته‌ طرح و توسعه
۶-۳۰-سایر اندوخته‌های احتیاطی
۶-۳۱-سود یا زیان انباشته
۶-۳۲-صورت حساب سود یا زیان انباشته
۶-۳۳-نحوه ارائه صورت سود یا زیان انباشته
۶-۳۴-اندوخته قانونی

فصل هفتم / طبقه‌بندی صورتحساب سود یا زیان

۷-۱-صورت سود یا زیان
۷-۲-نحوه ارائه صورت سود یا زیان
۷-۳-درآمدها – فروش
۷-۴-فروش كالا
۷-۵-ارائه خدمات
۷-۶-درآمد استفاده دیگران از منابع شركت

۷-۷-بهای تمام شده خدمات و كالای فروش رفته
۷-۸-هزینه‌ها
۷-۹-هزینه‌های‌ عملیاتی
۷-۱۰-هزینه‌های‌ اداری و فروش
۷-۱۱-هزینه‌های‌ غیر عملیاتی
۷-۱۲-هزینه‌های مالی
۷-۱۳-نحوه ارائه صورت سود یا زیان جامع
۷-۱۴-سایر درآمدها و هزینه‌ها
۷-۱۵-تعدیلات سنواتی
۷-۱۶-تغییرات حسابداری
۷-۱۷-تغییر در رویه حسابداری
۷-۱۸-تغییر در برآورد حسابداری

فصل هشتم / قانون مالیات‌های مستقیم

۸-۱-باب اول – اشخاص مشمول مالیات
۸-۲-باب دوم
۸-۲-۱-فصل‌ اول – مالیات سالانه املاک
۸-۲-۲-فصل‌ دوم – مالیات مستغلات مسکونی خالی
۸-۲-۳-فصل‌ سوم – مالیات بر اراضی بایر
۸-۲-۴-فصل‌ چهارم – مالیات برارث
۸-۲-۵-فصل‌ پنجم – حق تمبر
۸-۳-باب سوم – مالیات بردرآمد
۸-۳-۱-فصل‌ اول – مالیات بردرآمد املاک
۸-۳-۲-فصل‌ دوم – مالیات بردرآمد کشاورزی
۸-۳-۳-فصل‌ سوم – مالیات بردرآمد حقوق
۸-۳-۴-فصل‌ چهارم– مالیات بردرآمد مشاغل
۸-۳-۵-فصل‌ پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
۸-۳-۶-فصل‌ ششم – مالیات درآمد اتفاقی

۸-۳-۶-۱-قانون مالياتهای مستقيم، باب سوم مالیات بردرآمد،

۸-۷-فصل‌ هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

۸-۴-باب چهارم – در مقررات مختلفه
۸-۴-۱-فصل‌ اول – معافیت‌ها
۸-۴-۲-فصل‌ دوم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاک
۸-۴-۳-فصل‌ سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی
۸-۴-۴-فصل‌ چهارم – مقررات عمومی
۸-۴-۵-فصل‌ پنجم – وظایف مؤدیان
۸-۴-۶-فصل‌ ششم – وظایف اشخاص ثالث
۸-۴-۷-فصل‌ هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی
۸-۴-۸-فصل‌ هشتم – ابلاغ
۸-۴-۹-فصل‌ نهم – وصول مالیات
۸-۵-باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی
۸-۵-۱-فصل‌ اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها
۸-۵-۲-فصل‌ دوم – ترتیب رسیدگی
۸-۵-۳-فصل‌ سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی
۸-۵-۴-فصل‌ چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن
۸-۵-۵-فصل‌ پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
۸-۵-۶-فصل‌ ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

فصل نهم / ‌قانون محاسبات عمومی كشور

۹‌-۱-فصل‌ اول – تعاریف
۹-۲-فصل‌ دوم – اجرای بودجه
بخش ۱ – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
‌بخش ۳ – معاملات دولتی
۹-۳-فصل‌ سوم – نظارت مالی
۹-۴-فصل‌ چهارم – تنظیم حساب و تفریغ بودجه
۹-۵-فصل‌ پنجم – اموال دولتی
۹-۶-فصل‌ ششم – مقررات متفرقه

فصل دهم / قانون تجارت

۱۰-۱-باب اول: تجار و معاملات تجارتی

۱۰-۲-باب دوم: دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

۱۰-۲-۱-فصل اول دفاترتجارتی
۱۰-۲-۲فصل دوم: دفترثبت تجارتی

۱۰-۳-باب سوم: شركت‌های تجارتی

۱۰-۳-۱-فصل اول: در اقسام مختلف شركت‌ها و قواعد راجعه به آنها
۱۰-۳-۱-۱-مبحث اول: شركت‌های سهامی
۱۰-۳-۱-۱-۱-بخش ۱: تعریف و تشكیل شركت سهامی
۱۰-۳-۱-۱-۲بخش ۲: سهام
۱۰-۳-۱-۱-۳-بخش ۳: تبدیل سهام
۱۰-۳-۱-۱-۴-بخش ۴: اوراق قرضه
۱۰-۳-۱-۱-۵-بخش ۵: مجامع عمومی
۱۰-۳-۱-۱-۶-بخش ۶: هیئت مدیره
۱۰-۳-۱-۱-۷-بخش ۷: بازرسان

۱۰-۳-۱-۱-۸-بخش ۸: تغییرات در سرمایه شركت
۱۰-۳-۱-۱-۹-بخش ۹: انحلال وتصفیه
۱۰-۳-۱-۱-۱۰-بخش ۱۰: حسابهای شركت
۱۰-۳-۱-۱-۱۱-بخش ۱۱: مقررات جزائی
۱۰-۳-۱-۱-۱۲-بخش ۱۲: مقررات مختلف مربوط به شركتهای سهامی
۱۰-۳-۱-۲-مبحث‌ دوم – شركت با مسئولیت محدود
۱۰-۳-۱-۳-مبحث‌ سوم – شركت تضامنی
۱۰-۳-۱-۴-مبحث‌ چهارم: در شركت مختلط غیرسهامی
۱۰-۳-۱-۵-مبحث‌ پنجم: شركت مختلط سهامی
۱۰-۳-۱-۶-مبحث‌ ششم: شركت نسبی
۱۰-۳-۱-۷-مبحث‌ هفتم: شركت‌های تعاونی تولید و مصرف
۱۰-۳-۲-فصل‌ دوم: در مقررات راجعه به ثبت شركت‌ها و نشر شركتنامه‌ها
۱۰-۳-۳-فصل‌ سوم: در تصفیه امور شركت‌ها
۱۰-۳-۴-فصل‌ چهارم: مقررات مختلفه

۱۰-۴-باب چهارم: برات – فته طلب – چك

۱۰-۴-۱-فصل‌ اول – برات
۱۰-۴-۱-۱-مبحث‌ اول صورت برات
۱۰-۴-۱-۲-مبحث‌ دوم: در قبول ونكول
۱۰-۴-۱-۳-مبحث‌ سوم: در قبولی شخص ثالث
۱۰-۴-۱-۴-مبحث‌ چهارم: در وعده برات
۱۰-۴-۱-۵-مبحث‌ پنجم: ظهرنویسی
۱۰-۴-۱-۶-مبحث‌ ششم: مسئولیت
۱۰-۴-۱-۷-مبحث‌ هفتم: در پرداخت
۱۰-۴-۱-۸-مبحث‌ هشتم: تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
۱۰-۴-۱-۹-مبحث‌ نهم: حقوق و وظایف دارنده برات

۱۰-۴-۱-۱۰-مبحث‌ دهم: در اعتراض (پروتست)
۱۰-۴-۱-۱۱-مبحث‌ یازدهم: برات رجوعی
۱۰-۴-۱-۱۲-مبحث‌ دوازدهم: قوانین خارجی
۱۰-۴-۲-فصل‌ دوم: در فته طلب
۱۰-۴-۳-فصل‌ سوم: چك
۱۰-۴-۴فصل‌ چهارم: در مرور زمان
۱۰-۵-باب‌ پنجم: اسناد در وجه حامل
۱۰-۶-باب‌ ششم: دلالی
۱۰-۶-۱-فصل‌ اول – كلیات
۱۰-۶-۲-فصل‌ دوم: اجرت دلال و مخارج
۱۰-۶-۳-فصل‌ سوم – دفتر

۱۰-۷-باب‌ هفتم: حق العمل كاری (كمیسیون)

۱۰-۸-باب‌ هشتم: قرارداد حمل و نقل

۱۰-۹-باب‌ نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

۱۰-۱۰-باب‌ دهم: ضمانت

۱۰-۱۱-باب‌ یازدهم – در ورشكستگی

۱۰-۱۱-۱-فصل‌ اول در كلیات
۱۰-۱۱-۲-فصل‌ دوم: در اعلان ورشكستگی و اثرات آن
۱۰-۱۱-۳-فصل‌ سوم: در تعیین عضو ناظر
۱۰-۱۱-۴-فصل‌ چهارم: در اقدام بمهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بورشكسته
۱۰-۱۱-۵-فصل‌ پنجم: در مدیر تصفیه
۱۰-۱۱-۶-فصل‌ ششم: در وظایف مدیر تصفیه
۱۰-۱۱-۶-۱-مبحث‌ ا‌ول: در كلیات
۱۰-۱۱-۶-۲-مبحث‌ دوم: در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
۱۰-۱۱-۶-۳-مبحث‌ سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات
۱۰-۱۱-۶-۴-مبحث‌ چهارم: در اقدامات تامینیه
۱۰-۱۱-۶-۵-مبحث‌ پنجم: در تشخیص مطالبات طلبكارها
۱۰-۱۱-۷-فصل هفتم: در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته

۱۰-۱۱-۷-۱-مبحث‌ اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آنها
۱۰-۱۱-۷-۲-مبحث‌ دوم: در قرارداد ارفاقی
۱۰-۱۱-۷-۳-مبحث‌ سوم: در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی
۱۰-۱۱-۸-فصل‌ هشتم: در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك از آنها
۱۰-۱۱-۸-۱-مبحث‌ اول: در طلبكارهائی كه رهینه منقول دارند
۱۰-۱۱-۸-۲-مبحث‌ دوم: در طلبكارهائی كه نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
۱۰-۱۱-۹-فصل‌ نهم: در تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول
۱۰-۱۱-۱۰-فصل‌ دهم: در دعوی استرداد
۱۰-۱۱-۱۱-فصل‌ یازدهم: در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی

۱۰-۱۲-باب دوازدهم: در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب

۱۰-۱۲-۱-فصل‌ اول: در ورشكستگی به تقصیر
۱۰-۱۲-۲-فصل‌ دوم: در ورشكستگی به تقلب
۱۰-۱۲-۳-فصل‌ سوم: در جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند
۱۰-۱۲-۴-فصل‌ چهارم: در اداره كردن امور تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب

۱۰-۱۳-باب‌ سیزدهم: در اعاده اعتبار

۱۰-۱۴-باب‌ چهاردهم: اسم تجارتی

۱۰-۱۵-باب‌ پانزدهم – شخصیت حقوقی

۱۰-۱۵-۱-فصل اول اشخاص حقوقی
۱۰-۱۵-۲-فصل دوم: حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
۱۰-۱۶-باب شانزدهم: مقررات نهائی

فصل یازدهم / ۲۰۰ نکته کلیدی و مهم حسابرسی

۱۱-۱-سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی
الف – حسابرسی مبتنی بر سندرسی یا حسابرسی رویدادهای مالی
ب- حسابرسی ترازنامه
ج- حسابرسی مبتنی بر سیستم
۱۱-۲-حسابرسی مبتنی بر سیستم
۲-۲- ساختار کنترلی
الف- محیط کنترلی، ب- سیستم حسابداری، ج- روش‌های کنترلی
ب- سیستم حسابداری
ج- روش‌های کنترلی
۱۱-۳-محدودیت‌های ذاتی
الف- تعیین اهداف حسابرسی
ب- آشنایی با فعالیت تجاری صاحبکار
ج- شناخت و ثبت سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی
د- آزمون تأیید شناخت سیستم
(هـ) ارزیابی اولیه سیستم‏‌های حسابداری و کنترل داخلی
۱۱-۴-اثربخشی عملیاتی محیط کنترلی
۱۱-۵-تأثیر نتایج آزمونهای رعایت بر انتخاب مسیر حسابرسی

۱۱-۶-حسابرسی مبتنی بر ریسک
۱۱-۷-مفهوم ریسک حسابرسی
۱۱-۸-عناصر تشکیل‌دهنده ریسک حسابرسی
الف- ریسک ذاتی
ب- ریسک کنترلی
ج- ریسک عدم کشف
۱۱-۹-روش‌های بررسی تحلیلی
۱۱-۱۰-آزمون‌های تفصیلی مبتنی بر نمونه‌‏گیری آماری
بخش دوم: نحوه‌ی کلی حسابرسی مبتنی بر ریسک
۱-تدوین برنامه‌ی کلی حسابرسی
۲-ارزیابی سطح ریسک
۳-تهیه برنامه حسابرسی
۱۱-۱۱-نقش بررسی‌های تحلیلی
۱۱-۱۲-مستند‌سازی رسیدگی‌ها
۱۱-۱۳-مقایسه روش‌های حسابرسی مبتنی برسیستم وریسک
۱- ملاحظات تجاری یا محیطی
۲- کاربرد روش‌های بررسی تحلیلی
۳- ارزیابی سیستم
۱۱-۱۴-اهمیت و ریسک حسابرسی
۱۱-۱۵-حسابرسی مدیریت (حسابرسی عملیاتی)
۱۱-۱۶-هدف حسابرسی
۱۱-۱۷-رسیدگی‌های مشروح
۱۱-۱۸-انواع شواهد حسابرسی
۱۱-۱۹-ضرورت وجود استاندارهای حسابرسی داخلی
۱۱-۲۰-کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی:
۱۱-۲۱-دیدگاه‌های دوگانه ارزیابی سیستم کنترل داخلی
۱۱-۲۲-نقش خطر در تعیین سمت و سوی حسابرسی داخلی

۱۱-۲۳-اندازه‌گیری خطر

۱۱-۲۴-مدیریت در برابر حسابرسی داخلی
۱۱-۲۵-هیأت مدیره و حسابرسی داخلی
۱۱-۲۶-طبقات شغلی در واحد حسابرسی داخلی
۱۱-۲۷-كمیته حسابرسی
۱۱-۲۸-حسابرسی داخلی به كجا خواهد رسید؟
۱۱-۲۸-ارتباط بین مدیریت درآمدها و تقلب در حسابهای مالی
۲.۱ تعاریف مربوط به دستکاری صورت حسابهای مالی و تقلب و مدیریت درآمدها.
۲.۲ ارتباط بین مدیریت درآمدها و تقلب
۳.۱ ساختار تفسیر
۱۱-۲۹-نیاز به فلسفه حسابرسی
۱۱-۳۰-هدف تئوری
۱۱-۳۱-سه دسته فیلسوف
۱۱-۳۲-اجزای نگرش فلسفی
۱۱-۳۳-اهمیت و خطر
۱۱-۳۴-قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت
۱۱-۳۵-عوامل موثر بر قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت
۱۱-۳۶-خطرحسابرسی و احتمال خطر حسابرسی
۱۱-۳۹-توضیحی در مورد خطر و شواهد
۱۱-۴۰-مدل خطر حسابرسی برای تصمیم‌گیری
۱۱-۴۱-انواع خطر حسابرسی
۱۱-۴۲-چند مطلب مهم در مورد خطر كنترل
۱۱-۴۳-برآورد خطر قابل پذیرش حسابرسی
۱۱-۴۴-كاربرد مدل خطر حسابرسی

۱۱-۴۵-ارزیابی نتایج

۱۱-۴۶-حرفه حسابرسی
۱۱-۴۷جمع آوری وارزیابی شواهد
۱۱-۴۸-حساب رسان مستقل
۱۱-۴۹-تمایز بین حسابداری و حسابرسی
۱۱-۵۰-علت‌های خطر اطلاعات
۱۱-۵۱-خدمات غیراطمینان بخشی ارایه شده توسط حسابرسان رسمی
۱۱-۵۲-شرایط دریافت گواهینامه حسابدار رسمی
۱۱-۵۳-حسابرسی داخلی
۱۱-۵۴-تهیه گردش وجوه نقد حاصل
۱۱-۵۵-موارد بررسی در حسابهای دریافتنی
۱۱-۵۶-حسابرسی عملیاتی
۱۱-۵۷-روش‌های حساب‌سازی
۱۱-۵۸-شواهد و مستندات حسابرسی
۱۱-۵۹-انواع شواهد حسابرسی
۱۱-۶۰-تصمیمات مربوط به شواهد حسابرسی
۱۱-۶۱-برنامه حسابرسی
۱۱-۶۲-انواع تائیدیه
۱۱-۶۳-علل وجود اقلام غیر عادی
۱۱-۶۴-بهای انواع روش‌های حسابرسی
۱۱-۶۵-مشخصات مستندات حسابرسی
۱۱-۶۶-بررسی مستندات حسابرسی
۱۱-۶۷-محتوا و سازماندهی پرونده‌های حسابرسی (پرونده جاری)
۱۱-۶۸-فرضیات‌ بدیهی حسابرسی

۱۱-۶۹-فرضیات‌ بدیهی‌ رفتاری حسابرسی
۱۱-۷۰-فرضیات‌ بدیهی‌ کارکردی حسابرسی
۱۱-۷۱-تأیید، اثبات و گواهی
۱۱-۷۲-مروری بر کیفیت حسابرسی
۱۱-۷۳-ورودی‌ها

مسئولیت‌ها و هدف‌های حسابرسی

۱۱-۷۵-مستندسازی
۱۱-۷۶-نقش حسابرسی
۱۱-۷۷-ویژگی‌های حسابرس
۱۱-۷۸-ویژگی‌های فردی
۱۱-۷۹-استقلال
۱۱-۸۰-جایگاه سازمانی

فصل دوازدهم / خلاصه استاندارد‌های حسابداری(شماره ۱ تا ۳۲)

۱۲-۱-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱: نحوه‌ ارائه‌ صورت‌های مالی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)

۱-۱-هدف
۱-۲-دامنه‌ كاربرد
۱-۳-تعاريف‌
۱-۴-صورت‌های مالی
۱-۵-ویژگی‌های عمومی
۱-۶-تداوم فعاليت
۱-۷-مبناي تعهدی حسابداری
۱-۸-اهميت و تجميع
۱-۹-تهاتر
۱-۱۰-تناوب گزارشگری
۱-۱۱-اطلاعات مقايسه‌اي
۱-۱۲-تغییر در رویه حسابداری، تجدید ارائه با تسری به گذشته یا تجدید طبقه‌بندی
۱-۱۳-ثبات رویه در ارائه
۱-۱۴-ساختار و محتوا
۱-۱۵-مقدمه
۱-۱۶-تشخیص صورت‌های مالی
۱-۱۷-صورت وضعیت مالی
۱-۱۸-اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی
۱-۱۹-تفکیک اقلام به جاری و غيرجاری
۱-۲۰-دارايي‌های جاری
۱-۲۱-بدهي‌های جاری
۱-۲۲-اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی يا در يادداشت‌های توضيحی

۱-۲۳-تعداد سهام مصوب
۱-۲۴-صورت سود و زیان
۱-۲۵-اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان
۱-۲۶-اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زيان یا در يادداشتهای توضيح
۱-۲۷-صورت سود و زیان جامعی
۱-۲۸-اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان جامع
۱-۲۹-صورت تغييرات در حقوق مالکانه
۱-۳۰-اطلاعات قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۱-۳۱-صورت جريانهای نقدی
۱-۳۲-يادداشت‌های توضيحی
۱-۳۳-ساختار
۱-۳۴-افشای رویه‌های حسابداری
۱-۳۵-منابع عدم اطمینان برآوردها
۱-۳۶-سرمایه
۱-۳۷-سایر موارد افشا
۲-۱۲-استاندارد حسابداری شماره‌ ۲: صورت‌ جریان‌ وجوه نقد (تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)
۲-۱-هدف
۲-۲-دامنه کاربرد
۲-۳-منافع اطلاعات جریانهای نقدی

۲-۴-تعاریف
۲-۵-نقد و معادل‌های نقد
۲-۶-ارائه صورت جریان‌های نقدی
۲-۷-فعالیت‌های عملیاتی
‌۲-۸-فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲-۹-فعالیت‌های تأمین مالی
۲-۱۰-گزار‌شگری جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۲-۱۱-گزارشگری جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
۲-۱۲-گزارشگری جریان‌های نقدی بر مبنای خالص
۲-۱۳-جریان‌های نقدی ارزی
۲-۱۴-سود تسهیلات و سود تقسیمی
۲-۱۵-مالیات بر درآمد
۲-۱۶-سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص
۲-۱۷-تغییر در منافع مالکیت در واحدهای تجاری فرعی و سایر فعالیت‌های تجاری
۲-۱۸-معاملات غیرنقدی
۲-۱۹-تغییر در بدهی‌های حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۲-۲۰-اجزای نقد و معادل‌های نقد
۲-۲۱-سایر موارد افشا
۲-۲۲-استاندارد حسابداری شماره‌ ۳: درآمد عملیاتی
۲-۲۳-دامنه‌ كاربرد
۲-۲۴-تعاریف‌
۲-۲۵-اندازه‌گیری درآمد عملیاتی
۲-۲۷-فروش‌ كالا
۲-۲۸-ارائـه‌ خدمات‌
۲-۲۹-سود تضمین‌ شده‌، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌
۲-۳۰-افشا

۱۲-۳استاندارد حسابداری شماره ۴: ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۳-۱-هدف
۳-۲-دامنه کاربرد
۳-۳-تعاریف
۳-۴-ذخایر و سایر بدهی‌ها
۳-۵-رابطه بین ذخایر و بدهی‌های احتمالی
۳-۶-شناخت ذخایـر

۳-۷-تعهد فعلی‌
۳-۸-رویداد گذشته
۳-۹-محتمل بودن خروج منافع اقتصادی
۳-۱۰-بدهی‌های احتمالی
۳-۱۱-دارایی‌های احتمالی
۳-۱۲-اندازهگیری بهترین برآورد
۳-۱۳-ارزش فعلی
۳-۱۴-رویدادهای آتی
۳-۱۵-واگذاری مورد انتظار دارایی‌ها
۳-۱۶-جبران مخارج
۳-۱۷-تغییر ذخایر
۳-۱۸-استفاده از ذخایر
۳-۱۹-بکارگیری قواعد شناخت و اندازه‌گیری
۳-۲۰-زیانهای عملیاتی آتی
۳-۲۱-قراردادهای زیانبار
۳-۲۲افشا

۱۳-۳-استاندارد حسابداری شماره ۵: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۳-۱-هدف
۳-۲-دامنه کاربرد
۳-۳-تعاریف
۳-۴-شناخت و اندازه‌گیری
۳-۵-رویدادهای تعدیلی بعد ازتاریخ ترازنامه‌‌
۳-۶-رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
۳-۷-سود سهام
۳-۸-تداوم فعالیت
۳-۹-افشا
۳-۱۰-تاریخ تأیید صورت‌های مالی
۳-۱۱-به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه
۳-۱۲-رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
۳-۱۳-استاندارد حسابداری شماره‌ ۶: گزارش عملكرد مالی
۳-۱۴-مقدمـه‌
۳-۱۵-تعاریف
۳-۱۶-اجزای عملكرد مالی
۳-۱۷-صورت‌ سود یا زیان جامع‌
۳-۱۸-اقلام‌ استثنایی
۳-۱۹-تغییر در برآوردهای حسابداری
۳-۲۰-تعدیلات‌ سنواتی
۳-۱۱-تغییر در رویه‌ حسابداری
۳-۲۲-اصلاح‌ اشتباه‌
۳-۲۳-تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌

۱۲-۴-استاندارد حسابداری شماره ۷: مخارج تحقیق و توسعه

۱۲-۵استاندارد حسابداری شماره‌ ۸: حسابداری موجودی مواد و کالا

۵-۱-مقدمـه
۵-۲-دامنه‌ كاربرد
۵-۳-تعاریف‌
۵-۴-بهای تمام‌ شده‌ موجودی مواد و کالا
۵-۵-روش‌های محاسبه‌ بهای تمام‌ شده‌
۵-۶-خالص‌ ارزش‌ فروش‌
۵-۴-شناخت‌ موجودی مواد و کالا به عنوان‌ هزینه‌

۵-۸-استاندارد حسابداری شماره‌ ۹: حسابداری پیمانهای بلندمدت‌
۵-۹-مقدمـه‌
۵-۱۰-دامنه‌ كاربرد
۵-۱۱-تعاریف
۵-۱۲-درآمد پیمان‌
۵-۱۳-مخارج‌ پیمـان‌
۵-۱۴-شناخت‌ درآمد و هزینه‌های پیمان‌
۵-۱۵-افشا در ترازنامه‌
۵-۱۶-افشا در صورت‌ سود یا زیان
۵-۱۷-افشای رویه‌های حسابداری

۱۲-۶-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۰: حسابداری كمك‌های بلاعوض‌ دولت

۶-۱-تعاریف‌
۶-۲-ماهیت‌ كمك‌های بلاعوض‌ دولت‌
۶-۳-شناخت‌ كمك‌های بلاعوض‌ دولت‌
۶-۴-كمك‌های بلاعوض‌ غیرپولی
۶-۵-نحوه‌ انعكاس‌ كمك‌های بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌
۶-۶-سایر موارد افشا

۱۲-۷-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۱: دارایی‌های ثابت مشهود
۷-۱-هدف
۷-۲-دامنه‌ كاربرد
۷-۳-تعاریف‌
۷-۴-مخارج بعدی
۷-۵-اندازه‌گیری دارایی ثابت مشهود
۷-۶-اجزای بهای تمام شده
۷-۷-اندازه‌گیری بهای تمام شده
۷-۸-اندازه‌گیری پس از شناخت

۷-۹-روش بهای تمام شده
۷-۱۰-روش تجدید ارزیابی
۷-۱۱-مازاد تجدید ارزیابی
۷-۱۲-استهلاک
۷-۱۳-روش استهلاک
۷-۱۴-کاهش ارزش
۷-۱۵-جبران خسارت
۷-۱۶-برکناری دائمی و واگذاری
۷-۱۷-افشا

۱۲-۸-استاندارد حسابداری شماره ۱۲: افشای اطلاعات اشخاص وابسته

۸-۱-هدف
۸-۲-دامنه کاربرد
۸-۳-تعاریف
۸-۴-هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته
۸-۵-افشا

۱۲-۹-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۳: حسابداری مخارج‌ تأمین‌ مالی
۹-۱-دامنه‌ كاربرد
۹-۲-تعاریف‌‌
۹-۳-مخارج‌ تأمین‌ مالی قابل‌ احتساب‌ در بهای تمام‌ شده‌ دارایی

۹-۴-افشا

۱۲-۱۰استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۴: نحوه‌ ارائه‌ دارایی‌‌های جاری و بدهی‌های جاری

۱۰-۱-مقدمه‌
۱۰-۲-بدهی‌های جاری

۱۲-۱۱-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۵: حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها

۱۱-۱-دامنه‌ كاربرد
۱۱-۲-تعاریف‌
۱۱-۳-طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱-۴-بهای تمام‌ شده‌ سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱-۵-تعیین‌ ارزش‌ بازار اوراق‌ سریع‌المعامله‌
۱۱-۶-مبلغ‌ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها

۱۲-۱۲-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۶: تسعیر ارز
۱۲-۱-دامنه‌ كاربرد
۱۲-۲-تعاریف‌
۱۲-۳-معاملات‌ ارزی
۱۲-۴-شناخت‌ اولیه‌
۱۲-۵-شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر – نحوه‌ عمل‌ اصلی
۱۲-۶-صورت‌های مالی عملیات‌ خارجی طبقه‌بندی عملیات‌ خارجی
۱۲-۷-عملیات‌ خارجی لاینفك‌ از عملیات‌ واحد تجاری گزارشگر
۱۲-۸-واحدهای مستقل‌ خارجی
۱۲-۹-واگذاری واحد مستقل‌ خارجی
۱۲-۱۰-تغییر طبقه‌بندی عملیات‌ خارجی
۱۲-۱۱-افشا

۱۲-۱۳استاندارد حسابداری شماره ۱۷: داراییهای نامشهود

۱۳-۱-هدف
۱۳-۲-دامنه‌ كاربرد
۱۳-۳-تعاریف‌
۱۳-۴-قابلیت‌ تشخیص‌
۱۳-۵-تحصیل‌ از طریق‌ تركیب‌ تجاری
۱۳-۶-مخارج بعدی پروژه تحقیق و توسعه در جریان تحصیل شده
۱۳-۷-معاوضه‌ دارایی‌ها
۱۳-۸-دارایی‌های نامشهود ایجاد شده‌ در واحد تجاری
۱۳-۹-مرحله تحقیق
۱۳-۱۰-مرحله توسعه
۱۳-۱۱-بهای تمام شده دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری
۱۳-۱۲-شناخت‌ هزینه‌
۱۳-۱۳-اندازه‌گیری دارایی نامشهود پس از شناخت‌ اولیه‌
۱۳-۱۴-روش بهای تمام شده
۱۳-۱۵-روش تجدید ارزیابی ‌
۱۳-۱۶-عمر مفید
۱۳-۱۷-دوره و روش استهلاک
۱۳-۱۸-دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین
۱۳-۱۹-بركناری ‌و واگذاری
۱۳-۲۰-افشا

۱۲-۱۴استاندارد حسابداری شماره ۱۸: صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی

۱۴-۱-هدف
۱۴-۲-دامنه‌ کاربرد
‌۱۴-۳-تعاریف‌
۱۴-۴-ارائه‌ صورتهای مالی تلفیقی
۱۴-۵-شمول‌ صورتهای مالی تلفیقی

۱۴-۶-ضوابط‌ تلفیق‌
۱۴-۷-تعدیلات‌ تلفیقی
۱۴-۸-معاملات‌ درون‌ گروهی
۱۴-۹-مبلغ‌ دفتری سرمایه‌گذاری
۱۴-۱۰-سهم‌ اقلیت
۱۴-۱۱-تاریخ ها و دوره‌های حسابداری
۱۴-۱۲-سایر ملاحظات
۱۴-۱۳-حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
۱۴-۱۴-به‌ منظورانعكاس‌ در صورت‌های مالی جداگانه
۱۴-۱۵-افشا
۱۴-۱۶-در واحد تجاری فرعی
۱۲-۱۵-استاندارد حسابداری شماره‌ ۱۹: ترکیب‌های تجاری

۱۵-۱-هدف‌
۱۵-۲-دامنه کاربرد
۱۵-۳-تعاریف‌
۱۵-۴-روش حسابداری
۱۵-۵-بهای تمام شده ترکیب تجاری
۱۵-۶-تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری
۱۵-۷-تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های قابل‌ تشخیص‌
۱۵-۸-سرقفلی
۱۵-۹-شناسایی
۱۵-۱۰-استهلاك‌
۱۵-۱۱-خرید مرحله‌ای سهام‌
۱۵-۱۲-افشا

۱۲-۱۶-استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۰: سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته

۱۶-۱-دامنه کاربرد
۱۶-۲-تعاریف
۱۶-۳-نفوذ قابل ملاحظه
۱۶-۴-روش ارزش ویژه
۱۶-۵-کاربرد روش ارزش ویژه
۱۶-۶-ارائه صورت‌های مالی
۱۶-۷-صورت‌های مالی جداگانه
۱۶-۸-افشا

۱۲-۱۷-استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۱: حسابداری اجاره‌ها

۱۷-۱-مقدمه‌
۱۷-۲-دامنه‌ كاربرد
۱۷-۳-تعاریف‌
۱۷-۴-حسابداری اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌
۱۷-۵-اجاره‌های سرمایه‌ای
۱۷-۶-اجاره‌های عملیاتی
۱۷-۷-حسابداری اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌
۱۷-۸-اجاره‌های سرمایه‌ای
۱۷-۹-اجاره‌های عملیاتی

۱۲-۱۸استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۲: گزارشگری مالی میان‌ دوره‌ای

۱۸-۱-مقدمـه‌
۱۸-۲-دامنه‌ كاربرد
۱۸-۳-تعاریف‌
۱۸-۴-مسئولیت‌ گزارش‌ مالی میان‌دوره‌ای

۱۸-۵-مبانی تهیه‌ گزارش‌ مالی میان‌دوره‌ای
۱۸-۶-شكل‌ و محتوای صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
۱۸-۷-افشای رعایت‌ استانداردهای حسابداری
۱۸-۸-شناخت‌ و اندازه‌گیری
۱۸-۹-رویه‌های حسابداری
۱۸-۱۰-استفاده‌ از برآورد

۱۲-۱۹-استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۳: حسابداری مشاركتهای خاص‌

۱۹-۱-دامنه‌ كاربرد
۱۹-۲-تعاریف‌
۱۹-۳-انواع‌ مشاركت‌ خاص‌
۱۹-۴-عملیات‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌
۱۹-۵-دارایی‌های تحت‌ كنترل‌ مشترك‌
۱۹-۶-واحدهای تجاری تحت‌ كنترل‌ مشترك‌
۱۹-۷-صورت‌های مالی تلفیقی شریك‌ خاص‌
۱۹-۸-موارد استثنا
۱۹-۹-صورت‌های مالی جداگانه‌ شریك‌ خاص‌
۱۹-۱۰-معاملات‌ بین‌ شریك‌ خاص‌ و مشاركت‌ خاص‌
۱۹-۱۱-گزارشگری مشاركت‌ خاص‌ در صورتهای مالی سرمایه‌گذار
۱۹-۱۲-مجریان‌ مشاركت‌ خاص‌

۱۹-۱۳-افشا

۱۲-۲۰استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۴ : گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

۲۰-۱-مقدمـه‌
۲۰-۲-دامنه‌ كاربرد
۲۰-۳-تعریف‌
۲۰-۴-مخارج‌
۲۰-۵-درآمدها

۲۰-۶-افشا

۱۲-۲۱-استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۵: گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای مختلف

۲۱-۱-مقدمـه‌
۲۱-۲-دامنه‌ كاربرد
۲۱-۳-تعاریف‌
۲۱-۴-تشخیص‌ قسمت‌های قابل‌ گزارش‌
۲۱-۵-افشا
۲۱-۶-استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۶: فعالیت‌های كشاورزی
۲۱-۷-دامنه‌ كاربرد
۲۱-۸-تعاریف‌
۲۱-۹-تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی
۲۱-۱۰-شناخت‌ و اندازه‌گیری
۲۱-۱۱-درآمدها و هزینه‌های ناشی از اندازه‌گیری به‌ارزش‌ منصفانه‌
۲۱-۱۲-عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای اتكا پذیر
۲۱-۱۳-كمك‌های بلاعوض‌ دولت‌
۲۱-۱۴-افشـا‌

۱۲-۲۲استاندارد حسابداری شماره‌ ۲۷: طرح‌های مزایای بازنشستگی
۲۲-۱دامنه‌ كاربرد
۲۲-۲-تعاریف‌
۲۲-۳-استفاده‌کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنان
۲۲-۴-ارزش‌ فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی‌بر اكچوئری

۲۲-۵-اندازه‌گیری دارایی‌های طرح
۲۲-۶-سرمایه‌گذاری‌ها
۲۲-۷-حق‌ بیمه‌های دریافتنی
۲۲-۸-دارایی‌های ثابت‌ مشهود
۲۲-۹-صورت‌های مالی طرح‌های مزایای بازنشستگی

۱۲-۲۳-استاندارد حسابدارى شماره ۲۸: فعالیت‌هاى بیمه عمومى‏
۲۳-۱هدف
۲۳-۲-دامنه كاربرد
۲۳-۳-تعاریف
۲۳-۴-شناخت درآمد حق بیمه‏
۲۳-۵-حق بیمه عاید نشده
۲۳-۶-خسارت‏
۲۳-۷-ذخیره تکمیلی
۲۳-۸-حق بیمه‌های اتكایى‏
۲۳-۹-انتقال پرتفوى‏
۲۳-۱۰-بیمه مشترک
۲۳-۱۱-مخارج تحصیل‏
۲۳-۱۲-افشا

۱۲-۲۴-استاندارد حسابداری شماره ۲۹: فعالیتهای ساخت املاک
۲۴-۱-هدف
۲۴-۲-دامنه کاربرد
۲۴-۳-تعاریف
۲۴-۴-ماهیت فعالیت‌های ساخت املاک
۲۴-۵-زمین‌های نگهداری شده برای ساخت املاک
۲۴-۶-مخارج ساخت املاک
۲۴-۷-درآمد و هزینه‌های ساخت املاک
۲۴-۸-فسخ معامله فروش
۲۴-۹-مشوق‌های فروش
۲۴-۱۰-افشا

۱۲-۲۵-استاندارد حسابداری شماره ۳۰: سود هر سهم
۲۵-۱-هدف
۲۵-۲-تعاریف
۲۵-۳-اندازه‌گیری سود پایه هر سهم
۲۵-۴-سود تقلیل یافته هر سهم
۲۵-۵-تجدید ارائه
۲۵-۶-نحوه ارائه
۲۵-۷-افشا

۱۲-۲۶-استاندارد حسابداری شماره‌ ۳۱: دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

۲۶-۱-هدف
۲۶-۲-دامنه کاربرد
۲۶-۳-تعاریف‌

۲۶-۴-دارایی‌های غیرجاری که قصد برکناری آن وجود دارد
۲۶-۵-اندازه‌گیری دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد)
۲۶-۶-شناسایی زیان‌های کاهش ارزش و برگشت آن
۲۶-۷-تغییرات طرح فروش
۲۶-۸-ارائه‌وافشا
۲۶-۹-ارائه‌عملیات متوقف شده

۲۶-۱۰-ارائه‌دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) طبقه‌بندی شده‌ به عنوان نگهداری شده برای فروش

۱۲-۲۷-استاندارد حسابداری شماره‌ ۳۲:‌کاهش ارزش دارایی‌ها
۲۷-۱-هدف‌
۲۷-۲-دامنه‌ کاربرد
۲۷-۳-تعاریف‌
۲۷-۴-تشخیص یک دارایی‌ مشمول کاهش ارزش
۲۷-۵-منابع‌ اطلاعاتی‌ برون‌سازمانی‌
۲۷-۶-منابع‌ اطلاعاتی‌ درون ‌سازمانی‌
۲۷-۷-اندازه‌گیری‌ مبلغ‌ بازیافتنی‌
۲۷-۸-خالص‌ ارزش‌ فروش‌
۲۷-۹-ارزش‌ اقتصادی‌
۲۷-۱۰-مبنای‌ برآورد جریان‌های‌ نقدی‌ آتی‌
۲۷-۱۱-اجزای برآورد جریان‌های‌ نقدی آتی
۲۷-۱۲-شناسایی‌ و اندازه‌گیری‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌
۲۷-۱۳-تشخیص واحد مولد وجه نقدی که‌ دارایی‌ متعلق‌ به‌ آن‌ است‌
۲۷-۱۴-برگشت‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌
۲۷-۱۵-منابع‌ اطلاعاتی‌ برون‌سازمانی
۲۷-۱۶-منابع‌ اطلاعاتی‌ درون سازمانی
۲۷-۱۷-برگشت‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ سرقفلی‌
۲۷-۱۸افشا

فصل‌سیزدهم / حسابداری صنعتی

۱۳-۱-تقسیم‌‌‌بندی هزینه‌‌‌ها

۱۳-۲-تقسیم‌‌‌بندی‌‌‌های دیگر هزینه

۱۳-۳-مواد مصرف شده

۱۳-۴-گزارش تولید

۱۳-۵-حساب تولید

۱۳-۶-تسهیم هزینه‌‌‌ها

۱۳-۷-تسهیم اولیه

۱۳-۸-تسهیم ثانویه

۱۳-۹-روش مستقیم

۱۳-۱۰-روش تسهیم ثانویه یک طرفه

۱۳-۱۱-تسهیم ثانویه روش دوطرفه (متقابل)

۱۳-۱۲-ترسیم ثانویه از روش معادلات ریاضی

۱۳-۱۳-تسهیم ثانویه روش مداوم

۱۳-۱۴-هزینه‌‌‌یابی مرحله‌‌‌ای

۱۳-۱۵-ضایعات

۱۳-۱۶-معادل آحاد تکمیل شده

۱۳-۱۷-سیستم سفارش کار

۱۳-۱۸-ثبت دفتر روزنامه از روش دائمی

۱۳-۱۹-هزینه‌‌‌های مشترک

۱۳-۲۰-هزینه‌‌‌های مشترک

۱۳-۲۱-نقطه تفکیک

۱۳-۲۲-هزینه‌‌‌های انفرادی

۱۳-۲۳-روش مقداری (فیزیکی)

۱۳-۲۴-روش فروش نهایی

۱۳-۲۵-روش فروش در نقطه تفکیک

۱۳-۲۶-روش خالص بازیافتنی (فروش فرضی)

۱۳-۲۷-روش نسبت سود خالص

۱۳-۲۸-روش تولید با ضریب (میانگین ضریب‌‌‌دار)

۱۳-۲۹-محصولات فرعی و فرعی

۱۳-۳۰-محصولات اصلی

۱۳-۳۱-محصولات فرعی

۱۳-۳۲-روش‌‌‌های هزینه‌‌‌یابی محصولات فرعی

۱۳-۳۳-بودجه

۱-انواع بودجه:

۲-بودجه فروش

۳-بودجه مقداری فروش

۴-بودجه مواد مصرفی

۵-بودجه خرید مواد

۶-بودجه دستمزد

۱۳-۳۳-طریقه محاسبه جهت به‌‌‌دست آوردن موجودی پایان دوره:

۱۳-۳۴-هزینه‌‌‌یابی استاندارد

۱۳-۳۵-اهداف (موارد) استفاده هزینه‌‌‌یابی استاندارد

۱۳-۳۶-تعیین استانداردها

۱۳-۳۷-تعیین استانداردهای مواد (نرخ و مقدار

۱۳-۳۸-تعیین استاندارد دستمزد مستقیم (نرخ و ساعت)

۱۳-۳۹-تعیین نرخ استاندارد سربار ساخت

۱-انحراف مواد

۲-انحراف دستمزد

۳-انحراف سربار

۱۳-۴۰-ثبت حسابداری هزینه‌‌‌یابی استاندارد

۱۳-۴۱-به قیمت استاندارد:

۱۳-۴۲-به قیمت بازار:

۱۳-۴۳-بستن انحرافات

۱۳-۴۴-به قیمت استاندارد:

۱۳-۴۵-انحراف ترکیب مواد و بازده مواد

۱۳-۴۶-هزینه‌‌‌یابی جذبی (کامل)

۱۳-۴۷-هزینه‌‌‌یابی مستقیم (متغیر)

فصل چهاردهم / مدیریت مالی

۱۴-۱-ارزش زمانی پول

۱۴-۲-ارزش آتی پول

۱۴-۳-ارزش فعلی پول

۱۴-۴-ارزش فعلی اقساط مساوی

۱۴-۵-ارزش آتی اقساط مساوی

۱۴-۶-نرخ بهره مؤثر سالیانه

۱۴-۷-نرخ بهره لیبور

۱۴-۸-نرخ مؤثر وام

۱۴-۹-اقساط مادام‌‌‌العمر

۱۴-۱۰-نرخ بازده حسابداری (APR)

۱۴-۱۱-رابطه فیشر (تأثیرات نرخ تورم بر نرخ اسمی و نرخ واقعی)

۱۴-۱۲-محاسبه نرخ بهره مرکب و ساده

۱۴-۱۳-انواع وام‌‌‌ها

۱۴-۱۴-وام تنزیلی

۱۴-۱۵-وام تفکیکی

۱۴-۱۶-وام مستهلک شونده

۱۴-۱۷-وام مسکن

۱۴-۱۸-تعیین میزان خالص سرمایه‌‌‌گذاری

۱۴-۱۹-تعیین میزان جریان نقدی

۱۴-۲۰-تصمیم‌‌‌گیری در شرایط اطمینان

۱۴-۲۱-ارزیابی طرح‌‌‌ها

۱۴-۲۲-روش دوره برگشت سرمایه (Pay back)

۱۴-۲۳-روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی

۱۴-۲۴-روش ارزش فعلی خالص (NPV)

۱۴-۲۵-روش نرخ بازده داخلی (IRR)

۱۴-۲۶-روش نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)

۱۴-۲۷-روش شاخص سودآوری (PI)

۱۴-۲۸-یکسان نمودن عمر مفید

۱۴-۲۹-دیرش

۱۴-۳۰-تصمیم‌‌‌گیری در شرایط عدم اطمینان

۱۴-۳۱-بازده

۱۴-۳۲-ریسک

۱۴-۳۳-انواع ریسک

۱۴-۳۴-ریسک مجموعه سرمایه‌‌‌گذاری

۱۴-۳۵-تصمیم‌‌‌گیری در مورد پذیرش یا رد طرح

۱۴-۳۶-شاخص ریسک سیستماتیک

۱۴-۳۷-پرتفوی کارا و مرز کارایی

۱۴-۳۸-بتای حقوق صاحبان سهام و بتای دارایی

منابع و ماخذ کتاب درسنامه کارشناسی رسمی حسابداری