دانلود نمونه سوالات مشاغل ریلی راه آهن سال ۱۴۰۱
پکیج های تخفیفی سوالدون

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

تومان109,000

توضیحات

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان+کتاب شرح تفصیلی بر مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان+ منابع نظام مهندسی عمران+

کتاب شرح تفصیلي بر مبحث ۱۲ مقررات ملي ساختمان

منابع نظام مهندسی عمران سری نظارت+

کتاب نظام مهندسی عمران سری نظارت+