دانلود نمونه سوالات مشاغل ریلی راه آهن سال ۱۴۰۱
پکیج های تخفیفی سوالدون

کتاب قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها

تومان145,000

توضیحات

کتاب قراردادهاوشرايط عمومي وخصوصي آنها+انواع قراردادها+کتاب قانون تجارت+کتاب قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها

کتاب های آزمون نظام مهندسی عمران

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت

قرارداد

کتاب قراردادهاوشرايط عمومي وخصوصي آنها

آموزش قرارداد نویسی

قراردادهاوشرایط عمومی وخصوصی آنها

دانلود قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

آموزش قرارداد نویسی+انواع قراردادها

قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد

قراردادها در نظام مهندسی عمران

آموزش قرارداد نویسی